Opatrenia

Európsky pilier sociálnych práv v 20 zásadách

Účelom Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý je založený na 20 zásadách, je lepšie uplatňovanie práv občanov.

Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv

V akčnom pláne sa stanovujú konkrétne iniciatívy na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv. Navrhujú sa v ňom hlavné ciele EÚ do roku 2030.

Súvislosti

V Európe sa tešíme najrovnoprávnejším spoločnostiam na svete, najvyšším normám v oblasti pracovných podmienok a širokej sociálnej ochrane. . Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlásili v roku 2017 na samite v Göteborgu Európsky pilier sociálnych práv. V pilieri sa stanovuje 20 kľúčových zásad, ktoré predstavujú maják, ktorý nás naviguje smerom k silnej sociálnej Európe 21. storočia, ktorá je spravodlivá, inkluzívna a poskytuje veľa príležitostí.

Je potrebné urobiť ešte viac na to, aby nám 20 zásad piliera pomohlo vybudovať spravodlivejšie a lepšie fungujúce trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia v prospech všetkých Európanov. Komisia prostredníctvom akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv stanovila konkrétne iniciatívy s cieľom to dosiahnuť. Realizácia piliera je spoločným úsilím inštitúcií EÚ, vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti.

Sociálny samit, ktorý sa uskutoční 7. až 8. mája 2021 v Porte a ktorý zorganizovalo portugalské predsedníctvo Rady, bude príležitosťou opätovne potvrdiť záväzok a ambíciu postaviť ľudí na prvé miesto počas obnovy Európy aj v nasledujúcom období. Sociálny samit v Porte bude príležitosťou na zmobilizovanie síl a obnovenie záväzku vykonávať sociálny pilier na najvyššej politickej úrovni.

Najnovšie tweety

Aktuality

Dokumenty