Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

ELi sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine

EL on kehtestanud ühised eeskirjad inimeste sotsiaalkindlustusõiguste kaitsmiseks Euroopa piires (EL 27 + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits) teise riiki elama asumise korral. Ühendkuningriigi suhtes on kehtestatud erieeskirjad. Sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjad ei asenda liikmesriikide süsteeme ühtse Euroopa omaga. Kõik riigid võivad oma äranägemisel otsustada, kes on nende õigusaktide alusel kindlustatud, milliseid hüvitisi antakse ja millistel tingimustel.

Kelle suhtes neid eeskirju kohaldatakse?

Neli peamist põhimõtet

  1. Olete korraga kindlustatud üksnes ühe riigi seaduste alusel ning teete seega sissemakseid ainult ühes riigis. Otsuse selle kohta, millise riigi õigusakte Teie suhtes kohaldatakse, teevad sotsiaalkindlustusasutused. Teie valida ei saa.
    Uurige välja, milliseid eeskirju Teie suhtes kohaldatakse
  2. Teil on samad õigused ja kohustused, kui selle riigi kodanikel, kus Te kindlustatud olete. Seda teatakse kui võrdse kohtlemise või mittediskrimineerimise põhimõtet.
  3. Kui taotlete hüvitist, siis võetakse vajaduse korral arvesse ka Teie eelmisi kindlustus-, töötamis- ja elamisperioode teistes riikides.
  4. Kui teil on õigus saada rahalist hüvitist ühest riigist, siis võite seda üldjuhul saada isegi teises riigis elamise korral. Seda nimetatakse ülekandmise põhimõtteks.

Lisateave

Alates 1. maist 2010 kohaldatakse uusi määrusi (määrused nr 883/2004 ja nr 987/2009) ajakohastatud koordineerimise kohta. Lisateabe saamiseks tutvuge korduma kippuvate küsimustega.  Tutvuge sotsiaalkindlustuseeskirjadega Teile huvi pakkuvas riigis.

Euroopa Komisjon tegi 13. detsembril 2016 ettepaneku sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitlevate ELi õigusaktide muutmiseks. Ettepanekut arutatakse praegu Euroopa Parlamendis ja ELi nõukogus.

Vajate veel abi?

Ei leidnud otsitavat teavet? 

Esitage päring talituse Europe Direct vahendusel 00800 6 7 8 9 10 11
Lahendage riiklike ametiasutustega tekkinud probleem (SOLVIT)
Küsige õigusabi teenistuselt Teie Euroopa Nõuanne

Jaga seda lehte