Ключови компетентности и основни умения

Европейската комисия работи със страните от ЕС, за да подпомага и укрепва развитието на ключови компетентности и основни умения за всички от ранна възраст и през целия живот.

За какво става въпрос?

Всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, които развиват ключови компетентности и основни умения. Ключовите компетентности и основните умения са нужни на всеки човек за личностна реализация и развитие, пригодност за заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие.

При все това резултатите от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) от 2015 г. показват, че всеки пети ученик в Европейския съюз не притежава достатъчно умения по четене, математика или природни науки. В сравнение с резултатите от PISA от 2012 г. резултатите от 2015 г. показват, че делът на учениците със слаб успех се е увеличил с 4 процентни пункта до 20,6% в областта на науките; с 1,9 процентни пункта до 19,7% по четене; и с 0,1 процентни пункта до 22,2% по математика. Освен това 44% от населението на ЕС имат слаби цифрови умения, като 19% нямат никакви цифрови умения.

Европейската комисия работи със страните от ЕС, за да подпомага и укрепва развитието на ключови компетентности и основни умения за всички от ранна възраст и през целия живот.

Какво е направено досега?

През май 2018 г. Съветът по образование, младеж, култура и спорт прие препоръка на Съвета относно ключовите умения за учене през целия живот, която заменя по-ранна препоръка в тази област. Развитието на ключовите компетентности и основните умения се насърчава чрез:

  • осигуряване на висококачествено образование, обучение и учене през целия живот за всички;
  • подкрепа за преподавателите;
  • насърчаване на разнообразни подходи и условия за учене в перспективата на ученето през целия живот;
  • проучване на подходи за оценяване и валидиране на ключови компетентности.

Какви са следващите стъпки?

До 2020 г. по-малко от 15% от 15-годишните трябва да имат слаби резултати по отношение на основните умения, според тестовете PISA. Комисията подкрепя държавите от ЕС при укрепването на основните умения и ключовите компетентности за всички, като улеснява взаимното обучение и обмена на добри практики.