Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ

EÚ zabezpečuje spoločné pravidlá na ochranu vašich práv na sociálne zabezpečenie v prípade, že zmeníte miesto svojho pobytu v rámci Európy(ide o 27 štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko). Vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu platia osobitné pravidlá koordinácie. Pravidlá týkajúce sa koordinácie sociálneho zabezpečenia nenahrádzajú vnútroštátne systémy a nezavádzajú jednotný európsky systém. Každý štát samostatne vo svojich právnych predpisoch určuje okruh osôb, na ktoré sa sociálne zabezpečenie vzťahuje, ako aj to, aké dávky sa vyplácajú a aké podmienky musia byť splnené.

Na koho sa tieto pravidlá uplatňujú?

Štyri základné zásady

  1. V každom momente sa na vás vzťahujú právne predpisy len jednej krajiny, takže príspevky platíte len v jednej krajine. O právnom poriadku štátu, ktorý sa na vás vzťahuje, rozhodujú inštitúcie sociálneho zabezpečenia. Nemáte možnosť výberu.
    Prečítajte si, ktoré pravidlá sa uplatňujú vo vašom prípade
  2. Máte rovnaké práva a povinnosti ako štátni príslušníci krajiny, ktorá vám poskytuje poistné krytie. Táto zásada sa označuje ako zásada rovnakého zaobchádzania alebo nediskriminácie.
  3. Keď žiadate o dávku, zohľadnia sa v prípade potreby aj predchádzajúce obdobia, keď ste boli poistení, pracovali alebo bývali v iných krajinách.
  4. Ak máte nárok na peňažné dávky v jednej krajine, vo všeobecnosti vám môžu byť vyplácané aj keď žijete v inej krajine. Táto zásada sa označuje ako zásada exportovateľnosti (možnosť prenosu nároku na dávku do iného štátu).

Ďalšie informácie

Od 1. mája 2010 sa uplatňujú nové ustanovenia a nové nariadenie, ktorými sa modernizujú pravidlá koordinácie (nariadenia 883/2004 a 987/2009). Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si najčastejšie otázky.  Viac informácií o pravidlách sociálneho zabezpečenia v štáte, o ktorý sa zaujímate.

Európska komisia predložila 13. decembra 2016 revíziu právnych predpisov EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia. O tomto návrhu sa v súčasnosti diskutuje v Európskom parlamente a Rade EÚ.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? 

Pošlite otázku prostredníctvom služby Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Vyriešte problémy so zahraničnými orgánmi štátnej správy (SOLVIT)
Získajte právne poradenstvo na stránkach Vaša Európa – Poradenstvo

Zdieľať stránku