Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Fri bevægelighed – EU-borgere

Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i traktaten, som er nedfældet i artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og videreudviklet af den afledte EU-ret og Domstolens retspraksis. Som EU-borger har du ret til at:

 • søge arbejde i et andet EU-land   
 • arbejde uden arbejdstilladelse
 • bo der, mens du arbejder
 • blive der – også når dit ansættelsesforhold ophører
 • blive behandlet på lige fod med landets egne borgere med hensyn til adgang til arbejde, arbejdsvilkår og alle andre sociale ydelser og skattefordele

Som EU-borger kan du også overføre visse former for syge- og socialsikring til det land, du tager til for at søge arbejde (se samordning af socialsikringssystemerne).

Arbejdskraftens frie bevægelighed gælder også generelt for landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Island, Liechtenstein og Norge) og Storbritannien.

Folk, der arbejder inden for visse erhverv har også mulighed for at få deres faglige kvalifikationer anerkendt i udlandet (se gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer).

Koordineringen af de sociale sikringsordninger i EU betyder, at der er regler, som beskytter folks rettigheder, når de flytter inden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Storbritannien.

Hvem har gavn af arbejdskraftens frie bevægelighed?

 • Jobsøgende, dvs. EU-borgere, der flytter til et andet EU-land for at søge arbejde (på visse betingelser)
 • EU-borgere, der arbejder i et andet EU-land
 • EU-borgere, som vender tilbage til deres hjemland efter at have arbejdet i udlandet.
 • Familiemedlemmer til ovennævnte.

Rettighederne kan være noget forskellige for borgere, der har planer om at blive selvstændige erhvervsdrivende, studerende eller pensionister eller personer, der på anden måde er ikkeaktive i økonomisk henseende. Du kan læse mere om disse grupper på Dit Europa.

Hvilke begrænsninger er der for arbejdskraftens frie bevægelighed?

 • De rettigheder, der er beskrevet på dette website, gælder for personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed i forbindelse med arbejde.
 • Der findes en række begrænsninger på grund af hensynet til den offentlige sikkerhed, de grundlæggende retsprincipper og folkesundheden og i forbindelse med ansættelse i den offentlige sektor.
 • Kroatiske statsborgere kan være underlagt midlertidige begrænsninger.

Storbritannien

Al EU-lovgivning, uanset politikområde, gælder stadig for og i Storbritannien i overgangsperioden. Indtil videre løber overgangsperioden frem til den 31. december 2020.

Del denne side