Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Vaba liikumine – ELi kodanikud

Töötajate vaba liikumine on aluslepingust tulenev aluspõhimõte, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 45 ning mida on arendatud edasi ELi teiseste õigusaktide ning Euroopa Kohtu praktikaga. ELi kodanikel on õigus:

 • otsida tööd teises ELi riigis   
 • töötada seal ilma tööloata
 • viibida seal nimetatud eesmärgil
 • jääda sinna ka pärast töötamise lõpetamist
 • saada samaväärse kohtlemise osaliseks asjaomase riigi kodanikega seoses tööhõive, töötingimuste ning kõigi muude maksu- ja sotsiaalsete soodustustega

ELi kodanikel võib olla ka teatav tervise- ja sotsiaalkindlustuskaitse, mis on üle kantud riiki, kuhu nad tööd otsima lähevad (vt ELi sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine).

Töötajate vaba liikumist kohaldatakse üldiselt ka Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvates riikides (Islandil, Liechtensteinis ja Norras) ning Ühendkuningriigis.

Inimesed, kes töötavad teatavatel ametikohtadel võivad samuti lasta oma kutsekvalifikatsiooni välismaal tunnustada (vt Kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine).

ELi sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamisega kaasnevad eeskirjad, et kaitsta ELis, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis ja Ühendkuningriigis liikuvate inimeste õigusi.

Kes sellisest vabadusest kasu saavad?

 • Tööotsijad, s.t ELi kodanikud, kes liiguvad teise ELi riiki tööd otsima (teatavatel tingimustel)
 • Teises ELi riigis töötavad ELi kodanikud
 • ELi kodanikud, kes pöörduvad pärast välismaal töötamist tagasi oma päritoluriiki
 • Eespool nimetatute pereliikmed

Õigused võivad veidi erineda inimeste puhul, kes on füüsilisest isikust ettevõtjad, üliõpilased, pensionärid või kes mingil põhjusel ei tööta. Nende rühmade kohta saate lisateavet portaalist Teie Euroopa.

Millised on piirangud?

 • Sellel veebisaidil kirjeldatud õigusi kohaldatakse inimeste suhtes, kes kasutavad oma õigust vabale liikumisele töötamise eesmärgil.
 • Teatavad piirangud on kehtestatud avaliku julgeoleku, avaliku korra ja rahvatervise kaalutlustel ning avalikus sektoris töötamise puhul.
 • Horvaatia kodanike suhtes võidakse kohaldada ajutisi piiranguid.

Ühendkuningriik

Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis kohaldatakse üleminekuperioodil kõigis poliitikavaldkondades jätkuvalt ELi õigust. Praegu on ette nähtud, et üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril 2020.

Jaga seda lehte