Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

V rámci rozsiahlej reakcie sa Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti snaží zmierniť hospodársky a sociálny vplyv pandémie ochorenia COVID-19 a zvyšovať udržateľnosť a odolnosť európskych hospodárstiev a spoločností, ako aj ich pripravenosť na ekologickú a digitálnu transformáciu.

Príprava Európy na budúcnosť – mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Mechanizmus je dočasným nástrojom obnovy. Umožňuje Komisii získavať finančné prostriedky pomáhajúce členským štátom pri vykonávaní reforiem a investícií, ktoré sú v súlade s prioritami EÚ a ktoré riešia výzvy identifikované v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych a sociálnych politík. V rámci Mechanizmu sa na tento účel vyčlení 723,8 mld. EUR (v bežných cenách) vo forme úverov (385,8 mld. EUR) a grantov (338 mld. EUR).

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti pomôže EÚ dosiahnuť cieľ nulovej bilancie emisií skleníkových plynov do roku 2050 a nasmeruje ju na cestu digitálnej transformácie, tvorby pracovných miest a stimulovania rastu v tomto procese.

„Dvojaká transformácia: klimatická neutralita a digitálna transformácia“ twin transtion

Z obrázku vyplýva, že v rámci 22 doteraz schválených plánov podpory obnovy a odolnosti vyčlenili členské štáty vo svojich plánoch takmer 40 % výdavkov na opatrenia v oblasti klímy a viac ako 26 % výdavkov na digitálnu transformáciu. Prekročili tým dohodnuté záväzky stanovené na úroveň 37 % výdavkov na opatrenia v oblasti klímy a 20 % v oblasti digitálnej transformácie.

Spoločná, koordinovaná činnosť na európskej úrovni je účinnejšia a prináša členským štátom väčší úžitok ako individuálne vnútroštátne výdavky – v neposlednom rade aj vďaka významným presahujúcim účinkom medzi jednotlivými krajinami.

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je tiež ústredným prvkom vykonávania plánu REPowerEU, reakcie Komisie na sociálno-ekonomické ťažkosti a narušenie globálneho trhu s energiou spôsobené inváziou Ruska na Ukrajinu. V tejto súvislosti Komisia 18. mája 2022 navrhla cielené zmeny nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti s cieľom začleniť špecializované kapitoly plánu REPowerEU do existujúcich plánov obnovy a odolnosti členských štátov. Ide o doplnok k veľkému počtu relevantných reforiem a investícií, ktoré sú už súčasťou plánov obnovy a odolnosti. Uverejnila aj revidovaný usmerňovací dokument týkajúci sa plánov obnovy a odolnosti v kontexte plánu REPowerEU.

Vplyv nástroja NextGenerationEU na reálny HDP EÚ (v prípade scenára s vysokou produktivitou do roku 2024)

Vyčíslenie presahujúcich účinkov investícií z nástroja NextGenerationEU, diskusný dokument z júla 2021.“

Štruktúra nástroja pozostáva zo šiestich pilierov: zelená transformácia; digitálna transformácia; hospodárska súdržnosť, produktivita a konkurencieschopnosť; sociálna a územná súdržnosť; zdravie, hospodárska, sociálna a inštitucionálna odolnosť; politiky v záujme ďalšej generácie.

„Šesť pilierov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“

Šesť pilierov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Porovnávací prehľad

V porovnávacom prehľade obnovy a odolnosti sa zobrazuje pokrok krajín EÚ pri vykonávaní ich plánov obnovy a odolnosti a uvádzajú sa spoločné ukazovatele na účely podávania správ o pokroku a hodnotenia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a národných plánov.

Ako to funguje?

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti nadobudol platnosť 19. februára 2021. Financujú sa z neho reformy a investície v členských štátoch od začiatku pandémie vo februári 2020 až do 31. decembra 2026. Na financovanie nástroja NextGenerationEU si Európska komisia požičiava v mene EÚ zdroje na kapitálových trhoch.

Na to, aby mohli členské štáty čerpať z tohto mechanizmu podporu, musia predložiť Európskej komisii svoje plány obnovy a odolnosti. V každom pláne sa stanovujú reformy a investície, ktoré sa majú realizovať do konca roka 2026, a členské štáty môžu získať finančné prostriedky až do výšky predtým dohodnutej alokácie.

Každý plán by mal účinne riešiť výzvy identifikované v rámci európskeho semestra, najmä odporúčania pre jednotlivé krajiny na roky 2019 a 2020 prijaté Radou. Zároveň by mal podporovať zelenú a digitálnu transformáciu a zvyšovať odolnosť spoločností a ekonomík členských štátov.

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je založený na výkonnosti. Po splnení dohodnutých čiastkových cieľov a zámerov na dosiahnutie reforiem a investícií uvedených v plánoch sa uvoľnia pravidelné platby.

„Od plánov k realizácii. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti – Ako funguje?“

OD PLÁNOV K REALIZÁCII

Otázky a odpovede týkajúce sa Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Úzke prepojenie s európskym semestrom

Plány obnovy a odolnosti budú hnacou silou reformného a investičného programu členských štátov na nadchádzajúce roky. Európsky semester bude so svojím širším rozsahom pôsobnosti a mnohostranným dohľadom užitočným usmernením a doplnkom k realizácii plánov obnovy a odolnosti.

Z tohto dôvodu je proces európskeho semestra od svojho cyklu v roku 2022 upravený tak, aby zohľadňoval vytvorenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a vykonávanie plánov obnovy a odolnosti:

  • Správy o jednotlivých krajinách sa zjednodušili. Pokiaľ ide o obsah, poskytujú prehľad hospodárskeho a sociálneho vývoja a problémov, ktorým členské štáty čelia, ako aj výhľadovú analýzu ich odolnosti. Na základe tejto analýzy boli v správach o jednotlivých krajinách na rok 2022 identifikované výzvy, ktoré sa v plánoch obnovy a odolnosti dostatočne neriešili. 
  • Odporúčania pre jednotlivé krajiny: spolu so správami o jednotlivých krajinách Komisia navrhuje Rade odporúčania pre jednotlivé krajiny. Odporúčania pre jednotlivé krajiny sa zaoberajú kľúčovými otázkami identifikovanými v správach o jednotlivých krajinách a v prípade potreby hĺbkovými preskúmaniami, v súvislosti s ktorými sa budú vyžadovať politické opatrenia. Odporúčania pre jednotlivé krajiny obsahujú aj odporúčania týkajúce sa rozpočtovej situácie členských štátov, ako sa stanovuje v Pakte stability a rastu.
  • Národné programy reforiem (NPR) budú zohrávať dvojakú úlohu. Národné programy reforiem budú okrem svojej úlohy v kontexte európskeho semestra spĺňať aj jednu z dvoch polročných požiadaviek členských štátov na podávanie správ v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

    Postupy európskeho semestra a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sú teraz integrované, ako je znázornené ďalej:

RRF and European Semester

Európsky semester v čase Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Viac informácií o európskom semestri

Správy o jednotlivých krajinách, hĺbkové preskúmania a návrhy na odporúčania pre jednotlivé krajiny tvoria súčasť jarného balíka európskeho semestra 2022.

V odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, ktoré Komisia navrhla v kontexte jarného balíka európskeho semestra 2022, sa takisto pre každý členský štát určuje, aké opatrenia by sa mali prijať vzhľadom na súčasné výzvy v oblasti energetiky, a to v kontexte návrhu Komisie týkajúceho sa plánu REPowerEU a v súlade s ním.

Národné plány obnovy a odolnosti

Vlajky vás presmerujú do sekcie venovanej danému členskému štátu. Odkazy obsahujú všetky relevantné informácie o jednotlivých krajinách – plány podpory obnovy a odolnosti či kľúčové body ktoré sa ich týkajú, a ak sú k dispozícii, aj právne texty, ktorými sa schvaľuje plán, a sprievodný tlačový materiál.

vlajka Rakúska Rakúsko

vlajka Belgicka Belgicko
vlajka Bulharska Bulharsko
vlajka Chorvátska Chorvátsko
vlajka Cypru Cyprus
vlajka Česka Česko
vlajka Dánska Dánsko
vlajka Estónska Estónsko
vlajka Fínska Fínsko
vlajka Francúzska Francúzsko
vlajka Nemecka Nemecko
vlajka Grécka Grécko
vlajka Maďarska Maďarsko
vlajka Írska Írsko
vlajka Talianska Taliansko
vlajka Lotyšska Lotyšsko
Litva Litva
vlajka Luxemburska Luxembursko
vlajka Malty Malta
vlajka Holandska  Holandsko*
vlajka Poľska Poľsko
vlajka Portugalska Portugalsko
vlajka Rumunska Rumunsko
vlajka Slovenska Slovensko
vlajka Slovinska Slovinsko
vlajka Španielska Španielsko
vlajka Švédska Švédsko

*Holandsko zatiaľ nepredložilo plán obnovy a odolnosti.

Pracovná skupina pre obnovu a odolnosť

V auguste 2020 bola v rámci Generálneho sekretariátu Európskej komisie zriadená pracovná skupina pre obnovu a odolnosť (ďalej len „RECOVER“). Pracovná skupina pre obnovu a odolnosť je spolu s Generálnym riaditeľstvom Komisie pre hospodárske a finančné záležitosti zodpovedná za riadenie vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Pracovná skupina pre obnovu a odolnosť takisto koordinuje európsky semester a podáva správy predsedníčke Komisie Ursule von der Leyenovej.

Dokumenty

Návrh nariadenia Komisie o kapitolách REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti

Usmernenia pre členské štáty k plánom obnovy a odolnosti v kontexte plánu REPowerEU

Výročná správa Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Usmernenia pre členské štáty k plánom podpory obnovy a odolnosti členských štátov – časť 1

Usmernenia pre členské štáty k plánom podpory obnovy a odolnosti členských štátov – časť 2

Príloha k usmerneniam pre členské štáty o plánoch obnovy a odolnosti: Tabuľky na účely vzoru

Technické usmernenie týkajúce sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“

Závery Rady o pláne európskej obnovy a viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027

Odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2022

Odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2020

Odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2019

Informácie o plánoch podpory obnovy a odolnosti poskytnuté Európskemu parlamentu alebo Rade

Najnovšie

Tlačová správa: Komisia schvaľuje plán obnovy a odolnosti Poľska v hodnote 35,4 miliardy EUR

Tlačová správa: Komisia schvaľuje žiadosť Portugalska o 1,16 miliardy EUR

Tlačová správa: „Európska komisia schvaľuje plán Švédska“

Tlačová správa: NextGenerationEU: Európska komisia schvaľuje kladné predbežné posúdenie žiadosti Francúzska o vyplatenie 7,4 miliardy EUR v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Tlačová správa: NextGenerationEU: Európska komisia spúšťa hodnotiacu tabuľku obnovy a odolnosti

Tlačová správa: Európska komisia prijala kladné predbežné posúdenie žiadosti Španielska o vyplatenie 10 miliárd EUR v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Komisia poskytla Rumunsku 1,8 mld. EUR vo forme predbežného financovania

Tlačová správa: „Bulharsko predložilo svoj oficiálny plán obnovy a odolnosti“

Tlačová správa: „Tlačová správa: „Európska komisia vyplatila Slovensku 822,7 mil. EUR vo forme predbežného financovania“

Ďalšie tlačové správy