Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Sojusz na rzecz przygotowania zawodowego

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego jest wielostronną platformą mającą na celu:

  • poprawę jakości, oferty i wizerunku przygotowania zawodowego w Europie,
  • promowanie mobilności uczestników programów przygotowania zawodowego.

Cele te są propagowane w ramach krajowych zobowiązań i dobrowolnych deklaracji zainteresowanych stron.

Kim są członkowie?

Oprócz rządów krajowych członkami Sojuszu są przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe, izby przemysłowe, handlowe i rzemieślnicze, dostawcy usług kształcenia i szkolenia, organizacje młodzieżowe i organizacje niekomercyjne, organy regionalne i lokalne, partnerzy społeczni, organy i sieci branżowe, a także instytuty badawcze i ośrodki analityczne.

Sojusz jest platformą wymiany doświadczeń i wykorzystywania najlepszych praktyk. Umożliwia członkom:

  • znalezienie partnerów,
  • promowanie wydarzeń,
  • rozwijanie nowych pomysłów i działań,
  • zapewnianie dostępu do najnowszych wiadomości i narzędzi dotyczących przygotowania zawodowego.

Sojusz jest otwarty dla wszystkich państw UE, EFTA i państw kandydujących a także zainteresowanych podmiotów z tych krajów.

Jakie są korzyści?

Przygotowanie zawodowe ułatwia przejście z placówek kształcenia i szkolenia na rynek pracy. Łączy szkolenia w miejscu pracy z kształceniem w placówce oświatowej, a po ich ukończeniu prowadzi do uzyskania kwalifikacji uznawanych na szczeblu krajowym.

W ramach przygotowania zawodowego można zdobyć umiejętności przydatne w pracy, w środowisku branżowym, co zwiększa w przyszłości zdolność do zatrudnienia

Przedsiębiorstwa oferujące przygotowanie zawodowe mogą osiągnąć zysk netto ze swoich inwestycji. Zysk może pojawić się w trakcie programu przygotowania zawodowego lub niedługo później, po zatrudnieniu w pełni wyszkolonego pracownika.

Dowody pokazują, że kraje z solidnym systemem kształcenia i szkolenia zawodowego oraz systemem przygotowania zawodowego odnotowują niższe poziomy bezrobocia wśród młodzieży. Często występuje stosunek umowny między pracodawcą a uczestnikiem programu przygotowania zawodowego, w ramach którego uczestnik otrzymuje zapłatę za swoją pracę.

Sojusz promuje zatrudnianie młodzieży i wspiera cel gwarancji dla młodzieży, przyczyniając się jednocześnie do ograniczenia rozbieżności między oferowanymi programami zdobywania umiejętności a popytem na rynku pracy.

Co dotychczas zrobiono?

Sojusz zachęcił państwa członkowskie UE, państwa EFTA i państwa kandydujące do członkostwa w UE, a także wiele zainteresowanych podmiotów do zaangażowania się w przygotowanie zawodowe o wysokiej jakości.

Ułatwił budowanie sieci, współpracę i wymianę dobrych praktyk, z udziałem Cedefopu i Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) zapewniającej strategiczne wsparcie eksperckie.

Sojusz przyczynił się również do poprawy wiedzy o korzyściach przygotowania zawodowego.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę