Kapitola I: Rovné příležitosti a přístup na trh práce

 • Icon of a graduation hat

  1. Všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení

  Každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby si udržel své dovednosti a nabyl dovedností nových, tak aby se mohl plně účastnit na životě společnosti a úspěšně zvládat přechody na trhu práce.

   

  Související opatření Komise: Evropská agenda dovedností

 • Gender symbols

  2. Rovnost žen a mužů

  Rovnost zacházení a příležitostí pro ženy a muže musí být zajištěna a podporována ve všech oblastech, včetně účasti na trhu práce, podmínek zaměstnání a kariérního růstu.

  Ženy a muži mají právo na stejnou odměnu za rovnocennou práci.

   

  Související opatření Komise: Strategie pro genderovou rovnostNávrh opatření ohledně transparentnosti odměňování

 • Person helping another climb stairs.

  3. Rovné příležitosti

  Bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci má každý právo na rovné zacházení a příležitosti, pokud jde o zaměstnání, sociální ochranu, vzdělávání a přístup k veřejně dostupnému zboží a službám. Rovné příležitosti nedostatečně zastoupených skupin je třeba podporovat.

   

  Související opatření Komise: EU Anti-racism Action Plan 2020-2025

 • Person teaching other people.

  4. Aktivní podpora zaměstnanosti

  Každý má právo na včasnou a individuálně uzpůsobenou pomoc zlepšující vyhlídky na zaměstnání nebo na výkon samostatné výdělečné činnosti. Zahrnuto je právo na pomoc pro účely hledání pracovního místa a pro účely odborné přípravy a rekvalifikace. Každý má právo na převod nároků na sociální ochranu a odbornou přípravu v době přechodu mezi zaměstnáními.

  Mladí lidé mají právo na další vzdělávání, učňovskou přípravu, stáž nebo na nabídku pracovního místa dobré kvality do čtyř měsíců od ztráty zaměstnání nebo ukončení vzdělávání.


  Nezaměstnaní mají právo na personalizovanou, kontinuální a konzistentní pomoc. Dlouhodobě nezaměstnaní mají právo na hloubkové individuální posouzení jejich situace nejpozději 18 měsíců od ztráty zaměstnání.

   

  Související opatření Komise: Balíček na podporu zaměstnanosti mladých lidí

  Připravované opatření Komise: Akční plán pro sociální ekonomiku

Kapitola II: Spravedlivé pracovní podmínky

 • One person in a suit and another wearing a hard hat

  5. Bezpečné a adaptabilní zaměstnání

  Bez ohledu na typ a dobu trvání pracovního poměru mají pracovníci právo na spravedlivé a rovné zacházení, pokud jde o pracovní podmínky a přístup k sociální ochraně a odborné přípravě. Podporuje se při tom přechod na formy pracovního poměru na dobu neurčitou.

  V souladu s právními předpisy a kolektivními smlouvami musí být zajištěna nezbytná flexibilita pro zaměstnavatele, aby se mohli rychle přizpůsobit změnám hospodářské situace.

  Podporují se inovativní formy práce zajišťující kvalitní pracovní podmínky. Musí se podporovat podnikání a samostatná výdělečná činnost. Usnadňovat je třeba profesní mobilitu.

  Musí se zamezit vzniku pracovních poměrů vedoucích k nejistým pracovním podmínkám, mimo jiné prostřednictvím zákazu zneužívání atypických pracovních smluv. Zkušební doba by měla mít přiměřenou délku.

   

  Připravované opatření Komise: Iniciativa na zlepšení pracovních podmínek v práci přes digitální platformy

 • Stacks of coins ordered in a growing line.

  6. Odměňování

  Pracovníci mají právo na spravedlivou mzdu umožňující důstojnou životní úroveň.

  Musí být zajištěna přiměřená minimální mzda, která uspokojí potřeby pracovníků a jejich rodin s přihlédnutím k vnitrostátním hospodářským a sociálním podmínkám, přičemž však musí být zachován přístup k zaměstnání a motivace hledat si práci. Musí být zamezeno chudobě pracujících.

  Všechny mzdy musí být stanovovány transparentním a předvídatelným způsobem podle vnitrostátních zvyklostí a musí být uznávána samostatnost sociálních partnerů.

   

  Související opatření Komise: Návrh směrnice o přiměřených minimálních mzdách

 • Shield and info sign.

  7. Informace o pracovních podmínkách a ochrana v případě propuštění

  Pracovníci mají právo být na začátku svého pracovního poměru písemně informováni o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, včetně zkušební doby. 

  Před propuštěním mají pracovníci právo, aby byli informováni o jeho důvodech, a musí jim být dána přiměřená výpovědní doba. Mají právo na přístup k účinnému a nestrannému řešení sporů a v případě neoprávněného propuštění mají právo na nápravu, včetně přiměřené kompenzace.

 • Hands shaking.

  8. Sociální dialog a zapojení pracovníků

  Sociální partneři musí být při tvorbě a provádění hospodářské politiky, politiky zaměstnanosti a sociální politiky konzultováni podle vnitrostátních zvyklostí. Musí být podporováni ve sjednávání a uzavírání kolektivních smluv v záležitostech, které se jich týkají, přičemž je uznávána jejich samostatnost a právo na kolektivní akce. V příslušném případě musí být smlouvy uzavřené mezi sociálními partnery prováděny na úrovni Unie a jejích členských států.

  Pracovníci nebo jejich zástupci mají právo na včasné informování a projednávání v záležitostech, které se jich týkají, zejména v případě převodu, restrukturalizace a fúze podniku a hromadného propouštění.

  Musí být podporováno zvýšení kapacity sociálních partnerů posilovat sociální dialog.

 • Business person picking up child.

  9. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

  Rodiče a osoby s pečovatelskými povinnostmi mají právo na vhodnou dovolenou, pružné pracovní podmínky a přístup k pečovatelským službám. Ženy a muži musejí mít rovný přístup ke zvláštním dovoleným, aby mohli plnit své pečovatelské povinnosti, a musejí být motivováni k jejich vyváženému využití.

 • Person wearing hard hat next to shield with check symbol.

  10. Zdravé, bezpečné a dobře uzpůsobené pracovní prostředí a ochrana údajů

  Pracovníci mají právo na vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  Pracovníci mají právo na pracovní prostředí, které je uzpůsobeno jejich profesním potřebám a které jim umožní prodloužit jejich aktivní účast na trhu práce.
  Pracovníci mají právo na ochranu osobních údajů v kontextu zaměstnání.

   

  Připravované opatření Komise: nový strategický rámec pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, iniciativa ke zlepšení pracovních podmínek lidí pracujících přes digitální platformy

 

Kapitola III: Sociální ochrana a začlenění

 • Person holding baby.

  11. Péče o děti a podpora dětí

  Děti mají právo na cenově dostupné a kvalitní vzdělávání a péči v raném věku.

  Děti mají právo na ochranu před chudobou. Děti ze znevýhodněného prostředí mají právo na zvláštní opatření pro zvýšení rovných příležitostí.

   

  Související opatření Komise: Evropská záruka pro děti

 • Hands protecting workers.

  12. Sociální ochrana

  Bez ohledu na typ a dobu trvání pracovního poměru mají zaměstnanci a za srovnatelných podmínek osoby samostatně výdělečně činné právo na přiměřenou sociální ochranu.

 • Person protecting another with an umbrella.

  13. Podpora v nezaměstnanosti

  Nezaměstnaní mají právo na přiměřenou aktivační podporu od veřejných služeb zaměstnanosti, aby se mohli na trhu práce (znovu)začlenit, a na odpovídající podporu v nezaměstnanosti po přiměřenou dobu v souladu se svými příspěvky a vnitrostátními pravidly způsobilosti. Tato podpora nesmí být demotivační pro rychlý návrat do zaměstnání.

 • Hand holding stacks of coins.

  14. Minimální příjem

  Každý, kdo nemá dostatečné prostředky, má právo na přiměřené dávky zaručující minimální příjem, který mu umožní důstojný život ve všech etapách života a účinný přístup k podpůrnému zboží a službám. V případě osob, které mohou pracovat, by měly být dávky zaručující minimální příjem kombinovány s pobídkami ke (znovu)začlenění na trhu práce.

 • Glasses and sheet of paper.

  15. Příjem ve stáří a důchody

  Pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné v důchodu mají právo na důchod, který odpovídá jejich příspěvkům a zajišťuje přiměřený příjem. Ženy a muži musí mít rovné příležitosti, pokud jde o nabytí důchodových práv.

  Každý má ve stáří nárok na prostředky zajišťující důstojný život.

 • First aid kit.

  16. Zdravotní péče

  Každý má právo na včasný přístup k cenově dostupné a kvalitní preventivní a léčebné zdravotní péči.

 • Person on wheelchair typing on computer.

  17. Začlenění osob se zdravotním postižením

  Osoby se zdravotním postižením mají právo na podporu zaručující příjem, který jim zajistí důstojný život, na služby, které jim umožní účast na trhu práce a zapojení do společnosti, a na pracovní prostředí uzpůsobené jejich potřebám.

   

  Související opatření Komise: Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030

 • Elderly person using a walker.

  18. Dlouhodobá péče

  Každý má právo na cenově dostupné a kvalitní služby dlouhodobé péče, zejména služby domácí a komunitní péče.

 • Person sleeping inside home.

  19. Bydlení a pomoc pro osoby bez domova

  a. Osobám v nouzi musí být poskytnut přístup k sociálnímu bydlení nebo k pomoci v oblasti bydlení dobré kvality.

  b. Zranitelné osoby mají právo na vhodnou pomoc a ochranu před nuceným vystěhováním.

  c. Osobám bez domova musí být poskytnuto přiměřené přístřeší a služby, aby se podpořilo jejich sociální začlenění.

 • Hand holding lamp.

  20. Přístup k základním službám

  Každý má právo na přístup ke kvalitním základním službám, včetně vody, hygienického zařízení, energií, dopravy, finančních služeb a digitálních komunikací. Osobám v nouzi musí být k dispozici pomoc pro přístup k těmto službám.

 

Dokumenty

StáhnoutPDF - 371.7 KB