Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Kde sa tieto pravidlá uplatňujú?

Ak sa na vás vzťahujú právne predpisy EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia, platia pre vás tieto pravidlá v rámci:

Európskej únie (EÚ)

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Státov EHP a vo Švajčiarsku

  • Nórsko, Island, Lichtenštajnsko (štáty EHP).
  • Švajčiarsko.

Nové nariadenia č. 883/2004 a 987/2009 sa uplatňujú vo Švajčiarsku od 1. apríla 2012 a v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku od 1. júna 2012. Nariadenie č. 465/2012 sa od 2. februára 2013 uplatňuje aj v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku.

Zistite si informácie o vašich právach v jednotlivých krajinách

Vzťahy s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ

EÚ v súčasnosti pripravuje rozhodnutie Asociačnej rady na podklade asociačných dohôd s Alžírskom, Marokom, Tuniskom, Severným Macedónskom a Izraelom. Rozhodnutie by malo zaručiť exportovateľnosť určitých dávok, ako sú napríklad dôchodky, na základe reciprocity vo vzťahu k občanom EÚ. Aktuálne je dávky možné exportovať len v prípade, že to umožňujú vnútroštátne právne predpisy alebo dvojstranná dohoda.

Ďalšie informácie

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si najčastejšie otázky.

Zdieľať stránku