Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Õpipoisiõppe liidu tutvustus

Euroopa Õpipoisiõppe Liit (European Alliance for Apprenticeships, EAfA) on mitut sidusrühma ühendav platvorm, mille eesmärk on:

  • parandada õpipoisiõppe kvaliteeti, pakkumist ja kuvandit Euroopas;
  • edendada õpipoiste liikuvust.

Nende eesmärkide saavutamist toetatakse riiklike kohustuste ja sidusrühmade vabatahtlike lubaduste kaudu.

Kes liitu kuuluvad?

Riikide valitsuste kõrval kuuluvad EAfA liikmete hulka ettevõtted ja äriorganisatsioonid, tööstus-, kaubandus- ja käsitöökojad, haridus- ja koolitusteenuste osutajad, noorteorganisatsioonid ja mittetulundusühendused, piirkondlikud ja kohalikud asutused, sotsiaalpartnerid, kutseühendused ja kutsealased võrgustikud ning uurimisinstituudid ja mõttekojad.

Euroopa Õpipoisiõppe Liit on kogemuste jagamise ja parimatest tavadest õppimise platvorm. Selle liikmetel on võimalik:

  • leida partnereid;
  • reklaamida üritusi;
  • töötada välja uusi ideid ja tegevusi;
  • saada juurdepääs õpipoisiõppega seotud uudistele ja vahenditele.

Liit on avatud kõigile ELi, EFTA ja kandidaatriikidele ning neist riikidest pärit sidusrühmadele.

Milline on kasu?

Õpipoisiõpe hõlbustab üleminekut haridus- ja koolitussüsteemist tööle. Sellises õppes on ettevõttes toimuv väljaõpe ühendatud kooliharidusega ning õpipoisiõppe läbimisel saadakse riiklikult tunnustatud kvalifikatsioon.

Õpipoisid omandavad töökeskkonnas väärtuslikke tööoskusi ning seeläbi suureneb nende tööalane konkurentsivõime

On tõenäoline, et õpipoisiõpet pakkuvate ettevõtete puhaskasum suureneb tänu nende investeeringule. Seda juba õpipoisiõppe pakkumise ajal või peagi pärast seda, kui täieliku väljaõppe saanud töötaja palgatakse.

Tõendid viitavad sellele, et tugeva kutsehariduse ja -õppe ning õpipoisiõppe süsteemidega riikides on noorte töötuse määr madalam. Tööandja ja õpipoisi vahel on sageli sõlmitud leping ning õpipoiss saab palka.

EAfA edendab noorte tööhõivet ning toetab noortegarantii eesmärki, tasakaalustades samal ajal oskuste pakkumist ja nõudlust tööturul.

Mida on praeguseks saavutatud?

Liit on innustanud ELi liikmesriike, EFTAt ja ELi kandidaatriike ning suurt hulka sidusrühmi osalema kvaliteetse õpipoisiõppe pakkumises.

Koos Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega (Cedefop) ja Euroopa Koolitusfondiga (European Training Foundation, ETF), kes pakuvad strateegilist eksperdituge, on hõlbustatud võrgustike loomist, koostööd ja heade kogemuste vahetamist.

Samuti on liit aidanud suurendada teadlikkust õpipoisiõppe kasulikkusest.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte