Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Európske združenie učňovskej prípravy

Európske združenie učňovskej prípravy – verzia 25

Európske združenie učňovskej prípravy (EAfA) spája vlády a kľúčové zainteresované strany s cieľom posilniť kvalitu, ponuku a celkový obraz učňovskej prípravy v celej Európe a zároveň podporovať mobilitu učňov. Tieto ciele sa podporujú prostredníctvom národných a dobrovoľných záväzkov zainteresovaných strán.

Viac informácií o Európskom združení učňovskej prípravy

Obnovené Európske združenie učňovskej prípravy od roku 2020 vyzýva k tomu, aby sa prijali nové záväzky v oblasti digitálnej a ekologickej učňovskej prípravy, ktoré sa budú zameriavať na hospodárske odvetvia najviac zasiahnuté prechodom na klimaticky neutrálnu Európu.

Obnovené Európske združenie učňovskej prípravy propaguje národné koalície, podporuje MSP a posilňuje zapojenie sociálnych partnerov, a to aj na odvetvovej úrovni. Európske združenie učňovskej prípravy bude taktiež mobilizovať miestne a regionálne orgány a podporovať zastúpenie učňov v členských štátoch. Obnovené združenie sa bude okrem toho zaoberať dôležitými horizontálnymi otázkami, ako sú rodové otázky, sociálne začlenenie a internacionalizácia OVP. 

Zobraziť plán činnosti

Národné záväzky

Pozrite si záväzky vašej krajiny zvýšiť kvantitu, kvalitu a ponuku učňovskej prípravy

Európske združenie učňovskej prípravy: centrum činností

Informácie o nadchádzajúcich aktivitách a prezeranie súboru zdrojov z predchádzajúcich podujatí Európskeho združenia učňovskej prípravy

Učňovská príprava: online knižnica

Prístup k materiálom, praktickým nástrojom a usmerneniam pre členov Európskeho združenia učňovskej prípravy a zainteresované strany

Pridajte sa k združeniu!

Združenie je platformou na výmenu skúseností a učenie sa z najlepších postupov. Takisto si môžete nájsť partnerov, rozvíjať nové nápady a iniciatívy a získať prístup k najnovším správam a nástrojom učňovskej prípravy. Zainteresované strany, ktoré majú záujem ponúknuť prísľub, by mali vyplniť prihlášku prísľubu a zaslať ju e-mailom

Ak chcete byť informovaný o aktuálnom dianí v združení, prihláste sa na odber správ.

Služby na podporu učňovskej prípravy

Cieľom služieb na podporu učňovskej prípravy je zlepšiť kvalitu učňovskej prípravy v celej EÚ. Členovia Európskeho združenia učňovskej prípravy môžu využívať služby na podporu učňovskej prípravy, ktoré poskytujú online zdroje a príležitosti na vytváranie sietí umožňujúcich podobne zmýšľajúcim jednotlivcom spájať sa, učiť sa a konať.

Viac informácií o službách na podporu učňovskej prípravy 

Európske združenie učňovskej prípravy na sociálnych sieťach

Zdieľať stránku