Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Sojusz na rzecz przygotowania zawodowego

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego jest wielostronną platformą mającą na celu:

 • poprawę jakości, oferty i wizerunku praktyk zawodowych w Europie
 • promowanie mobilności praktykantów.

Do osiągnięcia tych celów przyczyniają się podejmowane na poziomie krajowym zobowiązania oraz dobrowolne zobowiązania zainteresowanych stron.

W lipcu 2020 r. komisarz Nicolas Schmit uruchomił odnowiony europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego. Nadano tym samym nowy impuls zaangażowaniu UE na rzecz przygotowania zawodowego i wyznaczono sześć ambitnych priorytetów.

Sześć priorytetów odnowionego sojuszu po raz pierwszy ustanowiono w pakiecie wsparcia na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z 1 lipca 2020 r. Stanowiły one syntezę informacji pochodzących z różnych dokumentów i polityk UE, z których pierwszym i najważniejszym wkładem były europejskie ramy jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego.

Priorytety odnowionego sojuszu obejmują:

 • zachęcanie państw członkowskich i przedsiębiorstw do zaangażowania się na rzecz wysokiej jakości i skutecznego przygotowania zawodowego poprzez wspieranie krajowych koalicji przyuczania do zawodu
 • intensywne wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zapewnianiu stabilnej oferty wysokiej jakości i skutecznych praktyk zawodowych
 • mobilizowanie władz lokalnych i regionalnych jako katalizatorów przygotowania zawodowego w środowisku lokalnych przedsiębiorstw
 • pogłębianie dialogu społecznego poprzez bardziej aktywne zaangażowanie krajowych organizacji partnerów społecznych
 • aktywne angażowanie europejskich komitetów sektorowego dialogu społecznego ds. przygotowania zawodowego w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie wspólnych zobowiązań sektorowych
 • wspieranie reprezentacji praktykantów (uczniów zawodu) w państwach członkowskich poprzez wznowienie działalności europejskiej sieci uczniów zawodu.

Członkowie sojuszu

Oprócz rządów krajowych członkami sojuszu są przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe, izby przemysłowe, handlowe i rzemieślnicze, organizatorzy kształcenia i szkolenia, organizacje młodzieżowe i nienastawione na zysk, władze regionalne i lokalne, partnerzy społeczni, organizacje i sieci zawodowe, a także instytuty badawcze i ośrodki analityczne.

Sojusz to platforma umożliwiająca dzielenie się doświadczeniami i rozpowszechnianie najskuteczniejszych rozwiązań. Umożliwia on swoim członkom:

 • znalezienie partnerów
 • promowanie wydarzeń
 • opracowywanie nowych pomysłów i działań
 • dostęp do najnowszych wiadomości i narzędzi w obszarze przygotowania zawodowego.

Sojusz jest otwarty dla wszystkich krajów UE, EFTA i krajów kandydujących oraz dla zainteresowanych stron z tych krajów.

Korzyści

Praktyki zawodowe ułatwiają przechodzenie z etapu kształcenia i szkolenia do etapu zatrudnienia. Łączą one szkolenia prowadzone w przedsiębiorstwach z kształceniem szkolnym i prowadzą do uzyskania kwalifikacji uznawanych na szczeblu krajowym.

Praktykanci uczą się cennych umiejętności w miejscu pracy w środowisku zawodowym, co zapewnia im większą zdolność do znalezienia zatrudnienia w przyszłości

Przedsiębiorstwa oferujące praktyki zawodowe prawdopodobnie odniosą zysk netto ze swojej inwestycji. Może to nastąpić bądź już w trakcie odbywania praktyki zawodowej przez praktykanta, bądź wkrótce po jej zakończeniu, gdy praktykant zostanie zatrudniony jako w pełni wyszkolony pracownik.

Z danych wynika, że kraje o silnym systemie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz przyuczania do zawodu mają niższy poziom bezrobocia wśród młodzieży. Często istnieje stosunek umowny między pracodawcą a praktykantem, a praktykant otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę.

Sojusz promuje zatrudnienie młodzieży i wspiera cel gwarancji dla młodzieży, zmniejszając dysproporcję między podażą umiejętności a zapotrzebowaniem na nie na rynku pracy.

Dotychczasowe działania

Sojusz zmobilizował państwa członkowskie UE, państwa EFTA i kraje kandydujące do UE oraz dużą liczbę zainteresowanych stron do zaangażowania się na rzecz wysokiej jakości praktyk zawodowych.

Ułatwił on tworzenie sieci kontaktów, współpracę i wymianę dobrych praktyk przy strategicznym eksperckim wsparciu ze strony Cedefop i Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF).

Sojusz przyczynił się również do zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących z przygotowania zawodowego.

Od czasu uruchomienia odnowionego sojuszu jego członkowie dzielili się wiedzą, np. podczas dyskusji na żywo, seminariów internetowych i wydarzeń wysokiego szczebla.

W ramach sojuszu opracowano szereg działań mających ułatwić wysokiej jakości i skuteczne przygotowanie zawodowe za pośrednictwem biblioteki internetowej, modułów szkoleniowych online i serii podcastów.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę