Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ελεύθερη κυκλοφορία-Υπήκοοι της ΕΕ

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη αρχή που περιέχεται στο άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτύσσεται στο παράγωγο δίκαιο της ΕΕ και τη νομολογία του Δικαστηρίου. Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα:

 • να αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ   
 • να εργάζονται εκεί χωρίς να χρειάζονται άδεια εργασίας
 • να ζουν εκεί γι' αυτόν τον σκοπό
 • να παραμένουν εκεί ακόμη και μετά το πέρας της εργασιακής τους σχέσης
 • να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους αυτής της χώρας όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, καθώς και όλα τα κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήματα

Οι υπήκοοι χωρών της ΕΕ μπορούν επίσης να μεταφέρουν ορισμένα δικαιώματα υγειονομικής και κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα στην οποία αναζητούν εργασία (βλ.συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης).

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ισχύει επίσης, γενικά, για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι εργαζόμενοι ορισμένων ειδικοτήτων μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων στο εξωτερικό (βλ. αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων).

Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ εξασφαλίζει κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών που μετακινούνται στο εσωτερικό της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποιος ωφελείται από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας;

 • Όσοι αναζητούν εργασία, δηλαδή οι υπήκοοι της ΕΕ που μετακινούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ για να αναζητήσουν εργασία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Οι υπήκοοι των χωρών της ΕΕ που εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ
 • Οι υπήκοοι των χωρών της ΕΕ που επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους αφού έχουν εργαστεί στο εξωτερικό.
 • Τα μέλη της οικογένειας των παραπάνω ατόμων.

Τα δικαιώματα μπορεί να διαφέρουν σε κάποιο βαθμό για αυτοαπασχολούμενους, σπουδαστές και συνταξιούχους ή για άτομα που δεν συμμετέχουν σε οικονομική δραστηριότητα. Περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτές τις ομάδες θα βρείτε στον ιστότοπο Η Ευρώπη σου.

Τι περιορισμοί υπάρχουν;

 • Τα δικαιώματα που περιγράφονται εδώ ισχύουν για άτομα που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας για λόγους εργασίας.
 • Εφαρμόζονται περιορισμοί για λόγους δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας τάξης, δημόσιας υγείας και απασχόλησης στον δημόσιο τομέα..
 • Ενδέχεται να ισχύουν προσωρινοί περιορισμοί για τους υπηκόους της Κροατίας.

Ηνωμένο Βασίλειο

Το σύνολο του δικαίου της ΕΕ, σε όλους τους τομείς πολιτικής, θα εξακολουθήσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και θα εφαρμόζεται στο εσωτερικό του κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Επί του παρόντος, η μεταβατική περίοδος προβλέπεται να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα