Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Apie Pameistrystės aljansą

Europos pameistrystės aljansas (EPA) yra suinteresuotųjų subjektų platforma, skirta:

  • stiprinti pameistrystės kokybę, pasiūlą ir įvaizdį Europoje;
  • skatinti pameistrių judumą.

Šie tikslai įgyvendinami pasitelkiant suinteresuotųjų subjektų nacionalinius įsipareigojimus ir savanoriškus pasižadėjimus.

Kas yra nariai?

Be nacionalinių vyriausybių, EPA nariais gali tapti įmonės ir verslo organizacijos, pramonės rūmai, prekybos ir amatų rūmai, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai, jaunimo ir ne pelno siekiančios organizacijos, vietos ir regionų valdžios institucijos, socialiniai partneriai, profesinės organizacijos ir tinklai bei mokslinių tyrimų institutai ir ekspertų grupės.

EPA yra platforma, skirta dalytis patirtimi ir mokytis iš geriausios praktikos pavyzdžių. Jos nariai gali:

  • rasti partnerių,
  • reklamuoti renginius,
  • kurti naujas idėjas ir veiklas;
  • gauti naujausios informacijos ir priemonių, susijusių su pameistryste.

Aljansas atviras visoms ES, ELPA šalims, šalims kandidatėms ir šių šalių suinteresuotiesiems subjektams.

Kokie privalumai?

Pameistrystė palengvina perėjimą iš švietimo ir mokymo įstaigos į darbo rinką. Ji sujungia mokymą įmonėse su mokyklinio švietimo programomis ir ją baigus įgyjama nacionaliniu lygmeniu pripažinta kvalifikacija.

Pameistriai įgyja vertingų darbo įgūdžių profesinėje aplinkoje, o tai užtikrina didesnes galimybes įsidarbinti ateityje

Pameistrystės vietas teikiančios įmonės paprastai gauna naudos iš grynojo pelno nuo savo investicijų. Ši nauda gaunama pameistrystės metu arba įdarbinus visiškai kvalifikuotą darbuotoją.

Yra įrodymų, patvirtinančių, kad šalyse, kuriose yra stipri profesinio švietimo ir mokymo (PŠM) bei pameistrystės sistema, jaunimo nedarbo lygis yra mažesnis. Dažnai tarp darbdavio ir pameistrio sudaromi sutartiniai santykiai ir pameistriui mokama už jo darbą.

EPA skatina jaunimo užimtumą ir palaiko Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslą, mažindamas atotrūkį tarp įgūdžių paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje.

Kas jau įgyvendinta?

Aljansas įtraukė ES valstybes nares, ELPA ir ES šalis kandidates bei daugybę suinteresuotųjų subjektų į kokybiškas pameistrystės programas.

Jis palengvino tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja praktika, su Europos profesinio mokymo plėtros centru („Cedefop“) ir Europos mokymo centru (ETF), teikiančiais strateginę ekspertų paramą.

Aljansas taip pat prisidėjo prie geresnio informavimo apie pameistrystės programų naudą.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį