Заетост, социални въпроси и приобщаване

Къде се прилагат тези правила?

Правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност се прилагат в следните страни:

Европейски съюз (ЕС)

Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република и Швеция

Обединено кралство

От 1 януари 2021 г. правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност вече не се прилагат за Обединеното кралство и на неговата територия. Правата на лицата, които са обхванати от Споразумението за оттегляне, сключено между ЕС и Обединеното кралство, продължават да са защитени.

За лицата, които не са обхванати от Споразумението за оттегляне, координацията на системите за социална сигурност между ЕС и Обединеното кралство се урежда от съответния протокол към Споразумението за търговия и сътрудничество. Въпреки че протоколът е подобен на правилата на ЕС и е всеобхватен, той не осигурява същото равнище на защита като регламентите на ЕС.

Европейско икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

  • Норвегия, Исландия, Лихтенщайн (страни от ЕИП)
  • Швейцария

Регламенти № 883/2004 и № 987/2009 се прилагат за Швейцария от 1 април 2012 г. и за Норвегия, Исландия и Лихтенщайн от 1 юни 2012 г. Регламент № 465/2012 се прилага също за Норвегия, Исландия и Лихтенщайн от 2 февруари 2013 г.

Информация за вашите права в отделните страни

Отношения със страни извън ЕС

В момента се подготвя решение на Съвета за асоцииране въз основа на споразуменията за асоцииране с Алжир, Мароко, Тунис, Северна Македония и Израел. С решението ще се осигури прехвърляемост на определени обезщетения, например пенсии, когато граждани на тези страни се преместват в ЕС или граждани на ЕС се преместват в някоя от тези страни. В момента обезщетенията се прехвърлят само ако това е предвидено в националното законодателство или в двустранно споразумение.

Допълнителна информация

За повече информация вижте често задаваните въпроси.

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите?

Задайте въпрос чрез Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Свържете се със СОЛВИТ при проблеми с национална администрация
Обърнете се за правен съвет към „Вашата Европа — Съвети“

Споделете тази страница