Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

ES pilsoņu pārvietošanās brīvība

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir pamatprincips, kas paredzēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 45. pantā un plašāk aplūkots ES sekundārajos tiesību aktos un Eiropas Savienības Tiesas spriedumos. ES dalībvalstu pilsoņiem ir tiesības:

 • meklēt darbu citā ES dalībvalstī,
 • strādāt tur, bez pienākuma saņemt īpašu darba atļauju,
 • ar šādu nolūku tur uzturēties,
 • palikt šajā valstī arī pēc darba attiecību beigām,
 • saņemt tādu pašu attieksmi kā pret šīs valsts pilsoņiem jautājumos, kas saistīti ar darba pieejamību, darba apstākļiem, sociālajiem pabalstiem un nodokļu atvieglojumiem.

ES pilsoņi atsevišķus veselības apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas veidus arī var pārreģistrēt valstī, uz kuru viņi pārceļas, lai atrastu darbu (skatiet “Sociālās nodrošināšanas sistēmu saskaņošana”).

Darba ņēmēju brīvas pārvietošanās princips attiecas arī uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm: Īslandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju.

Atsevišķās profesijās nodarbinātas personas var panākt, ka vienā ES dalībvalstī iegūto kvalifikāciju atzīst arī citā dalībvalstī (skatiet “Profesionālās kvalifikācijas savstarpēja atzīšana”).

Sociālās nodrošināšanas sistēmu saskaņošana Eiropas Savienībā paredz aizsargāt to personu tiesības, kuras dodas uz kādu no ES dalībvalstīm, Īslandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici.

Kas var brīvas pārvietošanās priekšrocības?

 • Darba meklētāji, t.i., ES pilsoņi, kas dodas uz kādu ES dalībvalsti, lai tur atrastu darbu (ja ir izpildīti atsevišķi nosacījumi).
 • ES pilsoņi, kas strādā kādā citā ES dalībvalstī, kas nav viņu izcelsmes valsts.
 • ES pilsoņi, kas atgriežas dzīvot savā izcelsmes valstī pēc ārzemēs nostrādāta laika.
 • Šo personu ģimenes locekļi.

Uz pašnodarbinātām personām, studentiem, pensionāriem vai personām, kuras nestrādā citu iemeslu dēļ, var attiekties nedaudz atšķirīgi noteikumi. Vairāk informācijas par šīm grupām atradīsit vietnē “Tava Eiropa”.

Kādi ir ierobežojumi?

 • Šajā vietnē aprakstītās tiesības attiecas uz personām, kuras izmanto savas pārvietošanās tiesības tam, lai atrastu darbu.
 • Šo tiesību izmantošanu ierobežo sabiedrības drošības, kārtības un veselības apsvērumi un darbu valsts sektorā regulējošie noteikumi.

Ieteikt šo lapu: