Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

O Zvezi za pripravništvo

Evropska zveza za pripravništvo je platforma več zainteresiranih strani, katere cilj je:

  • krepiti kakovost, zagotavljanje in podobo pripravništev v Evropi
  • spodbujati mobilnost pripravnikov

Te cilje spodbujajo nacionalne zaveze in prostovoljne zaveze zainteresiranih strani.

Kdo so člani?

Poleg nacionalnih vlad, člani Evropske zveze za pripravništvo vključujejo družbe in poslovne organizacije, industrijske, trgovinske in obrtne zbornice, izvajalce izobraževanja in usposabljanja, mladinske in nepridobitne organizacije, regionalne in lokalne organe, socialne partnerje, strokovne organe in mreže, pa tudi raziskovalne inštitute in skupine za razmislek.

Evropska zveza za pripravništvo je platforma za izmenjavo izkušenj in učenje iz primerov najboljše prakse. Članom omogoča:

  • najti partnerje
  • spodbujati dogodke
  • razvijati nove zamisli in dejavnosti
  • zagotavljati dostop do zadnjih novic in orodij za pripravništva

Zveza je namenjena vse državam članicam EU, Efte in državam kandidatkam ter zainteresiranim stranem iz teh držav.

Kakšne so koristi?

Pripravništva olajšujejo prehod z izobraževanje in usposabljanja na zaposlitev. Združujejo usposabljanje v podjetjih z izobraževanjem v šolah in ob zaključku vodijo do državno priznanih kvalifikacij.

Pripravniki pridobijo dragocene spretnosti na delovnem mestu v poklicnem okolju, kar jim zagotavlja višjo stopnjo zaposljivosti v prihodnosti.

Družbe, ki zagotavljajo pripravništva, bodo verjetno imela koristi od neto dobička svojih naložb. To je mogoče bodisi med pripravništvom bodisi kmalu po zaposlitvi usposobljenega delavca.

Podatki kažejo, da države z močnim sistemom poklicnega izobraževanje in usposabljanja ter pripravništev beležijo nižje stopnje brezposelnosti mladih. Pogosto je med delodajalcem in pripravnikom sklenjeno pogodbeno razmerje, pri čemer je pripravnik za svoje delo plačan.

Evropska zveza za prišravništvo spodbuja zaposlovanje mladih in podpira cilj Jamstva za mlade, medtem pa zmanjšuje neskladja med ponudbo in povpraševanja po znanju in spretnostih na trgu dela.

Kaj je bilo storjeno doslej?

Zveza je mobilizirala države članice EU, Efte in države kandidatke EU ter veliko število zainteresiranih strani, naj sodelujejo pri kakovostnih pripravništvih.

Skupaj z agencijo Cedefop in Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF), ki zagotavljata strateško strokovno podporo, je olajšala je mreženje, sodelovanje in izmenjavo dobrih praks.

Zveza je v enaki meri prispevala k ozaveščanju o koristih pripravništev.

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej