Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Maidir leis an gComhaontas do Phrintíseachtaí

Is ardán ilpháirtí leasmhar é an Comhaontas Eorpach do Phrintíseachtaí (EAfA) a bhfuil na haidhmeanna seo a leanas aige:

  • Caighdeán, soláthar agus íomhá printíseachtaí san Eoraip a neartú
  • Soghluaisteacht printíseachtaí a chur chun cinn

Cuirtear na haidhmeanna seo chun cinn trí thiomantais náisiúnta agus gealltanais dheonacha ó pháirtithe leasmhara.

Cé hiad na baill?

I dteannta le rialtais náisiúnta, áirítear i measc bhaill EAfA cuideachtaí agus eagraíochtaí gnó, comhlachais thionsclaíocha, tráchtála agus ceardaíochta, soláthraithe oideachais agus oiliúna, ógeagraíochtaí agus eagraíochtaí neamhbhrabúis, údaráis réigiúnacha agus áitiúla, comhpháirtithe sóisialta, comhlachtaí agus líonraí gairmiúla mar aon le hinstitiúidí taighde agus meithleacha machnaimh.

Is ardán é EAfA chun eispéiris agus foghlaim ó dhea-chleachtais a roinnt. Cuireann sé ar chumas ball:

  • Comhpháirtithe a aimsiú
  • Imeachtaí a chur chun cinn
  • Smaointe agus gníomhaíochtaí nua a fhorbairt
  • Rochtain a thabhairt ar an nuacht agus ar na huirlisí is déanaí maidir le printíseachtaí

Is féidir le gach tír AE, CSTE agus gach tír is iarrthóir, agus páirtithe leasmhara ó na tíortha sin, a bheith páirteach sa Chomhaontas.

Céard iad na buntáistí?

Éascaíonn printíseachtaí an t-aistriú idir oideachas agus oiliúint agus an timpeallacht oibre. Áirítear iontu meascán d’oiliúint chuideachta-bhunaithe agus scoilbhunaithe, agus bíonn cáilíocht ag a bhfuil aitheantas náisiúnta mar thoradh ar phrintíseacht a chríochnú.

Foghlaimíonn printísigh scileanna a bheidh luachmhar san áit oibre i dtimpeallacht ghairmiúil, a chinntíonn go mbeidh deis níos fearr acu fostaíocht a fháil amach anseo. 

Tá seans ann go mbainfidh cuideachtaí atá ag cur printíseachtaí ar fáil tairbhe as glanbhrabús ar a n-infheistíocht. D’fhéadfadh sé seo a bheith i gceist i rith na printíseachta, nó go gairid i ndiaidh oibrí lánoilte a fhostú.

Tugtar le fios san fhianaise atá ar fáil go bhfuil leibhéil níos ísle dífhostaíochta i measc na n-óg i dtíortha ina bhfuil córas éifeachtach gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET) agus printíseachta. Go minic bíonn caidreamh conarthach idir an fostóir agus an printíseach, agus íoctar an printíseach as an obair a dhéanann sé.

Cuireann EAfA fostaíocht i measc na n-óg chun cinn agus tacaíonn sé le haidhm Ráthaíocht don Aos Óg, agus laghdaíonn sé an éagothroime idir soláthar agus éileamh scileanna ar an margadh saothair.

Céard atá déanta go dtí seo?

Tá Ballstáit den AE, CSTE agus tíortha is iarrthóir AE, mar aon le líon mór páirtithe leasmhara, spreagtha ag an gComhaontas, chun páirt a ghlacadh i bprintíseachtaí ar ardchaighdeán.

Tá sé tar éis líonrú, comhoibriú agus roinnt dea-chleachtas, le Cedefop a éascú agus tá tacaíocht shaineolach straitéiseach curtha ar fáil ag an bhFondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF).

Chomh maith leis sin, chuir an Comhaontas le feasacht maidir leis na buntáistí a bhaineann le printíseachtaí a mhúscailt.

Níl aon nuacht ghaolmhar ann le sé mhí.

An leathanach seo a chomhroinnt: