За политиката на многоезичие

Европейската комисия насърчава изучаването на чужди езици и езиковото многообразие в цяла Европа.

Каква роля играе ЕС за популяризирането на чуждоезиковото обучение?

Европейската комисия насърчава изучаването на чужди езици и езиковото многообразие в цяла Европа.

Тя работи съвместно с националните правителства за постигането на една амбициозна цел: предоставяне на възможност на гражданите да изучават поне два чужди езика от ранна възраст. По тази цел вече е постигната договореност от държавните и правителствените ръководители през 2002 г. През декември 2017 г. на тази цел е обърнато специално внимание: „засилване на изучаването на езици, така че повече млади хора да говорят поне два европейски езика освен майчиния си език“.

Защо е необходимо това?

Стремежът на Европейския съюз да бъде единен в многообразието е в основата на целия европейски проект. Хармоничното съвместно съществуване на много езици в Европа е въплъщение на този стремеж. Езиците могат да изграждат мостове между хората, давайки ни достъп до други страни и култури и възможност да се разбираме по-добре.

Чуждоезиковите умения играят все по-голяма роля за повишаване на пригодността за заетост на младите хора и на тяхната подготвеност за работа в чужбина. Те са също така и фактор за конкурентоспособност: недостатъчните езикови умения са причина много компании да губят договори и пречка за работниците, които биха желали да си търсят работа извън своята страна.

Въпреки това твърде много европейци все още напускат училище без работни познания по втори език — достатъчно основание за повишаване на ефективността на преподаването и изучаването на езици.

Какво се прави?

Европейската комисия отговаря на тази необходимост, като:

Тя подкрепя тези действия, като:

И накрая, програмата „Еразъм+“ предоставя възможности на младите хора да усъвършенстват езиковите си умения чрез образование и обучение в чужбина.