Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Európska komisia prevádzkuje toto webové sídlo na účely zlepšenia prístupu verejnosti k informáciám o svojich iniciatívach a o politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je zabezpečiť, aby boli tieto informácie včasné a presné. V prípade upozornenia na chyby sa ich pokúsime opraviť. Za informácie na týchto stránkach však Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani za ne nijako neručí.

Tieto informácie:

  • majú len všeobecný charakter a nevzťahujú sa na konkrétnu situáciu fyzických alebo právnických osôb,
  • nie sú nevyhnutne vyčerpávajúce, úplné, presné alebo aktuálne,
  • niekedy odkazujú na externé webové sídla, na ktoré útvary Komisie nemajú nijaký vplyv a za ktoré Komisia nenesie zodpovednosť,
  • nepredstavujú odborné, ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, obráťte sa na odborníkov).

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, že dokument dostupný online je presnou kópiou oficiálne prijatého textu. Len Úradný vestník Európskej únie (tlačené vydanie alebo jeho elektronické vydanie na portáli EUR-Lex) je autentický a má právny účinok.

Naším cieľom je minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami. Niektoré informácie alebo údaje na tomto webovom sídle však mohli byť vytvorené alebo spracované v chybných súboroch alebo formátoch, a preto nemožno zaručiť, že takéto problémy nespôsobia výpadok alebo inú poruchu našich služieb. Komisia nepreberá zodpovednosť v súvislosti s takýmito problémami, ktoré vznikli pri používaní tohto sídla alebo akýchkoľvek prepojených externých sídel.

Účelom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť Komisie v rozpore s požiadavkami stanovenými v platných vnútroštátnych predpisoch, a ani vylúčiť jej zodpovednosť vo veciach, v ktorých sa zodpovednosť podľa týchto právnych predpisov vylúčiť nedá.

Ochrana osobných údajov

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov. Ochrana osobných údajov sa týka všetkých webových sídel inštitúcií Európskej únie v rámci domény „.eu“.

 

© Európska únia, 1995 – 2019

Opakované použitie je povolené pod podmienkou uvedenia zdroja. Politika Komisie týkajúca sa opakovaného použitia sa vykonáva na základe rozhodnutia z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie [PDF, 728 KB].

Ku všeobecnej zásade sprístupnenia dokumentov Komisie na opakované použitie sa môžu viazať určité podmienky, ktoré môžu byť podrobnejšie upravené v individuálnych upozorneniach o autorských právach. Používatelia by si preto mali pozorne prečítať upozornenia o autorských právach na jednotlivých webových sídlach portálu Europa a takisto pre samostatné dokumenty. Opakované použitie nie je možné v prípade dokumentov, ku ktorým sa viažu práva duševného vlastníctva tretích strán.