Заетост, социални въпроси и приобщаване

Европейски алианс за професионална подготовка

Европейският алианс за професионална подготовка (EAfA) обединява правителства и заинтересовани страни, чиято цел е да се подобрят качеството, предлагането и цялостният имидж на чиракуването в Европа, като същевременно се стимулира мобилността на чираците. Тези цели се насърчават чрез национални ангажименти и доброволни ангажименти, поети от заинтересовани страни.

Научете повече за Европейския алианс за професионална подготовка

През юли 2020 г. Европейската комисия стартира обновения Европейски алианс за професионална подготовка като част от пакета за подкрепа на младежката заетост. Подсиленият алианс призовава за нови ангажименти за чиракуване във връзка с цифровия и зеления преход, с акцент върху икономическите сектори, които ще бъдат начело на прехода към неутрална по отношение на климата Европа.

В рамките на обновения EAfA ще се насърчават национални коалиции, ще се подкрепят МСП и ще се засилва участието на социалните партньори, включително на секторно равнище, а също така ще се мобилизират местните и регионалните власти и ще се подкрепя представителството на чираците в страните от ЕС. Освен това ще бъдат разгледани важни хоризонтални въпроси, като равенството между половете, социалното приобщаване и интернационализацията на ПОО. 

Вижте плана за дейността и научете повече за шестте приоритета

Помощни услуги в областта на чиракуването

Целта на помощните услуги в областта на чиракуването е да се подобри качеството на чиракуването в целия ЕС. Членовете на Европейския алианс за професионална подготовка могат да се възползват от помощните услуги в областта на чиракуването — онлайн ресурси и възможности за установяване на контакти. По този начин съмишленици могат да се свързват, да учат и да предприемат действия.

Научете повече за помощните услуги в областта на чиракуването 

Присъединете се към Алианса!

Алиансът е платформа за обмен на опит и извличане на поуки от добрите практики. Можете също така да намерите партньори, да разработите нови идеи и инициативи и да получите достъп до последните новини и инструменти относно чиракуването. Заинтересованите страни, които искат да поемат ангажимент, трябва да попълнят формуляр за поемане на ангажимент и да го изпратят по електронната поща

Ако желаете да получавате актуална информация за алианса, абонирайте се за новини.

EAfA в социалните медии:

Споделете тази страница