Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Tietoa oppisopimusyhteenliittymästä

Eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä (The European Alliance for Apprenticeships, EAfA) on sidosryhmien foorumi, jonka tavoitteena on

  • vahvistaa oppisopimuskoulutusten laatua, tarjontaa ja yleistä mielikuvaa Euroopassa
  • edistää oppisopimusharjoittelijoiden liikkuvuutta.

Tavoitteiden saavuttamista edistetään kansallisilla sitoumuksilla ja sidosryhmiltä saaduilla vapaaehtoisilla sitoumuksilla.

Keitä jäsenet ovat?

Kansallisten hallitusten lisäksi EAfA-jäseniin kuuluu yrityksiä ja yritysjärjestöjä, teollisuus- ja kauppakamareita sekä käsityöjärjestöjä, koulutuksen ja koulutuspalveluiden tarjoajia, nuorisojärjestöjä ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, alueellisia ja paikallisia viranomaisia, työmarkkinaosapuolia, ammatillisia tahoja ja verkostoja sekä tutkimuslaitoksia ja ajatushautomoita.

EAfA on foorumi, jossa jaetaan kokemuksia ja opitaan parhaista käytännöistä. Sen avulla jäsenet voivat

  • etsiä kumppaneita
  • markkinoida tapahtumia
  • kehittää uusia ideoita ja toimintoja
  • tutustua oppisopimuskoulutuksen viimeisimpiin uutisiin ja välineisiin.

Yhteenliittymä on avoin kaikille EU- ja EFTA-maille, ehdokasmaille ja maissa oleville sidosryhmille.

Mitkä ovat hyödyt?

Oppisopimuskoulutukset helpottavat siirtymistä koulutuksesta työelämään. Ne yhdistävät yrityskohtaista koulutusta ja koulupohjaista koulutusta, joiden suorittaminen johtaa kansallisesti tunnustettuun pätevyyteen.

Oppisopimusharjoittelijat oppivat arvokkaita työpaikan taitoja ammatillisessa ympäristössä, mikä varmistaa paremman työllistymisen tulevaisuudessa

Oppisopimuspaikkoja tarjoavat yritykset saavat todennäköisesti sijoitukselleen tuottoa. Hyöty voi ilmetä joko oppisopimuskoulutuksen aikana tai pian sen jälkeen, kun täysin koulutettu työntekijä voidaan palkata töihin.

Todisteet viittaavat siihen, että nuorisotyöttömyysaste on alhaisempi maissa, joissa on vahva ammatillinen koulutus ja oppisopimusjärjestelmä. Työnantajan ja oppisopimusharjoittelijan välillä on usein sopimussuhde, jonka mukaan harjoittelijalle maksetaan työstä palkkaa.

EAfA edistää nuorten työllisyyttä ja tukee nuorisotakuun tavoitteita sekä vähentää samalla osaamistarjonnan ja kysynnän välisiä eroja työmarkkinoilla.

Mitä tähän mennessä on tehty?

Yhteenliittymä on saanut EU:n jäsenmaita, EFTA-maita ja EU:n ehdokasmaita sekä monia sidosryhmiä sitoutumaan laadukkaaseen oppisopimuskoulutukseen.

Se on helpottanut verkostoitumista, yhteistyötä ja hyvien toimintamallien jakamista, minkä lisäksi Cedefop ja Euroopan koulutussäätiö (European Training Foundation, ETF) ovat tarjonneet strategista asiantuntijatukea.

Yhteenliittymä on edistänyt tietoisuuden lisäämistä oppisopimuskoulutuksen hyödyistä.

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu