Заетост, социални въпроси и приобщаване

Относно Алианса за професионална подготовка

Европейският алианс за професионална подготовка (ЕАПП) е многостранна платформа, целяща:

  • да укрепи качеството, предоставянето и имиджа на професионална подготовка в Европа;
  • да насърчи мобилността на чираците.

Тези цели са насърчавани посредством национални и доброволни ангажименти от заинтересовани страни.

Кои са членовете?

Освен националните правителства членовете на ЕАПП включват компании и бизнес организации, промишлени, търговски и занаятчийски камари, лица, предоставящи образование и обучение, младежки организации и такива с нестопанска цел, регионални и местни власти, социални партньори, професионални органи и мрежи, както и изследователски институти и експертни центрове.

ЕАПП представлява платформа за споделяне на опит и учене от най-добрите практики. Алиансът позволява на членовете да:

  • намират партньори;
  • рекламират събития;
  • развиват нови идеи и дейности;
  • получат достъп до най-актуалните новини и инструменти за професионална подготовка.

Алиансът е отворен за всички държави от ЕС, ЕАСТ и държавите кандидатки, както и за заинтересовани страни от тези държави.

Какви са ползите?

Професионалната подготовка улеснява прехода от образованието и обучението към работата. Те съчетават обучение в предприятие с образование в учебно заведение и водят до национално призната квалификация при завършване на подготовката.

Чираците научават ценни умения на работното място в професионална среда, което гарантира по-голям шанс за бъдеща пригодност за наемане на работа

Предприятията, осигуряващи професионални подготовки, вероятно ще се възползват от нетната печалба от инвестицията си. Това може да стане по време на професионалната подготовка или скоро след това чрез наемане на напълно обучен работник.

Доказано е, че държавите със засилено професионално образование и обучение и системи за професионална подготовка имат по-ниско ниво на младежка безработица. Често има договорни отношения между работодателя и чирака, като на чирака му се заплаща за труда.

ЕАПП насърчава младежката заетост и подкрепя целта на гаранцията за младежта, като същевременно намалява различията между търсенето и предлагането на умения на пазара на труда.

Какво е направено досега?

Алиансът е мобилизирал държавите членки от ЕС, ЕАСТ и държавите кандидатки за ЕС, както и огромен брой заинтересовани страни, да осигуряват качествена професионална подготовка.

Той е улеснил изграждането на контакти, сътрудничеството и споделянето на добрите практики със Cedefop (Европейски център за развитие на професионалното обучение) и Европейската фондация за обучение (ETF), като е предоставил стратегическа експертна помощ.

Алиансът също така е допринесъл за повишаването на осведомеността относно ползите от професионалната подготовка.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница