Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Gdzie obowiązują te przepisy?

Przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE obowiązują w następujących krajach:

Unia Europejska (UE)

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

EOG i Szwajcaria

  • Norwegia, Islandia, Liechtenstein (kraje EOG),
  • Szwajcaria.

Od 1 kwietnia 2012 r. nowe rozporządzenia nr 883/2004 i 987/2009 mają zastosowanie do Szwajcarii, a od 1 czerwca 2012 r.  ̶  do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Od 2 lutego 2013 r. rozporządzenie 465/2012 ma również zastosowanie do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Dowiedz się, jakie prawa przysługują Ci w poszczególnych krajach

Stosunki z krajami nienależącymi do UE

W UE trwają obecnie prace nad decyzją rady stowarzyszenia na podstawie układów o stowarzyszeniu z Algierią, Marokiem, Tunezją, Macedonią Północną i Izraelem. Decyzja ta zapewni możliwość transferu niektórych świadczeń, takich jak emerytury lub renty, na podstawie zasady wzajemności w stosunku do obywateli UE. Obecnie świadczenia transferuje się tylko wtedy, gdy jest to przewidziane w przepisach krajowych lub umowie dwustronnej.

Więcej informacji

Aby uzyskać dalsze informacje, zobacz najczęściej zadawane pytania.

Udostępnij tę stronę