Akcje

 • 20 zasad europejskiego filaru praw socjalnych

  Europejski filar praw socjalnych przewiduje zarówno nowe prawa dla obywateli, jak i zmierza do ułatwienia im skuteczniejszego egzekwowania praw. Opiera się on na 20 podstawowych zasadach.

 • Przyjęcie europejskiego filaru praw socjalnych

  Komisja proponuje europejski filar praw socjalnych, który ma zostać uroczyście proklamowany przez Parlament Europejski, Radę i Komisję. Szczyt społeczny, który odbędzie się w Szwecji 17 listopada 2017 r., będzie stanowił kluczowy moment dla nadania kierunku dalszym pracom, zgodnie z szerzej toczącą się dyskusją na temat socjalnego wymiaru Europy.

 • Wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych

  Za wdrażanie zasad i praw określonych w ramach europejskiego filaru praw socjalnych odpowiedzialność ponoszą wspólnie instytucje UE, państwa członkowskie, partnerzy społeczni i inne zainteresowane strony. Instytucje europejskie pomogą opracować ramy prawne oraz pokierują działaniami, które będą służyć wdrożeniu filaru za pomocą prawodawstwa w tych przypadkach, w których będzie to potrzebne, przy pełnym poszanowaniu kompetencji państw członkowskich oraz przy uwzględnieniu specyfiki ich sytuacji.

 • Postępy w monitorowaniu

  We wdrażaniu filaru praw socjalnych będzie pomagać internetowa tablica wskaźników społecznych umożliwiająca monitorowanie tendencji i wyników w krajach UE.

 • Przyszłość Europy socjalnej

  Dyskusja o wymiarze społecznym Europy jest częścią szerszej debaty dotyczącej białej księgi Komisji w sprawie przyszłości Europy. W tym kontekście Komisja opublikowała dokument otwierający debatę na temat wymiaru społecznego Europy. Zwrócono w nim uwagę na przyszłe przemiany społeczeństwa europejskiego i środowiska pracy oraz przedstawiono różne możliwe scenariusze działań.