Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

O združení učňovskej prípravy

Európske združenie učňovskej prípravy (EAfA) je platforma viacerých zainteresovaných strán, ktorej cieľom je:

 • posilnenie kvality, ponuky a imidžu učňovskej prípravy v Európe,
 • podpora mobility učňov.

Tieto ciele sa podporujú prostredníctvom národných záväzkov a dobrovoľných záväzkov zainteresovaných strán.

V júli 2020 komisár Nicolas Schmit otvoril prevádzku obnoveného Európskeho združenia učňovskej prípravy (EAfA), vďaka čomu dostal záväzok EÚ v oblasti učňovskej prípravy nový impulz. Taktiež sa stanovilo šesť ambicióznych priorít.

Šesť obnovených priorít EAfA bolo prvýkrát stanovených v balíku opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudí z 1. júla 2020. Boli syntézou vstupov z rôznych dokumentov a politík EÚ, z ktorých treba spomenúť najmä európsky rámec pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu.

Medzi obnovené priority EAfA patria:

 • nabádanie k záväzkom členských štátov a spoločností týkajúcim sa kvalitnej a účinnej učňovskej prípravy podporou národných koalícií učňovskej prípravy,
 • stimulovanie podpory pre malé a stredné podniky (MSP) pri zabezpečovaní stabilnej ponuky kvalitnej a účinnej učňovskej prípravy,
 • mobilizácia miestnych a regionálnych orgánov ako katalyzátorov učňovskej prípravy v rámci miestneho podnikateľského prostredia,
 • posilňovanie sociálneho dialógu prostredníctvom aktívnejšej účasti národných organizácií sociálnych partnerov,
 • aktívne zapojenie európskych výborov pre odvetvový sociálny dialóg do učňovskej prípravy s cieľom dosiahnuť dohodu o spoločných odvetvových záväzkoch,
 • podpora zastúpenia učňov v členských štátoch vďaka opätovnému začatiu prevádzky Európskej siete učňov.

Kto je členom?

Členmi EAfA sú okrem národných sektorov verejnej správy aj spoločnosti a obchodné organizácie, priemyselné, obchodné a remeselné komory, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, mládežnícke a neziskové organizácie, regionálne a miestne orgány, sociálni partneri, profesijné organizácie a siete, ako aj výskumné ústavy a think-tanky.

EAfA je platformou na výmenu skúseností a učenie sa z najlepších postupov. Členom umožňuje:

 • nájsť partnerov,
 • propagovať podujatia,
 • rozvíjať nové nápady a činnosti,
 • poskytovať prístup k najnovším správam a nástrojom v oblasti učňovskej prípravy.

Združenie je otvorené pre všetky krajiny EÚ, EZVO a kandidátske krajiny, ako aj pre zainteresované strany z týchto krajín.

Aké sú výhody?

Učňovská príprava uľahčuje prechod zo vzdelávania a odbornej prípravy do práce. Kombinuje podnikovú odbornú prípravu so školským vzdelávaním. Jej absolvovanie zakladá vnútroštátne uznávanú kvalifikáciu.

Učni nadobúdajú cenné pracovné zručnosti v profesionálnom prostredí, čo im zabezpečuje vyšší stupeň budúcej zamestnateľnosti

Je pravdepodobné, že spoločnosti poskytujúce učňovskú prípravu budú mať zo svojej investície čistý zisk. Môže k tomu dôjsť buď počas učňovskej prípravy, alebo krátko po nej, keď zamestnajú pracovníka, ktorý v plnom rozsahu absolvoval prípravu.

Z dôkazov vyplýva, že krajiny s prepracovaným systémom odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ako aj učňovskej prípravy, majú nižšiu mieru nezamestnanosti mladých ľudí. Medzi zamestnávateľom a učňom často existuje zmluvný vzťah, v zmysle ktorého dostáva učeň za svoju prácu plat.

EAfA podporuje zamestnanosť mladých ľudí a cieľ záruky pre mladých ľudí. Zároveň znižuje rozdiely medzi ponukou zručností a dopytom po nich na trhu práce.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Združenie mobilizuje členské štáty EÚ, krajiny EZVO a kandidátske krajiny EÚ, ako aj veľký počet zainteresovaných strán, aby sa zapájali do kvalitnej učňovskej prípravy.

Uľahčuje vytváranie sietí, spoluprácu a výmenu osvedčených postupov so strediskom Cedefop a s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), ktoré poskytujú strategickú odbornú podporu.

Združenie taktiež prispieva k zvyšovaniu informovanosti o výhodách učňovskej prípravy.

Od začiatku prevádzky obnoveného združenia EAfA sa členovia zapájajú do činností zameraných na výmenu poznatkov, ako sú živé diskusie, webináre a podujatia na vysokej úrovni.

Združenie vytvára celý rad činností, ktoré uľahčujú kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu, a to prostredníctvom online knižnice, online modulov odbornej prípravy a série podcastov EAfA.

Súvisiace správy

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku