Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Európske združenie učňovskej prípravy

Európske združenie učňovskej prípravy (EAfA) spája vlády a kľúčové zainteresované strany s cieľom posilniť kvalitu, ponuku a celkový obraz učňovskej prípravy v celej Európe a zároveň podporovať mobilitu učňov. Tieto ciele sa podporujú prostredníctvom národných a dobrovoľných záväzkov zainteresovaných strán.

Viac informácií o Európskom združení učňovskej prípravy

V júli 2020 spustila Európska komisia obnovenú agentúru EAfA ako súčasť balíka na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Obnovené Európske združenie učňovskej prípravy vyzýva k tomu, aby sa prijali nové záväzky v oblasti digitálnej a ekologickej učňovskej prípravy, ktoré sa budú zameriavať na hospodárske odvetvia najviac zasiahnuté prechodom na klimaticky neutrálnu Európu.

Obnovená EAfA bude propagovať národné koalície, podporovať MSP a posilňovať zapojenie sociálnych partnerov, a to aj na odvetvovej úrovni. EAfA bude taktiež mobilizovať miestne a regionálne orgány a podporovať zastúpenie učňov v členských štátoch. Obnovená aliancia sa bude okrem toho zaoberať dôležitými horizontálnymi otázkami, ako sú rodové otázky, sociálne začlenenie a internacionalizácia OVP. 

Pozrite si plán činnosti

Služby na podporu učňovskej prípravy

Cieľom služieb na podporu učňovskej prípravy je zlepšiť kvalitu učňovskej prípravy v celej EÚ. Členovia EAfA môžu využívať služby na podporu učňovskej prípravy, ktoré poskytujú online zdroje a príležitosti na vytváranie sietí umožňujúcich podobne zmýšľajúcim jednotlivcom spájať sa, učiť sa a konať.

Viac informácií o službách na podporu učňovskej prípravy 

Pridajte sa k aliancii!

Aliancia je platformou na výmenu skúseností a učenie sa z najlepších postupov. Takisto si môžete nájsť partnerov, rozvíjať nové nápady a iniciatívy a získať prístup k najnovším správam a nástrojom učňovskej prípravy. Zainteresované strany, ktoré majú záujem o zloženie prísľubu, by mali vyplniť formulár žiadosti o zloženie prísľubu a zaslať ho e-mailom

Ak chcete byť informovaný o aktuálnom dianí v aliancii, prihláste sa na odber správ.

EAfA na sociálnych sieťach:

Zdieľať stránku