Предприемачеството в образованието

Насърчаването на предприемачески начин на мислене и на предприемаческите способности на европейските граждани и организации е една от основните цели на политиката на ЕС и държавите членки.

За какво става въпрос?

Предприемачеството е основна компетенция за учене през целия живот. То е свързано със способността да се предприемат действия за реализиране на възможности и идеи, които да се превръщат в нещо ценно за останалите хора.

Обучението по предприемачество подготвя хората да бъдат отговорни и предприемчиви. То включва широк набор учебни резултати и помага за придобиването на умения, познания и нагласи, които са необходими за генериране на творчески идеи, постигане на цели, управление на проекти с културна, социална или търговска стойност.

Насърчаването на предприемачески начин на мислене и на предприемаческите способности на европейските граждани и организации е една от основните цели на политиката на ЕС и държавите членки.

Възможности за преподавателите и образователните институции

Обучението по предприемачество дава възможност на младите хора да развиват умения, които са им необходими в работата и живота. Това е приоритет, подкрепян силно по линия на „Еразъм+“ — както за хората, които учат или се обучават в чужбина, така и за участниците в проекти за стратегическо партньорство.

Съществуват насоки на равнище ЕС, които могат да ви помогнат да включите предприемачеството във вашата програма за образование и обучение, или инструменти в подкрепа на предприемаческия потенциал на вашето учебно заведение, например като HEInnovate в областта на висшето образование.