Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Vaba liikumine – ELi kodanikud

Töötajate vaba liikumine on asutamislepingust tulenev põhivabadus, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 45 ning mida on arendatud edasi ELi teiseste õigusaktide ning Euroopa Kohtu praktikaga. ELi kodanikel on õigus:

 • otsida tööd mõnes muus ELi liikmesriigis;
 • töötada selles riigis vajamata tööluba;
 • elada selles riigis töötamise eesmärgil;
 • jääda riiki, kus töötati ka pärast selle lõppemist;
 • saada võrdset kohtlemist asukohariigi kodanikega seoses töö saamise, töötingimuste ning kõigi muude sotsiaalsete hüvede ning maksusoodustustega.

ELi kodanikud võivad samuti lasta üle kanda teatavat liiki tervise- ja sotsiaalkindlustust riiki, kus nad asuvad tööd otsima (vt sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ).

Töötajate vaba liikumist kohaldatakse üldiselt ka Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvates riikides: Islandil, Liechtensteinis ja Norras.

Inimesed, kes töötavad teatud ametikohtadel võivad samuti lasta tunnustada ma kutsekvalifikatsiooni välismaal (vt kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine).

ELi sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamisega koostatakse eeskirjad, et kaitsta ELis, Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis liikuvate inimeste õigusi.

Kes saavad sellisest vabadusest kasu?

 • Tööotsijad, s.t. ELi kodanikud, kes liiguvad teise ELi liikmesriiki tööd otsima, teatavatel tingimustel
 • ELi kodanikud, kes töötavad mõnes muus ELi liikmesriigis;
 • ELi kodanikud, kes pöörduvad tagasi oma päritoluriiki pärast välismaal töötamist.
 • Samuti eespool nimetatud isikute pereliikmed.

Õigused võivad erineda teataval määral isikute puhul, kes kavatsevad asuda töötama füüsilisest isikust ettevõtjana, kes on üliõpilased või pensionärid või muud majanduslikult mitteaktiivsed inimesed. Lisateabe saamiseks selliste isikurühmade kohta vaadake portaali Teie Euroopa.

Millised on piirangud?

 • Käesoleval veebisaidil kirjeldatud õigusi kohaldatakse inimeste suhtes, kes kasutavad oma õigust vabale liikumisele töötamise eesmärgil.
 • Teatavaid piiranguid on kehtestatud avaliku julgeoleku, avaliku korra ja rahvatervise kaalutlustel ning avalikus sektoris töötamise puhul.

Jaga seda lehte