Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Over het Verbond voor Leerplaatsen

De Europese Alliantie voor leerlingplaatsen (EAfA) is een multistakeholderplatform om:

 • de kwaliteit, het aanbod en het imago van het leerlingwezen in Europa te verbeteren
 • de mobiliteit van leerlingen te bevorderen

Deze doelstellingen worden nagestreefd op basis van verbintenissen van de nationale overheden en vrijwillige toezeggingen van belanghebbenden.

In juli 2020 heeft commissaris Nicolas Schmit de vernieuwde Europese Alliantie voor leerlingplaatsen (EAfA) opgestart om een nieuwe impuls aan de inspanningen van de EU op het gebied van het leerlingwezen te geven. Daarbij zijn zes ambitieuze prioriteiten vastgesteld.

De zes prioriteiten van het vernieuwde EAfA zijn voor het eerst geformuleerd in het pakket ter ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren van 1 juli 2020. Ze vormen een synthese van de input uit verschillende EU-documenten en -beleidsmaatregelen, en op de eerste plaats het Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen.

De prioriteiten van de vernieuwde EAfA zijn onder meer:

 • de lidstaten en het bedrijfsleven aanmoedigen zich voor een beter en doeltreffender leerlingwezen in te zetten door nationale coalities ter bevordering van het leerlingwezen te ondersteunen
 • steun aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) verlenen om voor een stabiel aanbod van hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen te zorgen
 • lokale en regionale overheden inschakelen als katalysator voor het scheppen van leerlingplaatsen in het lokale bedrijfsleven
 • de sociale dialoog versterken dankzij een actievere betrokkenheid van de nationale organisaties van sociale partners
 • de Europese comités voor de sectorale sociale dialoog over leerlingplaatsen proactief inschakelen om overeenstemming over gezamenlijke sectorale toezeggingen te bereiken
 • de vertegenwoordiging van leerlingen in de lidstaten ondersteunen door het Europees leerlingennetwerk (European Apprentices Network, EAN) nieuw leven in te blazen

Wie zijn de leden?

Tot de leden van de EAfA behoren niet alleen de nationale regeringen maar ook bedrijven en bedrijfsorganisaties, kamers van industrie, handel en ambachten, aanbieders van onderwijs en opleiding, jongeren- en non-profitorganisaties, regionale en lokale overheden, sociale partners, beroepsorganisaties en -netwerken, onderzoeksinstellingen en think tanks.

De EAfA is een platform om ervaringen te delen en van goede praktijken te leren. Dankzij de EAfA kunnen de leden:

 • partners vinden
 • evenementen promoten
 • nieuwe ideeën en activiteiten ontwikkelen
 • toegang bieden tot de meest recente informatie en tools met betrekking tot het leerlingwezen

De alliantie staat open voor alle EU-, EVA- en kandidaat-lidstaten en voor belanghebbenden uit deze landen.

Wat zijn de voordelen?

Het leerlingwezen vergemakkelijkt de overgang van onderwijs en opleiding naar werk. Het combineert werkplekleren met schoolonderwijs en leidt tot een nationaal erkende kwalificatie.

Leerlingen leren waardevolle vaardigheden op de werkplek, waardoor ze in de toekomst beter inzetbaar zijn. 

Wanneer ondernemingen leerlingplaatsen aanbieden, is de kans groot dat hun investering een nettowinst oplevert, hetzij tijdens de stage of kort daarna wanneer ze een volledig opgeleide werknemer in dienst nemen.

Uit gegevens blijkt dat de jeugdwerkloosheid lager is in landen met een solide stelsel van beroepsonderwijs en -opleiding en een sterk leerlingwezen. Vaak sluiten de werkgever en de leerling een overeenkomst op basis waarvan de leerling voor zijn/haar werk wordt betaald.

De EAfA bevordert de werkgelegenheid van jongeren, ondersteunt het doel van de jongerengarantie en verkleint de vaardighedenkloof op de arbeidsmarkt.

Wat is er al gedaan?

De alliantie heeft de EU-lidstaten, de EVA, de kandidaat-lidstaten van de EU en een groot aantal belanghebbenden ertoe aangezet voor hoogwaardige leerlingplaatsen te zorgen.

De EAfA heeft de vorming van netwerken, de samenwerking en de uitwisseling van goede praktijken vergemakkelijkt, waarbij Cedefop en de Europese Stichting voor opleiding (ETF) strategische deskundige ondersteuning hebben verleend.

De alliantie heeft ook de voordelen van leerlingplaatsen onder de aandacht helpen brengen.

Sinds de start van de vernieuwde EAfA hebben de leden kennis uitgewisseld, bijvoorbeeld tijdens live debatten, webinars en evenementen op hoog niveau.

De alliantie heeft een reeks activiteiten georganiseerd om voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen te zorgen via de onlinebibliotheek, online opleidingsmodules en de EAfA-podcastserie.

Relevant nieuws

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen