Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

© Shutterstock / sirtravelalot

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii poskytuje podporu ľuďom, ktorí stratili prácu v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom obchode vplyvom globalizácie (napr. ak veľká spoločnosť zruší výrobu alebo ju presunie mimo EÚ, či v dôsledku svetovej hospodárskej a finančnej krízy).

Maximálny rozpočet fondu na obdobie rokov 2014 – 2020 je 150 miliónov EUR. Môžu sa z neho financovať projekty až do výšky 60 % ich nákladov zamerané na pomoc pri hľadaní práce alebo začatí podnikania pre pracovníkov, ktorí prišli o prácu v dôsledku reštrukturalizácie.

Všeobecne platí, že fond EGF sa môže využiť iba vtedy, keď rozhodnutím jednej spoločnosti príde o prácu viac ako 500 pracovníkov (vrátane dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov), alebo ak dôjde k prepusteniu veľkého počtu pracovníkov v špecifickom odvetví či viacerých susediacich regiónoch.

Riadenie a realizácia prostriedkov EGF je v kompetencii vnútroštátnych alebo regionálnych orgánov. Dĺžka trvania jednotlivých projektov je 2 roky.

Akú podporu môže poskytnúť EGF?

Z fondu sa môžu spolufinancovať projekty vrátane týchto opatrení:

  • pomoc pri hľadaní práce,
  • kariérne poradenstvo,
  • vzdelávanie, odborná príprava a rekvalifikácia,
  • mentorstvo a školenia,
  • podnikanie a založenie podniku.

Prostriedky fondu sa môžu využiť aj ako príspevky na odbornú prípravu, mobilitu/premiestnenie alebo podobné podporné opatrenia.

Z fondu EGF nie je možné spolufinancovať opatrenia sociálnej ochrany, ako sú starobné dôchodky alebo podpora v nezamestnanosti.

Komu sú určené prostriedky z fondu?

Koneční príjemcovia prostriedkov z projektov EGF môžu byť jednotliví pracovníci prepustení v dôsledku reštrukturalizácie. V období rokov 2014 – 2020 sa to týka živnostníkov, dočasných zamestnancov a pracovníkov so zmluvou na dobu určitú.

Do konca roku 2017 môžu v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou mladých využívať podporu z EGF aj mladí ľudia, ktorí nemajú prácu a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní alebo odbornej príprave, a to v počte zodpovedajúcom počtu pracovníkov, ktorí v týchto regiónoch čerpajú podporu z fondu.

Prostriedky z fondu EGF sa nemôžu použiť na udržanie chodu spoločnosti alebo na jej modernizáciu či reštrukturalizáciu.

Nariadenie o EGF na roky 2014 – 2020

Pravidlá o intervenčných kritériách, oprávnených príjemcoch podpory, oprávnených žiadostiach, opatreniach atď. stanovuje nariadenie o EGF.

Čím sa fond EGF líši od štrukturálnych a investičných fondov EÚ?

Štrukturálne a investičné fondy EÚ, osobitne Európsky sociálny fond, vychádzajú zo strategickej, dlhodobej perspektívy pri odhadovaní a riadení sociálnych dosahov priemyselných zmien prostredníctvom aktivít ako celoživotné vzdelávanie.

EGF poskytuje pracovníkom jednorazovú individuálnu podporu, ktorá je časovo obmedzená.

Zdieľať stránku