Taaste- ja vastupidavusrahastu

Laiaulatusliku meetmepaketi eesmärk on leevendada koroonaviiruse pandeemia majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning muuta Euroopa majandus ja ühiskond kestlikumaks ja vastupidavamaks ning valmistada need paremini ette rohe- ja digipöördega seotud probleemideks ja võimalusteks.

Euroopa ettevalmistamine tulevikuks – taaste- ja vastupidavusrahastu

Rahastu on ajutine taastevahend. See võimaldab komisjonil koguda rahalisi vahendeid, et aidata liikmesriikidel viia ellu reforme ja teha investeeringuid, mis on kooskõlas ELi prioriteetidega ning millega lahendatakse probleeme, mis on välja toodud majandus- ja sotsiaalpoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta raames antud riigipõhistes soovitustes. Komisjon teeb selleks laenude (385,8 miljardit eurot) ja toetustena (338 miljardit eurot) kättesaadavaks 723,8 miljardit eurot (jooksevhindades).

Taaste- ja vastupidavusrahastu aitab ELil saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse eesmärki ja võtta suuna digipöördele, luues seejuures töökohti ja kiirendades majanduskasvu.

„Kaksiküleminek: kliimaneutraalsus ja digiüleminek“ twin transtion

Liikmesriigid on oma kavades eraldanud peaaegu 40 % kulutustest kliimameetmetele ja üle 26 % digiüleminekule, nagu on näha jooniselt ja seni heaks kiidetud 22 taaste- ja vastupidavuskavast. See ületab kokkulepitud eesmärki, milleks on 37 % kliimakulutustele ja 20 % digikulutustele.

Ühised koordineeritud meetmed Euroopa tasandil on tõhusamad ja toovad liikmesriikidele rohkem kasu kui liikmesriikide riiklikud kulutused eraldi, seda muu hulgas märkimisväärse ülekanduva mõju tõttu riikide vahel.

Taaste- ja vastupidavusrahastu on kesksel kohal ka kava „REPowerEU“ rakendamisel, komisjoni reageerimisel sotsiaal-majanduslikele raskustele ja ülemaailmse energiaturu häiretele, mida põhjustab Venemaa sissetung Ukrainasse. Sellega seoses tegi komisjon 18. mail 2022 ettepaneku teha taaste- ja vastupidavusrahastu määrusesse sihipäraseid muudatusi, et integreerida sihtotstarbelised REPowerEU peatükid liikmesriikide olemasolevatesse taaste- ja vastupidavuskavadesse. See on lisaks arvukatele asjakohastele reformidele ja investeeringutele, mis on taaste- ja vastupidavuskavades juba ette nähtud. Samuti avaldas komisjon läbivaadatud juhenddokumendi taaste- ja vastupidavuskavade kohta kava „REPowerEU“ kontekstis.

Taasterahastu „NextGenerationEU“ mõju ELi reaalsele SKP-le (kuni 2024. aastani suure tootlikkuse stsenaariumi korral)

„Euroopa Liidu taasterahastu investeeringute ülekanduva mõju kvantifitseerimine“, aruteludokument, juuli 2021.

Rahastu on üles ehitatud kuuele sambale: rohepööre; digipööre; majanduslik ühtekuuluvus, tootlikkus ja konkurentsivõime; sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus; tervishoiualane, majanduslik, sotsiaalne ja institutsiooniline vastupidavus; järgmisele põlvkonnale suunatud poliitikameetmed.

„Taaste- ja vastupidavusrahastu kuus sammast“

Taaste- ja vastupidavusrahastu kuus sammast

Tulemustabel

Taaste ja vastupidavuse tulemustabelis on esitatud ELi riikide edusammud taaste- ja vastupidavuskavade rakendamisel ning ühised näitajad, et anda aru edusammude kohta ning hinnata taaste- ja vastupidavusrahastut ja riiklike kavasid.

Kuidas rahastu toimib?

Taaste- ja vastupidavusrahastu jõustus 19. veebruaril 2021. Sellest rahastatakse liikmesriikides reforme ja investeeringuid alates pandeemia algusest 2020. aasta veebruaris kuni 31. detsembrini 2026. Taasterahastu „NextGenerationEU“ rahastamiseks laenab komisjon vahendid kapitaliturgudelt ELi nimel.

Taaste- ja vastupidavusrahastust toetuse saamiseks esitavad liikmesriigid Euroopa Komisjonile oma taaste- ja vastupidavuskavad. Iga kavaga nähakse ette reformid ja investeeringud, mis tuleb ellu viia 2026. aasta lõpuks ning liikmesriigid võivad saada rahalisi vahendeid kuni eelnevalt kokku lepitud summani.

Iga kava peaks olema suunatud nende probleemide tulemuslikule lahendamisele, millele on osutatud Euroopa poolaasta raames, eelkõige nõukogu poolt vastu võetud 2019. ja 2020. aasta riigipõhistes soovitustes. Samuti peaks see edendama rohe- ja digipööret ning muutma liikmesriikide majanduse ja ühiskonna vastupidavamaks.

Taaste- ja vastupidavusrahastu on tulemuspõhine. Kavades sisalduvate reformide ja investeeringute saavutamiseks kokkulepitud vahe-eesmärkide ja sihtide täitmine annab õiguse korrapärasteks makseteks.

„Kavadest rakendamiseni. Taaste- ja vastupidavusrahastu – kuidas see toimib?“

KAVADEST RAKENDAMISENI

Küsimused ja vastused taaste- ja vastupidavusrahastu kohta

Tihe side Euroopa poolaastaga

Taaste- ja vastupidavuskavad toetavad liikmesriikide järgmiste aastate reformi- ja investeerimiskava. Euroopa poolaasta suunab ja täiendab oma laiema ulatuse ja mitmepoolse järelevalvega taaste- ja vastupidavuskavade rakendamist.

Seetõttu on alates 2022. aasta tsüklist Euroopa poolaasta protsessi kohandatud, et võtta arvesse taaste- ja vastupidavusrahastu loomist ning taaste- ja vastupidavuskavade rakendamist:

  • Riigiaruandeid on ühtlustatud. Nendes antakse ülevaade liikmesriikide majandusliku ja sotsiaalse arengu ja probleemide kohta ning analüüsitakse nende edasist vastupanuvõimet. Selle analüüsi põhjal tuuakse 2022. aasta riigiaruannetes välja probleemid, mida taaste- ja vastupidavuskavades ei ole piisavalt käsitletud. 
  • Riigipõhised soovitused. Koos riigiaruannetega teeb komisjon nõukogule ettepaneku riigipõhiste soovituste kohta. Riigipõhistes soovitustes käsitletakse riigiaruandes või, kui see on osutunud vajalikuks, põhjalikus analüüsis välja toodud küsimusi, mille puhul on vaja poliitilist sekkumist. Riigipõhised soovitused sisaldavad ka stabiilsuse ja kasvu paktis ettenähtud soovitust liikmesriigi eelarveseisundi kohta.
  • Riiklikel reformikavadel on kaks rolli. Lisaks nende rollile Euroopa poolaasta kontekstis on riiklik reformikava ka üks kahest aruandest, mis tuleb taaste- ja vastupidavusrahastu raames igal aastal esitada.

    Euroopa poolaasta ning taaste- ja vastupidavusrahastu protsessid on nüüd ühendatud, nagu on näidatud allpool.

RRF and European Semester

Euroopa poolaasta taaste- ja vastupidavusrahastu ajal

Lisateave Euroopa Semestri kohta

Riigiaruanded, põhjalikud analüüsid ja riigipõhiste soovituste ettepanekud moodustavad osa 2022. aasta Euroopa poolaasta kevadpaketist.

Komisjoni poolt 2022. aasta Euroopa poolaasta kevadpaketi raames esitatud riigipõhistes soovitustes on iga liikmesriigi puhul samuti välja toodud, milliseid meetmeid tuleks võtta seoses praeguste energiaprobleemidega, võttes arvesse komisjoni ettepanekut „REPowerEU“ ja kooskõlas sellega.

Riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad

Allpool esitatud lipukesed suunavad teid liikmesriigi osa juurde. Lingid sisaldavad kogu vajalikku riigipõhist teavet, nagu taaste- ja vastupidavuskavad ja nende põhipunktid, ning võimaluse korral kava heakskiitvad õigusaktid ja nendega kaasas käiv pressimaterjal.

flag Austria Austria

flag Belgium Belgia
flag Bulgaria Bulgaaria
flag Croatia Horvaatia
flag Cyprus Küpros
flag Czechia Tšehhi
flag Denmark Taani
flag Estonia Eesti
flag Finland Soome
flag France Prantsusmaa
flag Germany Saksamaa
flag Greece Kreeka
flag Hungary Ungari
flag Ireland Iirimaa
flag Italy Itaalia
flag Latvia Läti
Lithuania Leedu
flag Luxembourg Luksemburg
flag Malta Malta
flag Netherlands  Madalmaad*
flag Poland Poola
flag Portugal Portugal
flag Romania Rumeenia
flag Slovakia Slovakkia
flag Slovenia Sloveenia
flag Spain Hispaania
flag Sweden Rootsi

*Madalmaad ei ole seni taaste- ja vastupidavuskava esitanud.

Taaste ja vastupidavuse rakkerühm

2020. aasta augustis moodustas Euroopa Komisjon oma peasekretariaadis taaste ja vastupidavuse rakkerühma (RECOVER). Koos komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadiga vastutab RECOVER taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise juhtimise eest. RECOVER koordineerib ka Euroopa poolaastat ja annab aru komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile.

Dokumendid

Komisjoni ettepanek: määrus taaste- ja vastupidavuskavades sisalduvate REPowerEU peatükkide kohta

Liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavasid käsitlevad suunised REPowerEU kontekstis

Taaste- ja vastupidavusrahastu aastaaruanne

Määrus, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu

Suunised liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavade kohta – 1. osa

Suunised liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavade kohta – 2. osa

Liikmesriikidele mõeldud taaste- ja vastupidavuskavade suuniste lisa: näidisvormi tabelid

„Tehnilised suunised põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ kohaldamise kohta“

Nõukogu järeldused taastekava ja 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku kohta

Riigipõhised soovitused 2022

Riigipõhised soovitused 2020

Riigipõhised soovitused 2019

Euroopa Parlamendile või nõukogule taaste- ja vastupidavuskavade kohta esitatud teave

Kõige hiljutisemad

Pressiteade: Komisjon kiidab heaks Poola 35,4 miljardi euro suuruse taaste- ja vastupidavusrahastu kava

Pressiteade: Komisjon kiidab heaks Portugali taotluse saada 1,16 miljardit eurot

Pressiteade: „Euroopa Komisjon kiidab heaks Rootsi taaste- ja vastupidavuskava“

Pressiteade: Taasterahastu „NextGenerationEU“: Euroopa Komisjon võtab vastu esialgse positiivse hinnangu Prantsusmaa taotluse kohta teha taaste- ja vastupidavusrahastust 7,4 miljardi euro ulatuses väljamakseid

Pressiteade: Taasterahastu „NextGenerationEU“: Euroopa Komisjon käivitab taaste ja vastupidavuse tulemustabeli

Pressiteade: Euroopa Komisjon võtab vastu esialgse positiivse hinnangu Hispaania taotluse kohta teha taaste- ja vastupidavusrahastust 10 miljardi euro ulatuses väljamakseid

Komisjon eraldab Rumeeniale eelmaksetena 1,8 miljardit eurot

Pressiteade: „Bulgaaria esitas ametliku taaste- ja vastupidavuskava“

Pressiteade: Pressiteade: „Euroopa Komisjon eraldab Slovakkiale eelmaksetena 822,7 miljonit eurot“

Veel pressiteateid