Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Koordinering af den sociale sikring i EU

EU har indført fælles regler til at beskytte dine sociale sikringsrettigheder, når du flytter til et andet EU-land (EU 27 + Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz). Der gælder særlige koordineringsregler for Det Forenede Kongerige. Reglerne om koordinering af den sociale sikring erstatter ikke de nationale ordninger med en fælleseuropæisk ordning. Alle lande kan frit vælge, hvem der kan forsikres i henhold til deres nationale lovgivning, hvilke ydelser der skal udbetales, og på hvilke betingelser.

Hvem gælder reglerne for?

De fire hovedprincipper

  1. Du er omfattet af lovgivningen i et enkelt land ad gangen, så du skal kun betale bidrag i et enkelt land. Afgørelsen om, hvilket lands lovgivning der gælder for dig, vil blive truffet af de sociale sikringsinstitutioner. Du kan ikke selv vælge.
    Find ud af, hvilke regler der gælder for dig
  2. Du har de samme rettigheder og forpligtelser som statsborgerne i det land, hvis lovgivning du hører under. Det kaldes princippet om ligebehandling eller ikkeforskelsbehandling.
  3. Når du ansøger om en ydelse, vil der om nødvendigt blive taget højde for dine tidligere forsikringsperioder, og om du har haft arbejde eller bopæl i andre lande.
  4. Hvis du er berettiget til en kontantydelse i et land, kan du som hovedregel også modtage denne ydelse, hvis du bor i et andet land. Det kaldes princippet om overførsel af sociale sikringsydelser.

Flere oplysninger

Fra den 1. maj 2010 gælder de nye forordninger om en modernisering af koordineringen (forordning nr. 883/2004 og 987/2009). Se vores spørgsmål og svar for at få mere at vide.  Få mere at vide om bestemmelserne vedrørende den sociale sikring i det land, der er relevant for dig.

Den 13. december 2016 foreslog Kommissionen en revision af EU-lovgivningen om koordinering af de sociale sikringsordninger. Forslaget drøftes i øjeblikket i Europa-Parlamentet og i Rådet for EU.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du ikke fundet de oplysninger, du har brug for? 

Send en forespørgsel via Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Få løst dine problemer med en national forvaltning (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning hos rådgivningstjenesten Dit Europa

Del denne side