Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc nadbytočným pracovníkom (EFG)

© Shutterstock / sirtravelalot

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc nadbytočným pracovníkom (EFG) je špeciálnym nástrojom EÚ na vyjadrenie solidarity s európskymi zamestnancami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami, ktoré boli prepustené z dôvodu reštrukturalizácie, a na pomoc pri hľadaní nového zamestnania.

EGF prispieva k vytváraniu dynamickejšieho a konkurencieschopnejšieho európskeho hospodárstva tým, že prepusteným ľuďom zvyšuje zručnosti a pomáha im tak nájsť si lepšiu prácu.

EGF pomáha nízkokvalifikovaným a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie vysporiadať sa s novými výzvami na trhu práce.

Všeobecne platí, že fond EGF sa môže aktivovať vtedy, keď rozhodnutím jednej spoločnosti (vrátane jej dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov) príde o prácu viac ako 200 pracovníkov, a to zo strany MSP v rôznych odvetviach v tom istom regióne alebo v konkrétnom odvetví v jednom alebo viacerých susedných regiónoch.

Ročný rozpočet fondu na obdobie 2021 – 2027 je 210 miliónov EUR. Môže sa z neho financovať 60 % až 85 % nákladov na projekty, ktorých cieľom je pomôcť prepusteným pracovníkom nájsť si nové zamestnanie alebo založiť vlastný podnik.

Riadenie a realizácia prostriedkov EGF je v kompetencii vnútroštátnych alebo regionálnych orgánov. Každý projekt trvá dva roky.

Akú podporu môže poskytnúť EGF?

EGF dopĺňa existujúce služby pomoci na trhu práce, a to tým, že nezamestnaným poskytuje individualizované opatrenia.

Z fondu sa môžu spolufinancovať napríklad tieto projekty:

  • pomoc pri hľadaní práce,
  • kariérne poradenstvo,
  • vzdelávanie, odborná príprava a rekvalifikácia,
  • mentorstvo a školenia,
  • podnikanie a založenie podniku.

Prostriedky fondu sa môžu využiť aj ako príspevky na odbornú prípravu, na stravu a ubytovanie a podobné účely vrátane príspevkov pre opatrovateľov, príspevkov na mobilitu a premiestnenie a stimulov zamestnávateľov k náboru pracovníkov.

Z EGF sa nespolufinancujú opatrenia v oblasti sociálnej ochrany, ako sú dôchodky či podpora v nezamestnanosti.

Komu sú určené prostriedky z fondu?

Koneční príjemcovia prostriedkov z projektov EGF môžu byť jednotliví pracovníci prepustení v dôsledku reštrukturalizácie. Týka sa to aj samostatne zárobkovo činných osôb, dočasných zamestnancov a pracovníkov so zmluvou na dobu určitú.

EGF neposkytuje podporu na udržanie podnikov, ich modernizáciu či reštrukturalizáciu.

Nariadenie o EGF na roky 2021 – 2027

Pravidlá o intervenčných kritériách, oprávnených príjemcoch podpory a opatreniach sú stanovené v nariadení o EGF. Jeho hlavnými aspektmi sú:

  • Na podporu majú nárok tí, ktorí stratili prácu v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom, digitalizácie, automatizácie, prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo alebo iných zmien; bez ohľadu na to, čo spôsobilo stratu zamestnania.
  • Formálnou požiadavkou je, aby v určitom referenčnom období prišlo o prácu minimálne 200 pracovníkov.
  • Miera spolufinancovania sa môže pohybovať od 60 % do 85 %.
  • Každý projekt trvá 2 roky.

Čím sa fond EGF líši od štrukturálnych a investičných fondov EÚ?

Štrukturálne a investičné fondy EÚ, osobitne Európsky sociálny fond plus, majú strategickú a dlhodobú perspektívu pri predvídaní a riadení sociálneho vplyvu priemyselných zmien prostredníctvom aktivít ako celoživotné vzdelávanie.

EGF poskytuje pracovníkom jednorazovú individuálnu podporu, ktorá je časovo obmedzená.

Zdieľať stránku