Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Hvor gælder reglerne?

Hvis du er dækket af EU's regler om koordinering af de sociale sikringsordninger, er du omfattet af disse regler i:

Den Europæiske Union (EU)

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Det Forenede Kongerige

Fra 1. januar 2021 finder EU-reglerne om koordinering af de sociale sikringsordninger ikke længere anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. Rettighederne for de personer, som er omfattet af udtrædelsesaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige, vil dog fortsat være beskyttet.

For personer, der ikke er omfattet af udtrædelsesaftalen, reguleres koordineringen af de sociale sikringsordninger mellem EU og Det Forenede Kongerige af den relevante protokol til handels- og samarbejdsaftalen. Selv om protokollen ligner EU-reglerne og har et omfattende anvendelsesområde, giver den ikke samme beskyttelsesniveau som EU-forordningerne.

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz

  • Norge, Island, Liechtenstein (EØS-lande).
  • Schweiz.

De nye forordninger 883/2004 og 987/2009 har fundet anvendelse på Schweiz siden den 1. april 2012 og på Norge, Island og Liechtenstein siden den 1. juni 2012. Siden den 2. februar 2013 har forordning (EF) nr. 465/2012 også fundet anvendelse på Norge, Island og Liechtenstein.

Læs mere om dine rettigheder land for land

Forbindelser med ikke-EU-lande

EU arbejder i øjeblikket på en afgørelse fra associeringsrådet på baggrund af associeringsaftalerne med Algeriet, Marokko, Tunesien, Kroatien, Nordmakedonien og Israel. Denne afgørelse vil sikre, at visse ydelser, som f.eks. pensioner, kan eksporteres på baggrund af gensidighedsprincippet over for EU-statsborgere. I dag kan ydelserne kun eksporteres, hvis det er fastlagt i den nationale lovgivning eller en bilateral aftale.

Flere oplysninger

Se vores spørgsmål og svar for at få mere at vide.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du ikke fundet de oplysninger, du har brug for?

Send en forespørgsel via Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Få løst dine problemer med en national forvaltning (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning hos rådgivningstjenesten Dit Europa

Del denne side