Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Σχετικά με τη συμμαχία για θέσεις μαθητείας

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Θέσεις Μαθητείας (EAfA) είναι μια πολυμερής πλατφόρμα ενδιαφερομένων, η οποία επιδιώκει:

 • την ενίσχυση της ποιότητας, της προσφοράς και της προβολής των προγραμμάτων μαθητείας στην Ευρώπη
 • την προαγωγή της κινητικότητας των μαθητευομένων

Οι στόχοι αυτοί προωθούνται μέσωτης ανάληψης εθνικών δεσμεύσεων και εθελοντικών δεσμεύσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων.

Τον Ιούλιο του 2020 ο Επίτροπος Nicolas Schmit εγκαινίασε την ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Θέσεις Μαθητείας (EAfA), δίνοντας νέα ώθηση στη δέσμευση της ΕΕ για θέσεις μαθητείας και καθορίζοντας έξι φιλόδοξες προτεραιότητες.

Οι έξι προτεραιότητες της ανανεωμένης EAfA καθορίστηκαν για πρώτη φορά στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων, της 1ης Ιουλίου 2020. Πρόκειται για μια σύνθεση στοιχείων από διάφορα έγγραφα και πολιτικές της ΕΕ, με πρώτο και κύριο το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας.

Οι προτεραιότητες της ανανεωμένης EAfA περιλαμβάνουν:

 • ενθάρρυνση για δέσμευση των κρατών μελών και των επιχειρήσεων για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας μέσω της προώθησης εθνικών συνασπισμών μαθητείας
 • παροχή κινήτρων για στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την παροχή σταθερής προσφοράς ποιοτικών και αποτελεσματικών προγραμμάτων μαθητείας
 • κινητοποίηση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών ως καταλυτών για θέσεις μαθητείας στο τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον
 • ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου μέσω της πιο ενεργού συμμετοχής των εθνικών οργανώσεων κοινωνικών εταίρων
 • προδραστική ενεργός συμμετοχή των ευρωπαϊκών επιτροπών τομεακού κοινωνικού διαλόγου σε προγράμματα μαθητείας, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με κοινές τομεακές δεσμεύσεις
 • υποστήριξη της εκπροσώπησης των μαθητευομένων στα κράτη μέλη με την επανενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μαθητευομένων

Ποιοι συμμετέχουν;

Εκτός από τις εθνικές κυβερνήσεις, μεταξύ των μελών της EAfA περιλαμβάνονται εταιρείες και επιχειρηματικές οργανώσεις, βιομηχανικά, εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια, πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανώσεις νεολαίας και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, περιφερειακές και τοπικές αρχές, κοινωνικοί εταίροι, επαγγελματικοί φορείς και δίκτυα, καθώς και ερευνητικά ινστιτούτα και ομάδες προβληματισμού.

Η EAfA αποτελεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και άντλησης διδαγμάτων από βέλτιστες πρακτικές. Η πλατφόρμα αυτή προσφέρει στα μέλη της τα εξής:

 • αναζήτηση εταίρων
 • προώθηση εκδηλώσεων
 • ανάπτυξη νέων ιδεών και δραστηριοτήτων
 • παροχή πρόσβασης στα τελευταία νέα και εργαλεία για τα προγράμματα μαθητείας

Η συμμαχία είναι ανοικτή σε όλες τις χώρες της ΕΕ, της ΕΖΕΣ και τις υποψήφιες χώρες, καθώς και σε ενδιαφερόμενα μέρη από τις χώρες αυτές.

Ποια είναι τα οφέλη;

Τα προγράμματα μαθητείας διευκολύνουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην εργασία. Συνδυάζουν την κατάρτιση εντός των επιχειρήσεων με τη σχολική εκπαίδευση και οδηγούν, μετά την ολοκλήρωσή τους, στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων που αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Οι μαθητευόμενοι αποκτούν εξαιρετικά χρήσιμες εργασιακές δεξιότητες σε επαγγελματικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν μεγαλύτερο βαθμό απασχολησιμότητας στο μέλλον

Οι εταιρείες που προσφέρουν θέσεις μαθητείας αναμένεται να προσπορίζονται καθαρό κέρδος από την επένδυσή τους. Το κέρδος αυτό μπορεί να προκύψει είτε κατά τη διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είτε μεταγενέστερα, με την πρόσληψη, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενός πλήρως καταρτισμένου εργαζομένου.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χώρες με ισχυρό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και προγραμμάτων μαθητείας έχουν χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας των νέων. Μεταξύ του εργοδότη και του μαθητευομένου συνάπτεται συχνά συμβατική σχέση, στο πλαίσιο της οποίας ο μαθητευόμενος αμείβεται για την εργασία που προσφέρει.

Η EAfA προάγει την απασχόληση των νέων και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου των εγγυήσεων για τη νεολαία, μειώνοντας παράλληλα τις αποκλίσεις μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Η συμμαχία έχει κινητοποιήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες ΕΖΕΣ και τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες, καθώς και μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων μερών ώστε να αναλάβουν δεσμεύσεις για την υλοποίηση ποιοτικών προγραμμάτων μαθητείας.

Έχει διευκολύνει τη δικτύωση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, με την παροχή στρατηγικής υποστήριξης από εμπειρογνώμονες του Cedefop και του Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF).

Η συμμαχία έχει συμβάλει επίσης στην αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς τα οφέλη των προγραμμάτων μαθητείας.

Από την έναρξη λειτουργίας της ανανεωμένης EAfA, τα μέλη συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων, όπως ζωντανές διαδικτυακές συζητήσεις (Live Discussions), διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

Η Συμμαχία έχει δημιουργήσει σειρά δραστηριοτήτων για τη διευκόλυνση της ποιοτικής και αποτελεσματικής μαθητείας μέσω της διαδικτυακής βιβλιοθήκης, των διαδικτυακών ενοτήτων κατάρτισης και της σειράς Podcast του EAfA.

Σχετικές ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα