Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Európska komisia prevádzkuje toto webové sídlo na účely zlepšenia prístupu verejnosti k informáciám o svojich iniciatívach a o politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je, aby boli tieto informácie aktuálne a presné. V prípade upozornenia na chyby sa ich vynasnažíme opraviť. Európska komisia však nenesie zodpovednosť ani neručí za informácie na tomto webovom sídle.

Tieto informácie:

 • majú len všeobecný charakter a nevzťahujú sa na konkrétnu situáciu fyzických alebo právnických osôb,
 • nie sú nevyhnutne vyčerpávajúce, úplné, presné alebo aktuálne,
 • niekedy odkazujú na externé webové sídla, na ktoré útvary Komisie nemajú nijaký vplyv a za ktoré Komisia nenesie zodpovednosť,
 • nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétnu radu, obráťte sa vždy na príslušného kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, že dokument dostupný online je presnou kópiou oficiálne prijatého textu. Len Úradný vestník Európskej únie (tlačené vydanie alebo od 1. júla 2013 jeho elektronické vydanie na portáli EUR-Lex) je autentický a má právny účinok.

Naším cieľom je minimalizovať technické chyby. Niektoré informácie alebo údaje na tomto webovom sídle však mohli byť vytvorené alebo spracované v chybných súboroch alebo formátoch, a preto nemožno zaručiť, že takéto problémy nespôsobia výpadok alebo inú poruchu našich služieb. Komisia nepreberá zodpovednosť v súvislosti s takýmito problémami, ktoré vznikli pri používaní tohto sídla alebo akýchkoľvek prepojených externých webových sídiel.

Účelom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť Komisie v rozpore s požiadavkami stanovenými v platných vnútroštátnych predpisoch, a ani vylúčiť jej zodpovednosť vo veciach, v ktorých ju podľa týchto predpisov nie je možné vylúčiť.

Upozornenie o autorských právach

© Európska únia, 1995-2017

Opakované použitie je povolené pod podmienkou uvedenia zdroja. Politika Komisie týkajúca sa opakovaného použitia sa vykonáva na základe rozhodnutia z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie [728 Kb]. 

Na všeobecnú zásadu sprístupnenia dokumentov Komisie na opakované použitie sa môžu viazať určité podmienky, ktoré môžu byť podrobnejšie upravené v individuálnych upozorneniach o autorských právach. Používatelia by si preto mali pozorne prečítať upozornenia o autorských právach na jednotlivých webových sídlach portálu Europa a takisto pre samostatné dokumenty. Opakované použitie nie je možné v prípade dokumentov, na ktoré sa viažu práva duševného vlastníctva tretích strán.

Ochrana osobných údajov

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov. 

Politika v oblasti ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 [234 Kb].

Táto všeobecná politika sa týka všetkých webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény eu.

Vo väčšine prípadov je možné prehliadať tieto webové sídla bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. V niektorých prípadoch sa však osobné informácie vyžadujú v záujme poskytnutia elektronických služieb (e-služieb), o ktoré žiadate.

Na webových sídlach, na ktorých sa tieto údaje požadujú, sa s informáciami zaobchádza v súlade s nariadením uvedeným v predchádzajúcom texte a uvádzajú sa na nich informácie o použití vašich údajov formou osobitných vyhlásení o ochrane osobných údajov.

V tejto súvislosti:

 • Pre každú špecifickú elektronickú službu (e-službu) prevádzkovateľ určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov a zaručí súlad tejto elektronickej služby s politikou ochrany súkromia.
 • V rámci každej inštitúcie úradník pre ochranu údajov dohliada na uplatňovanie ustanovení citovaného nariadenia a radí prevádzkovateľom pri plnení ich povinností (pozri článok 24 nariadenia).
 • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [98 Kb] vystupuje ako nezávislý dozorný orgán pre všetky inštitúcie (pozri články 41 až 45 uvádzaného nariadenia).

Na webových sídlach inštitúcií Európskej únie sa poskytujú odkazy na webové sídla tretích strán. Keďže na tieto externé webové sídla nemáme nijaký vplyv, odporúčame vám overiť si ich politiku ochrany súkromia.

Čo je elektronická služba (e-služba)?

E-služba na portáli EUROPA je služba alebo zdroj sprístupnený na internete, ktorý bol zriadený s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi občanmi a obchodnou sférou na jednej strane a európskymi inštitúciami na druhej strane.

Na portáli EUROPA možno nájsť tri typy e-služieb:

 1. Informačné služby, na základe ktorých majú občania, médiá, podniky, orgány verejnej správy a iné subjekty s rozhodovacou právomocou jednoduchý a účinný prístup k informáciám, čím sa zvyšuje transparentnosť a pochopenie politík a aktivít EÚ.
 2. Interaktívne komunikačné služby, ktoré umožňujú lepší kontakt s občanmi, obchodným sektorom, občianskou spoločnosťou a verejnými činiteľmi, čím uľahčujú politické konzultácie a umožňujú spätnú väzbu s cieľom prispieť k formovaniu politík, aktivít a služieb EÚ.
 3. Transakčné služby, ktoré umožňujú prístup ku všetkým základným formám transakcií s EÚ, ako sú verejné obstarávanie, finančné operácie, nábor nových zamestnancov, registrácia na podujatia, získanie alebo nákup dokumentov atď.

Informácie vo vyhlásení o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje tieto informácie o použití vašich osobných údajov:

 • Aké informácie sa zhromažďujú, na aký účel a prostredníctvom akých technických prostriedkov. EÚ zhromažďuje len osobné údaje potrebné na presne stanovený účel. Poskytnuté informácie nebudú znovu použité na iné ako vymedzené účely.
 • Komu sa poskytujú vaše údaje. EÚ poskytne vaše údaje tretím stranám, len ak je to potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu a len uvedeným príjemcom (kategóriám príjemcov). EÚ neposkytne vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.
 • Ako môžete získať prístup k svojim údajom, overiť ich správnosť a prípadne ich opraviť. Ako dotknutá osoba máte takisto právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na základe legitímnych závažných dôvodov s výnimkou prípadov, keď sú údaje zhromažďované na účel splnenia zákonných požiadaviek alebo keď sú potrebné na splnenie zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán, alebo keď sa majú použiť na účel, na ktorý ste dali svoj jednoznačný súhlas.
 • Ako dlho uchovávame vaše údaje. EÚ uchováva údaje len na obdobie potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli údaje zhromaždené alebo ďalej spracované.
 • Aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté na ochranu vašich údajov, aby sa predišlo možnému zneužitiu alebo nepovolenému prístupu k nim.
 • Na koho sa môžete obrátiť s otázkami alebo sťažnosťami.

Ako zaobchádzame s vašimi e-mailami.

Mnoho webových stránok portálu Europa obsahuje ikonku „Kontakt“, ktorou sa aktivuje váš softvér elektronickej pošty a ponúkne vám možnosť, aby ste zaslali svoje pripomienky do osobitnej e-mailovej schránky.

Ak pošlete takúto správu, uchovávame len vaše osobné údaje potrebné na odoslanie odpovede. V prípade, že tím zodpovedný za danú e-mailovú schránku nevie poskytnúť požadovanú odpoveď na vašu otázku, postúpi váš email inému útvaru. Prostredníctvom e-mailu dostanete správu o tom, ktorému útvaru bola vaša otázka postúpená.

 

Ak máte akékoľvek otázky o spracovaní vášho e-mailu a s tým spojených osobných údajov, uveďte ich vo vašej správe.