Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

ES pilsoņu pārvietošanās brīvība

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir pamatprincips, kas ir nostiprināts Līguma par Eiropas Savienības darbību 45. pantā un izstrādāts ES sekundārajos tiesību aktos un Tiesas judikatūrā. ES pilsoņiem ir tiesības

 • meklēt darbu citā ES dalībvalstī,   
 • strādāt tur, nesaņemot īpašu darba atļauju,
 • ar šādu nolūku tur uzturēties,
 • palikt šajā valstī arī pēc darba attiecību beigām,
 • saņemt tādu pašu attieksmi, kādu šīs valsts pilsoņiem izrāda nodarbinātības, darba apstākļu un citu sociālo priekšrocību un nodokļu atlaižu jomā.

ES pilsoņi var arī zināmus veselības un sociālās apdrošināšanas veidus pārreģistrēt valstī, kurp viņi dodas meklēt darbu (skatiet“Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācija”).

Darba ņēmēju brīvas pārvietošanās princips attiecas arī uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm (Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju) un Apvienoto Karalisti.

Atsevišķās profesijās nodarbinātas personas var panākt, ka vienā valstī iegūto kvalifikāciju atzīst arī citā valstī (skatiet “Profesionālās kvalifikācijas savstarpēja atzīšana”).

Sociālā nodrošinājuma koordinācija ES paredz aizsargāt to personu tiesības, kuras dodas uz kādu no ES dalībvalstīm, Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju, Šveici un Apvienoto Karalisti.

Kas var izmantot brīvas pārvietošanās priekšrocības?

 • Darba meklētāji, t.i., ES pilsoņi, kas dodas uz kādu ES dalībvalsti, lai tur atrastu darbu (ja ir izpildīti atsevišķi nosacījumi).
 • ES pilsoņi, kas strādā kādā citā ES dalībvalstī.
 • ES pilsoņi, kas atgriežas dzīvot savā izcelsmes valstī pēc ārzemēs nostrādāta laika.
 • Šo personu ģimenes locekļi.

Mazliet atšķirīgas ir to cilvēku tiesības, kuri plāno būt pašnodarbināti, studēt, ir pensionēti vai nestrādā citu iemeslu dēļ. Vairāk informācijas par šīm grupām atradīsit vietnē “Tava Eiropa”.

Kādi ir ierobežojumi?

 • Šajā vietnē aprakstītās tiesības attiecas uz personām, kuras izmanto savas pārvietošanās tiesības, lai atrastu darbu.
 • Šo tiesību izmantošanu ierobežo sabiedrības drošības, kārtības un veselības apsvērumi un darbu valsts sektorā regulējošie noteikumi.
 • Uz Horvātijas valstspiederīgajiem var attiekties pagaidu ierobežojumi.

Apvienotā Karaliste

Pārejas periodā Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā joprojām būs piemērojami visi ES tiesību akti visās politikas jomās. Pašlaik ir paredzēts, ka pārejas periods beigsies 2020. gada 31. decembrī.

Ieteikt šo lapu: