Tři ambiciózní cíle EU

Cíle do roku 2030

 • do roku 2030 by mělo být zaměstnáno alespoň 78 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let
 • nejméně 60 % všech dospělých osob by se mělo do roku 2030 každoročně účastnit odborné přípravy.
 • počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením by se měl snížit nejméně o 15 milionů

Jak jsme na tom v tuto chvíli

covidová krize zastavila šestiletý pozitivní pokrok v oblasti zaměstnanosti: ve třetím čtvrtletí roku 2020 dosáhla míra zaměstnanosti 72,4 % do roku 2016 se každoročně účastnilo vzdělávacích aktivit pouze 37 % dospělých v roce 2019 bylo v EU ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením přibližně 91 milionů osob (z toho 17,9 milionu dětí ve věku 0–17 let)

Přeměnit zásady ve skutečnost

Co si Evropané myslí o sociální Evropě

Veřejná konzultace

Tyto názory zazněly v rámci rozsáhlé veřejné konzultace s více než 1 000 písemných příspěvků od členských států, regionů, měst, sociálních partnerů, organizací občanské společnosti, mezinárodních organizací, analytických středisek a občanů. Kromě toho Komise prostřednictvím specializovaných online seminářů konzultovala více než 1 500 klíčových zúčastněných subjektů, včetně Evropského parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů. Výsledků konzultace bylo využito při tvorbě akční plánu.

Výsledky veřejné konzultace

Průzkum Eurobarometru

Podle průzkumu Eurobarometru o sociálních otázkách z roku 2021 považuje 88 % Evropanů sociální Evropu za důležitou pro sebe osobně.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Průzkum Eurobarometru

Portský sociální summit v květnu 2021

Příležitost k novému impulsu pro problematiku sociálních práv poskytne sociální summit, který bude pořádat portugalské předsednictvím Rady ve dnech 7.–8. května 2021 v Portu. Hlavy států a předsedové vlád EU, orgány EU, sociální partneři a další klíčové zúčastněné strany na něm budou moci obnovit svůj závazek k realizaci pilíře sociálních práv.

Harmonogram a klíčová opatření

Akční plán stanoví řadu opatření EU, která se Komise zavázala přijmout během současného mandátu (do konce roku 2024), přičemž vychází z mnoha opatření, která již byla od vyhlášení evropského pilíře sociálních práv v roce 2017 ve švédském Göteborgu podniknuta. Tento akční plán je příspěvkem Komise k uskutečnění zásad sociálního pilíře.

 • první čtvrtletí 2021

  Zelená kniha o stárnutí
  evropský plán boje proti rakovině
  první fáze konzultace sociálních partnerů EU ohledně práce přes digitální platformy
  akční plán k evropskému pilíři sociálních práv
  návrh revize srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů
  nová strategie práv osob se zdravotním postižením
  závazná opatření v oblasti transparentnosti odměňování
  účinná aktivní podpora zaměstnanosti
  aktualizace nové průmyslové strategie pro Evropu
  Strategie pro práva dítěte a evropské záruka pro děti
  společná zpráva o uplatňování směrnice o rovnosti v zaměstnání a směrnice o rasové rovnosti
  obnovená strategie pro udržitelné financování
  evropský prostor pro zdravotní údaje
  pokyny ohledně zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení a společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek

 • druhé čtvrtletí roku 2021

  opatření navazující na bílou knihu o umělé inteligenci
  důvěryhodná a bezpečná evropská elektronická identifikace
  nová strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  evropská platforma pro boj proti bezdomovectví
  sdělení o důstojné práci na celém světě

 • třetí čtvrtletí roku 2021

  balíček opatření týkajících se získávání kvalifikovaných a talentovaných lidí, včetně revize směrnice o dlouhodobém pobytu a revize směrnice o jednotném povolení a stanovení možností pro rezervoár talentů EU

 • čtvrté čtvrtletí roku 2021

  akční plán pro sociální ekonomiku
  individuální vzdělávací účty a rámec pro alternativní kvalifikaci (microcredentials)
  rozšíření a úprava společné zprávy o zaměstnanosti
  iniciativa pro cenově dostupné bydlení
  iniciativa ohledně kolektivního vyjednávání pro osoby samostatně výdělečně činné

 • 2023

  první zpráva EU o přístupu k základním službám
  evropský průkaz sociálního zabezpečení (ESSPASS)

 • 2024

  první hodnocení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti

 • 2025

  revize akčního plánu k evropskému pilíři sociálních práv

 • již splněno v roce 2020

  evropská strategie pro rovnost žen a mužů
  průmyslová strategie a strategie pro malé a střední podniky
  dočasná podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE)
  revidovaný víceletý finanční rámec na období 2021–2027
  Nástroj pro oživení a odolnost a REACT-EU
  evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
  doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě
  podpora zaměstnanosti mladých lidí a posílené záruky pro mladé lidi
  Evropský prostor vzdělávání
  akční plán digitálního vzdělávání (2021–2027)
  akční plán proti rasismu
  strategický rámec EU pro rovnost, začlenění a účast Romů a doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů
  renovační vlna
  Pakt pro dovednosti
  akční plán pro integraci a začleňování
  strategie pro rovnost LGBTIQ osob
  návrh směrnice o přiměřených minimálních mzdách
  farmaceutická strategie

Spojit síly k v zájmu sociálnější Evropy

Naplňování cílů evropského pilíře sociálních práv je společným politickým závazkem a odpovědností orgánů EU, celostátních, regionálních a místních orgánů v jednotlivých státech, sociálních partnerů a občanské společnosti, přičemž všechny tyto subjekty mají svou úlohu v rámci svých kompetencí.

 • Chart showing growth

  Členské státy by měly plně využít bezprecedentního objemu finančních prostředků EU dostupných na podporu reforem a investic (rozpočet EU, NextGenerationEU, Evropský sociální fond plus a další).

 • Cog moving.

  Členské státy by měly co nejlépe využít evropského semestru. S jeho pomocí lze koordinovat ekonomické reformy, reformy v oblasti zaměstnanosti, sociální reformy a investice – v centru pozornosti všech těchto reforem jsou lidé a kvalita jejich života.

 • Classical building

  Pro splnění pilíře má zásadní význam zapojení celostátních, regionálních a místních orgánů, sociálních partnerů a občanské společnosti.

 • Hands shaking in front of globe.

  Pilíř představuje základ i pro mezinárodní aktivity EU v sociální oblasti, takže pomáhá potvrdit úlohu EU jako odpovědného světového lídra.

Dokumenty