Wspieranie rozwoju gospodarczego

Ponad połowa środków unijnych jest przydzielana za pośrednictwem pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Funduszami tymi zarządzają wspólnie Komisja Europejska i kraje UE. 

Fundusze te mają na celu inwestowanie w tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważoną i zdrową europejską gospodarkę i ochronę środowiska.

Fundusze strukturalne i inwestycyjne koncentrują się na pięciu obszarach:

  • badania naukowe i innowacje
  • technologie cyfrowe
  • wspieranie gospodarki niskoemisyjnej
  • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
  • małe przedsiębiorstwa.

Pięć funduszy

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne to:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – wspomaga wyważony rozwój w różnych regionach UE.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – wspiera realizowane w całej Europie projekty związane z zatrudnieniem oraz inwestuje w kapitał ludzki Europy – pracowników, młodych ludzi i wszystkie osoby poszukujące pracy.
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Fundusz Spójności – wspiera projekty w dziedzinie transportu i ochrony środowiska w krajach, w których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca jest niższy niż 90 proc. średniej unijnej. W latach 2014–2020 były to: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.
Fundusz Spójności

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – jego zadaniem jest zaradzenie konkretnym problemom, z jakimi zmagają się obszary wiejskie w UE.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) – pomaga rybakom w przejściu na zrównoważone praktyki połowowe, a społecznościom zamieszkującym obszary przybrzeżne – w dywersyfikacji lokalnej gospodarki, przez co poprawia jakość życia na europejskich obszarach nadmorskich.
Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

Jak wygląda zarządzanie funduszami?

Wszystkimi tymi funduszami zarządzają samodzielnie kraje UE na podstawie umów partnerstwa.

Każdy kraj przygotowuje we współpracy z Komisją Europejską umowę, w której ustala się, w jaki sposób zostaną wykorzystane środki finansowe w trakcie bieżącego okresu finansowania (2014–2020).

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Umowy partnerstwa skutkują utworzeniem szeregu programów inwestycyjnych, za pośrednictwem których wsparcie trafia do poszczególnych regionów i na rzecz konkretnych projektów.

Obszary inwestycyjne

Beneficjenci europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Wyniki negocjacji

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokumenty