Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

O združení učňovskej prípravy

Európske združenie učňovskej prípravy (EAfA) je platforma pre celý rad zainteresovaných strán, ktorej cieľom je:

  • posilňovať kvalitu, ponuku a obraz učňovskej prípravy v Európe,
  • podporovať mobilitu učňov.

Tieto ciele presadzuje prostredníctvom vnútroštátnych záväzkov a dobrovoľných prísľubov zainteresovaných strán.

Kto sú členovia združenia?

Okrem vlád jednotlivých štátov sú členmi EAfA aj spoločnosti a podnikateľské organizácie, priemyselné, obchodné a remeselné komory, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, mládežnícke a neziskové organizácie, regionálne a miestne orgány verejnej správy, sociálni partneri, profesijné organizácie a siete a tiež výskumné ústavy a skupiny expertov.

EAfA je platforma pre výmenu skúseností a poučenie z najlepších postupov. Svojim členom umožňuje:

  • nájsť partnerov,
  • propagovať akcie,
  • rozvíjať nové myšlienky a aktivity,
  • poskytovať prístup k novinkám a nástrojom v oblasti učňovskej prípravy.

Združenie je otvorené pre všetky krajiny EÚ, EZVO a kandidátske krajiny a pre zainteresované strany z týchto krajín.

Aké sú výhody?

Učňovská príprava uľahčuje prechod zo vzdelávania a odbornej prípravy do práce. Spája odbornú prípravu v podnikoch so vzdelávaním v školách a po dokončení vedie k získaniu vnútroštátne uznávanej kvalifikácie.

Učni získajú cenné pracovné zručnosti v profesionálnom prostredí, ktoré im zabezpečia vyšší stupeň zamestnateľnosti v budúcnosti

Pre podniky, ktoré učňovskú prípravu poskytujú, sa predpokladá prínos v podobe čistého zisku z investície. Môže sa prejaviť v priebehu učňovskej prípravy alebo čoskoro po nej, keď zamestnajú plne vyškoleného pracovníka.

Dôkazy svedčia o tom, že v krajinách so silným systémom odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a učňovskej prípravy je nižšia úroveň nezamestnanosti mladých ľudí. Medzi zamestnávateľom a učňom často existuje zmluvný vzťah a učeň dostáva za svoju prácu zaplatené.

EAfA podporuje zamestnanosť mladých ľudí a prispieva k cieľu záruky pre mladých ľudí, pričom zároveň znižuje rozdiel medzi ponukou zručností a dopytom po nich na trhu práce.

Čo sa už urobilo?

Združenie zmobilizovalo členské štáty EÚ, EZVO a kandidátske krajiny na členstvo v EÚ a vysoký počet zainteresovaných strán, aby sa zapojili do kvalitnej učňovskej prípravy.

Uľahčilo vytváranie sietí, spoluprácu a výmenu osvedčených postupov so strategickou odbornou podporou strediska Cedefop a Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF).

Združenie zároveň prispelo k zvýšeniu informovanosti o prínose učňovskej prípravy.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku