Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Voľný pohyb – občania EÚ

Voľný pohyb pracovníkov patrí medzi základné princípy Európskej únie. Je zakotvený v článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ďalej rozvinutý v sekundárnej legislatíve a judikatúre Súdneho dvora. Občania EÚ majú právo:

  • hľadať si zamestnanie v inej krajine EÚ,   
  • pracovať v danej krajine bez pracovného povolenia,
  • pobývať v nej na tento účel,
  • ostať v nej aj po ukončení zamestnania,
  • na to, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako so štátnymi príslušníkmi danej krajiny, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, pracovné podmienky a všetky ďalšie sociálne a daňové výhody.

Občania EÚ si môžu do štátu, v ktorom sa chcú uchádzať o zamestnanie, preniesť niektoré typy zdravotného a sociálneho zabezpečenia (pozri koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia).

Voľný pohyb pracovníkov sa vo všeobecnosti vzťahuje aj na krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a Spojené kráľovstvo.

Občania, ktorí vykonávajú tzv. regulované povolania, si môžu v zahraničí nechať uznať svoju kvalifikáciu (pozri vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií).

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ zabezpečuje pravidlá na ochranu práv občanov, ktorí sa presťahujú do inej krajiny EÚ, na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a Spojené kráľovstva.

Kto môže využiť toto právo?

  • za určitých podmienok osoby uchádzajúce sa o prácu, t. j. občania EÚ, ktorí do iného členského štátu pricestujú preto, aby si tam hľadali prácu;
  • občania EÚ pracujúci v inom členskom štáte EÚ;
  • občania EÚ, ktorí sa vrátia do svojej domovskej krajiny po tom, čo pracovali v zahraničí;
  • rodinní príslušníci týchto osôb.

Práva občanov, ktorí v inom členskom štáte plánujú vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, študovať alebo chcú ostať ekonomicky neaktívni (napríklad dôchodcovia) sa môžu líšiť od práv pracovníkov. Viac informácií o týchto kategóriách osôb nájdete na portáli Vaša Európa.

Aké sú obmedzenia voľného pohybu pracovníkov?

Spojené kráľovstvo

Počas prechodného obdobia sa všetky právne predpisy EÚ vo všetkých oblastiach politiky budú na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve aj naďalej uplatňovať. V súčasnosti sa predpokladá, že prechodné obdobie sa skončí 31. decembra 2020.

Zdieľať stránku