Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE

UE zapewnia wspólne przepisy dotyczące ochrony praw w zakresie zabezpieczenia społecznego osób przemieszczających się w Europie (UE 27 + Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). W odniesieniu do Wielkiej Brytanii obowiązują specjalne zasady koordynacji. Przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie przewidują zastąpienia systemów krajowych jednym systemem europejskim. Wszystkie kraje mają swobodę decydowania o tym, kto ma być objęty ubezpieczeniem przysługującym na podstawie ich ustawodawstwa, jakich udziela się świadczeń i na jakich warunkach.

Do kogo mają zastosowanie te przepisy?

Cztery podstawowe zasady

  1. W danym czasie jesteś objęty przepisami jednego kraju, tak więc składki opłacasz tylko w jednym kraju. Decyzję o tym, które ustawodawstwo ma zastosowanie w Twoim przypadku, podejmują instytucje zabezpieczenia społecznego. Ty sam o tym nie decydujesz.
    Sprawdź, które przepisy mają zastosowanie w Twoim przypadku.
  2. Masz takie same prawa i obowiązki jak obywatele kraju, którego przepisom podlegasz. Jest to tzw. zasada równego traktowania lub niedyskryminacji.
  3. Jeśli ubiegasz się o przyznanie świadczenia w danym kraju, w razie potrzeby uwzględnia się Twoje poprzednie okresy ubezpieczenia, pracy lub pobytu w innych krajach.
  4. Jeśli przysługują Ci świadczenia pieniężne w danym kraju, zasadniczo możesz je otrzymać, nawet jeśli mieszkasz w innym kraju. Jest to tzw. zasada przenoszenia świadczeń.

Więcej informacji

Od 1 maja 2010 r. zastosowanie mają nowe rozporządzenia w sprawie koordynacji (rozporządzenie 883/2004 i rozporządzenie 987/2009). Więcej informacji znajdziesz na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami.  Zapoznaj się z informacjami o przepisach dotyczących zabezpieczenia społecznego w poszczególnych krajach.

13 grudnia 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła zmiany do unijnych przepisów dotyczących koordynacji zabezpieczenia społecznego. Wniosek ten jest obecnie omawiany przez Parlament Europejski i Radę UE.

Potrzebujesz dalszych informacji lub pomocy?

Nie udało Ci się znaleźć informacji, których szukasz? 

Kontakt z serwisem Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Pomoc w rozwiązywaniu problemów z urzędami (SOLVIT) Uzyskaj poradę prawną w serwisie „Your Europe – Porady”

Udostępnij tę stronę