Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Σχετικά με τη συμμαχία για θέσεις μαθητείας

Η ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας (EAfA) είναι μια πολυμερής πλατφόρμα ενδιαφερομένων η οποία επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους:

  • ενίσχυση της ποιότητας, της προσφοράς και της προβολής των προγραμμάτων μαθητείας στην Ευρώπη
  • προαγωγή της κινητικότητας των μαθητευομένων.

Οι στόχοι αυτοί προωθούνται μέσω της ανάληψης εθνικών δεσμεύσεων και εθελοντικών δεσμεύσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων.

Ποια είναι τα μέλη της;

Εκτός από τις εθνικές κυβερνήσεις, μεταξύ των μελών της EAfA περιλαμβάνονται επιχειρήσεις και οργανώσεις επιχειρήσεων, βιομηχανικά, εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια, φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανώσεις νεολαίας και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, περιφερειακές και τοπικές αρχές, κοινωνικοί εταίροι, επαγγελματικοί φορείς και δίκτυα, καθώς και ερευνητικά ινστιτούτα και ομάδες προβληματισμού.

Η EAfA αποτελεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και άντλησης διδαγμάτων από βέλτιστες πρακτικές και παρέχει στα μέλη της τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • αναζήτηση εταίρων
  • προώθηση εκδηλώσεων
  • ανάπτυξη νέων ιδεών και δραστηριοτήτων
  • παροχή πρόσβασης στα τελευταία νέα και εργαλεία για τα προγράμματα μαθητείας.

Η συμμαχία είναι ανοικτή σε όλες τις χώρες της ΕΕ, της ΕΖΕΣ και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες, καθώς και σε ενδιαφερόμενους από τις εν λόγω χώρες.

Ποια είναι τα οφέλη της;

Τα προγράμματα μαθητείας διευκολύνουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην εργασία. Συνδυάζουν την κατάρτιση εντός των επιχειρήσεων με τη σχολική εκπαίδευση και οδηγούν, μετά την ολοκλήρωσή τους, στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων που αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Οι μαθητευόμενοι διδάσκονται εξαιρετικά χρήσιμες εργασιακές δεξιότητες σε επαγγελματικό περιβάλλον, στοιχείο που εξασφαλίζει υψηλότερο βαθμό απασχολησιμότητας στο μέλλον

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν θέσεις μαθητείας αναμένεται να προσπορίζονται καθαρό κέρδος από την επένδυσή τους. Το κέρδος αυτό μπορεί να προκύπτει είτε κατά τη διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είτε μεταγενέστερα, με την πρόσληψη, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενός πλήρως καταρτισμένου εργαζομένου.

Υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι χώρες με ισχυρό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και προγραμμάτων μαθητείας παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων. Μεταξύ του εργοδότη και του μαθητευομένου συνάπτεται συχνά συμβατική σχέση, στο πλαίσιο της οποίας ο μαθητευόμενος αμείβεται για την εργασία που προσφέρει.

Η EAfA προάγει την απασχόληση των νέων και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, μειώνοντας παράλληλα τη διαφορά μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Τι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής;

Η συμμαχία έχει κινητοποιήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες της ΕΖΕΣ και τις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες, καθώς και μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, ώστε να αναλάβουν δεσμεύσεις για την υλοποίηση ποιοτικών προγραμμάτων μαθητείας.

Έχει διευκολύνει τη δικτύωση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, με την παροχή στρατηγικής υποστήριξης από εμπειρογνώμονες του Cedefop και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF).

Η συμμαχία έχει συμβάλει επίσης στην αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς τα οφέλη των προγραμμάτων μαθητείας.

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα