Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Európska komisia prevádzkuje toto webové sídlo na účely zlepšenia prístupu verejnosti k informáciám o svojich iniciatívach a o politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je zabezpečiť, aby boli tieto informácie včasné a presné. V prípade upozornenia na chyby sa ich pokúsime opraviť. Za informácie na týchto stránkach však Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani za ne nijako neručí.

Tieto informácie:

  • majú len všeobecný charakter a nevzťahujú sa na konkrétnu situáciu fyzických alebo právnických osôb,
  • nie sú nevyhnutne vyčerpávajúce, úplné, presné alebo aktuálne,
  • niekedy odkazujú na externé webové sídla, na ktoré útvary Komisie nemajú nijaký vplyv a za ktoré Komisia nenesie zodpovednosť,
  • nepredstavujú odborné, ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, obráťte sa na odborníkov).

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, že dokument dostupný online je presnou kópiou oficiálne prijatého textu. Len Úradný vestník Európskej únie (tlačené vydanie alebo jeho elektronické vydanie na portáli EUR-Lex) je autentický a má právny účinok.

Naším cieľom je minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami. Niektoré informácie alebo údaje na tomto webovom sídle však mohli byť vytvorené alebo spracované v chybných súboroch alebo formátoch, a preto nemožno zaručiť, že takéto problémy nespôsobia výpadok alebo inú poruchu našich služieb. Komisia nepreberá zodpovednosť v súvislosti s takýmito problémami, ktoré vznikli pri používaní tohto sídla alebo akýchkoľvek prepojených externých sídel.

Účelom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť Komisie v rozpore s požiadavkami stanovenými v platných vnútroštátnych predpisoch, a ani vylúčiť jej zodpovednosť vo veciach, v ktorých sa zodpovednosť podľa týchto právnych predpisov vylúčiť nedá.

Vylúčenie zodpovednosti za obsah (brexit)

Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Ochrana osobných údajov

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov. Ochrana osobných údajov sa týka všetkých webových sídel inštitúcií Európskej únie v rámci domény „.eu“.

Politika ochrany osobných údajov

Upozornenie o autorských právach

© Európska únia, 1995 – 2020

Politika Európskej komisie v oblasti opakovaného použitia sa vykonáva rozhodnutím Komisie z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie.

Pokiaľ nie je uvedené inak (napr. v individuálnych upozorneniach o autorských právach), na obsah vo vlastníctve EÚ na tomto webovom sídle sa vzťahuje licencia na základe medzinárodnej licencie Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že opakované použitie je povolené za predpokladu, že sa riadne uvedie zdroj a akékoľvek zmeny.

Ak sa určitý obsah týka identifikovateľných súkromných osôb alebo zahŕňa diela tretích strán, je možné, že budete musieť nadobudnúť dodatočné práva. Ak chcete použiť alebo reprodukovať obsah, ktorý nie je vo vlastníctve EÚ, je možné, že budete musieť požiadať o povolenie priamo nositeľov práv. Softvér alebo dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva priemyselného vlastníctva, ako napríklad patenty, ochranné známky, registrované vzory, logá a názvy, sú vylúčené z politiky Komisie v oblasti opakovaného použitia a licencia sa na ne nevzťahuje.