Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Gdzie obowiązują te przepisy?

Przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE obowiązują w następujących krajach:

Unia Europejska (UE)

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Wielka Brytania

Od 1 stycznia 2021 r. przepisy UE dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przestają obowiązywać w odniesieniu do Wielkiej Brytanii i w Wielkiej Brytanii. Nadal jednak chronione są prawa osób objętych umową o wystąpieniu zawartą między UE a Wielką Brytanią.

W przypadku osób nieobjętych umową o wystąpieniu koordynację zabezpieczenia społecznego między UE a Wielką Brytanią reguluje odpowiedni protokół do umowy o handlu i współpracy. Chociaż protokół ten jest podobny do przepisów UE i jego zakres jest szeroki, nie przewiduje on takiego samego poziomu ochrony jak poziom przewidziany w rozporządzeniach UE.

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Szwajcaria

  • Norwegia, Islandia, Liechtenstein (państwa EOG).
  • Szwajcaria.

Nowe rozporządzenia 883/2004 i 987/2009 mają zastosowanie do Szwajcarii od 1 kwietnia 2012 r. oraz do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu od 1 czerwca 2012 r. Od 2 lutego 2013 r. rozporządzenie 465/2012 ma zastosowanie również do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Dowiedz się więcej o swoich prawach w poszczególnych krajach

Stosunki UE z krajami spoza UE

W UE trwają obecnie prace nad decyzją rady stowarzyszenia na podstawie układów o stowarzyszeniu z Algierią, Marokiem, Tunezją, Macedonią Północną i Izraelem. Decyzja zapewni możliwość transferu niektórych świadczeń, takich jak emerytury, na zasadzie wzajemności w stosunku do obywateli UE. Obecnie transferu świadczeń dokonuje się tylko wtedy, gdy jest to przewidziane w przepisach krajowych lub umowie dwustronnej.

Więcej informacji

Więcej informacji znajdziesz na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Potrzebujesz dalszych informacji lub pomocy?

Nie udało Ci się znaleźć informacji, których szukasz?

Kontakt z serwisem Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Pomoc w rozwiązywaniu problemów z urzędami (SOLVIT) Uzyskaj poradę prawną w serwisie Your Europe – Porady

Udostępnij tę stronę