Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Gdzie obowiązują te przepisy?

Przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE obowiązują w następujących krajach:

Unia Europejska (UE)

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.

Wielka Brytania

Od 1 stycznia 2021 r. przepisy UE dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przestają obowiązywać w odniesieniu do Wielkiej Brytanii i w Wielkiej Brytanii. Nadal jednak chronione są prawa osób objętych umową o wystąpieniu zawartą między UE a Wielką Brytanią.

EOG i Szwajcaria

  • Norwegia, Islandia, Liechtenstein (kraje EOG),
  • Szwajcaria.

Od 1 kwietnia 2012 r. nowe rozporządzenia nr 883/2004 i 987/2009 mają zastosowanie do Szwajcarii, a od 1 czerwca 2012 r.  ̶  do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Od 2 lutego 2013 r. rozporządzenie 465/2012 ma również zastosowanie do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Dowiedz się, jakie prawa przysługują Ci w poszczególnych krajach

Stosunki z krajami nienależącymi do UE

W UE trwają obecnie prace nad decyzją rady stowarzyszenia na podstawie układów o stowarzyszeniu z Algierią, Marokiem, Tunezją, Macedonią Północną i Izraelem. Decyzja ta zapewni możliwość transferu niektórych świadczeń, takich jak emerytury lub renty, na podstawie zasady wzajemności w stosunku do obywateli UE. Obecnie świadczenia transferuje się tylko wtedy, gdy jest to przewidziane w przepisach krajowych lub umowie dwustronnej.

Więcej informacji

Aby uzyskać dalsze informacje, zobacz najczęściej zadawane pytania.

Udostępnij tę stronę