Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Õpipoisiõppe liidu tutvustus

Euroopa Õpipoisiõppe Liit (EAfA) on paljusid sidusrühmi kaasav platvorm, mille eesmärk on:

 • parandada õpipoisiõppe kvaliteeti, pakkumist ja kuvandit Euroopas;
 • edendada õpipoiste liikuvust.

Nende eesmärkide saavutamist toetatakse riikide kohustuste ja sidusrühmade vabatahtlike lubaduste kaudu.

2020. aasta juulis käivitas volinik Nicolas Schmit uuendatud Euroopa Õpipoisiõppe Liidu (EAfA), andes hoogu juurde ELi tegevusele õpipoisiõppe korraldamisel, ja seadis kuus ambitsioonikat prioriteeti.

Uuendatud EAfA kuus prioriteeti avaldati esimest korda 1. juuli 2020. aasta noorte tööhõive toetuspaketis. Need kajastasid ettepanekuid, mis olid esitatud ELi mitmesugustes dokumentides või meetmete raames, millest olulisim oli kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe Euroopa raamistik.

Uuendatud EAfA prioriteedid on järgmised:

 • julgustada liikmesriike ja ettevõtteid korraldama kvaliteetset ja tõhusat õpipoisiõpet, tugevdades riiklikke õpipoisiõppe ühendusi,
 • stimuleerida väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEde), et nad saaksid pakkuda stabiilset, kvaliteetset ja tõhusat õpipoisiõpet,
 • ärgitada kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi soodustama õpipoisiõpet kohaliku ettevõtluse raames,
 • tugevdada sotsiaalset dialoogi riiklike sotsiaalpartnerite organisatsioonide aktiivsema kaasamise kaudu,
 • kaasata õpipoisiõpet käsitlevatesse aruteludesse ennetavalt Euroopa valdkondliku sotsiaaldialoogi komiteesid, et leida üksmeel ühiste valdkondlike kohustuste osas;
 • toetada õpipoiste esindatust liikmesriikides, käivitades uuesti Euroopa õpipoiste võrgustiku.

Kes on Euroopa Õpipoisiõppe Liidu liikmed?

Riikide valitsuste kõrval kuuluvad EAfA liikmete hulka ettevõtted ja äriorganisatsioonid, tööstus-, kaubandus- ja käsitöönduskojad, haridus- ja koolitusteenuste osutajad, noorteorganisatsioonid ja vabaühendused, piirkondlikud ja kohalikud asutused, sotsiaalpartnerid, kutseühendused ja kutsealased võrgustikud ning uurimisinstituudid ja mõttekojad.

Euroopa õpipoisiõppe Liit on kogemuste jagamise ja parimatest tavadest õppimise platvorm. See võimaldab liikmetel:

 • leida partnereid,
 • reklaamida üritusi,
 • töötada välja uusi ideid ja tegevusi,
 • saada juurdepääs õpipoisiõppega seotud uudistele ja vahenditele.

Õpipoisiõppe Liit on avatud kõigile ELi, EFTA ja kandidaatriikidele ning neist riikidest pärit sidusrühmadele.

Millised on õpipoisiõppe eelised?

Õpipoisiõpe hõlbustab üleminekut haridus- ja koolitussüsteemist tööturule. Sellises õppes on ettevõttes toimuv väljaõpe ühendatud kooliharidusega ning õpipoisiõppe läbimisel saadakse riiklikult tunnustatud kvalifikatsioon.

Õpipoisid omandavad töökeskkonnas väärtuslikke tööoskusi ning seeläbi suureneb nende tööalane konkurentsivõime

Õpipoisiõpet pakkuvate ettevõtete jaoks tasub investeering end kindlasti ära. Seda juba õpipoisiõppe pakkumise ajal või peagi pärast seda, kui täieliku väljaõppe saanud töötaja palgatakse.

Tõendid viitavad sellele, et tugeva kutsehariduse ja -õppe ning õpipoisiõppe süsteemidega riikides on noorte töötuse määr madalam. Tööandja ja õpipoisi vahel on sageli sõlmitud leping ning õpipoiss saab palka.

EAfA edendab noorte tööhõivet ja toetab noortegarantii eesmärki, tasakaalustades samal ajal oskuste pakkumist ja nõudlust tööturul.

Mida on praeguseks saavutatud?

Liit on innustanud ELi liikmesriike, EFTAt ja ELi kandidaatriike ning suurt hulka sidusrühmi osalema kvaliteetse õpipoisiõppe pakkumises.

Koos Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega (Cedefop) ja Euroopa Koolitusfondiga (European Training Foundation, ETF), kes pakuvad strateegilist eksperdituge, on hõlbustatud võrgustike loomist, koostööd ja kogemuste vahetamist.

Samuti on liit aidanud suurendada teadlikkust õpipoisiõppe eelistest.

Alates uuendatud EAfA käivitamisest on selle liikmed jaganud oma teadmisi veebiaruteludel ja -seminaridel ning kõrgetasemelistel kohtumistel.

Liit on astunud mitmesuguseid samme, et hõlbustada kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe pakkumist, näiteks loonud veebiraamatukogu, veebipõhised koolitusmoodulid ja EAfA taskuhäälingu saatesarja.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte