Wspieranie rozwoju gospodarczego

Ponad połowa środków unijnych jest przydzielana za pośrednictwem pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Funduszami tymi zarządzają wspólnie Komisja Europejska i kraje UE. 

Fundusze te mają na celu inwestowanie w tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważoną i zdrową europejską gospodarkę i ochronę środowiska.

Fundusze strukturalne i inwestycyjne koncentrują się na pięciu obszarach:

  • badania naukowe i innowacje
  • technologie cyfrowe
  • wspieranie gospodarki niskoemisyjnej
  • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
  • małe przedsiębiorstwa.

Pięć funduszy

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne to:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – wspomaga wyważony rozwój w różnych regionach UE.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – wspiera realizowane w całej Europie projekty związane z zatrudnieniem oraz inwestuje w kapitał ludzki Europy – pracowników, młodych ludzi i wszystkie osoby poszukujące pracy.
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Fundusz Spójności – wspiera projekty w dziedzinie transportu i ochrony środowiska w krajach, w których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca jest niższy niż 90 proc. średniej unijnej. W latach 2014–2020 były to: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.
Fundusz Spójności

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – jego zadaniem jest zaradzenie konkretnym problemom, z jakimi zmagają się obszary wiejskie w UE.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) – pomaga rybakom w przejściu na zrównoważone praktyki połowowe, a społecznościom zamieszkującym obszary przybrzeżne – w dywersyfikacji lokalnej gospodarki, przez co poprawia jakość życia na europejskich obszarach nadmorskich.
Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

Jak wygląda zarządzanie funduszami?

Wszystkimi tymi funduszami zarządzają samodzielnie kraje UE na podstawie umów partnerstwa.

Każdy kraj przygotowuje we współpracy z Komisją Europejską umowę, w której ustala się, w jaki sposób zostaną wykorzystane środki finansowe w trakcie bieżącego okresu finansowania (2014–2020).

Umowy partnerstwa skutkują utworzeniem szeregu programów inwestycyjnych, za pośrednictwem których wsparcie trafia do poszczególnych regionów i na rzecz konkretnych projektów.

Obszary inwestycyjne

Beneficjenci europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Wyniki negocjacji

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes
14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokumenty