Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Laienemine – üleminekusätted

Uutest ELi liikmesriikidest pärit töötajad – üleminekukord

Piiranguid töötajate vaba liikumise puhul võidakse rakendada ELi liikmesriikide töötajate suhtes üleminekuaja kuni 7 aastat jooksul pärast asjaomaste riikide ühinemist ELiga. Hetkel võidakse piiranuid kehtestatud töötajate suhtes järgmistest riikidest:

Nende liikmesriikide valitsused, kes kuulusid ELi enne kõnealuste riikide ELiga ühinemist, saavad otsustada ise selle üle, kas kehtestada piiranguid kõnealustest riikidest pärit töötajate suhtes ning milliseid. Siiski

  • ei saa nad piirata üldist liikumise vabadust, vaid ainult õigust töötada mõnes muus liikmesriigis.
  • Esimese kahe aasta jooksul pärast uue riigi ühinemist ELiga saab juba ELi kuulunud liikmesriikide õiguse ning poliitikaga määratleda uutest liikmesriikidest pärit töötajate juurdepääsu nende tööturule, seega võivad need isikud vajada tööluba. Kui asjaomane riik soovib kõnealuseid piiranguid jätkuvalt kohaldada veel kolme aasta jooksul, peab ta sellest teavitama komisjoni enne kahe esimese aasta möödumist.
  • Seejärel saavad asjaomased liikmesriigid piiranguid kohaldada veel kahe aasta jooksul, kui nad teavitavad komisjoni tõsistest häiretest nende tööturul. Kõik piirangud peavad lõppema 7 aasta möödumisel.
  • Töötajad, kelle suhtes kehtestatakse riiklikke piiranguid, peavad saama eelise kolmandatest riikidest pärit töötajate ees.
  • Kui töötajad on mõnes muus liikmesriigis juba ametlikult tööle võetud, tuleb neid kohelda võrdselt  asjaomase riigi töötajatega, kus nad töötavad.
  • Riigid, kelle kodanike suhtes on kehtestatud piiranguid, võivad kehtestada samaväärseid piiranguid asjaomasest riigist pärit töötajate suhtes.

Lisateabe saamiseks vt erinevate riikide ühinemislepinguid.

Jaga seda lehte