Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)

© Shutterstock / sirtravelalot

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji zagotavlja podporo delavcem, kadar izgubijo zaposlitev zaradi strukturnih sprememb v svetovni trgovini, npr. kadar velika podjetja prenehajo delovati ali preselijo proizvodnjo ali zaradi posledic svetovne gospodarske in finančne krize.

Največji letni proračun sklada za obdobje 2014–2020 znaša 150 milijonov evrov. Sklad lahko financira do 60 % stroškov projektov, namenjenih pomoči odpuščenim delavcem pri iskanju nove zaposlitve ali ustanovitvi lastnega podjetja.

Sredstva sklada so praviloma namenska, denimo kadar posamezno podjetje odpusti več kot 500 delavcev (vključno z dobavitelji in proizvajalci v poproizvodni fazi) ali kadar v določeni panogi iz ene ali več sosednjih regij brez dela ostane veliko število delavcev.

Projekte, ki jih financira sklad, upravljajo in izvajajo nacionalni ali regionalni držav članic. Projekti trajajo dve leti.

Kakšno podporo zagotavlja sklad

Sklad lahko sofinancira različne projekte in ukrepe, denimo:

  • pomoč pri iskanju zaposlitve,
  • svetovanje o poklicni poti,
  • izobraževanje, usposabljanje in preusposabljanje,
  • mentorstvo in osebno usposabljanje,
  • spodbujanje podjetništva in pomoč pri ustanavljanju podjetij.

Zagotovi lahko tudi nadomestila za usposabljanje, mobilnost in preselitev, nadomestila za življenjske stroške ter podobno podporo.

Sklad ne financira ukrepov socialnega varstva, denimo pokojnin ali nadomestil za brezposelnost.

Kdo je upravičen do sredstev iz sklada

Do sredstev sklada so upravičeni presežni delavci. V obdobju 2014–2020 so upravičenci tudi samozaposleni, začasni delavci in zaposleni za določen čas.

Do konca leta 2017 lahko sredstva sklada prejmejo tudi mladi, ki niso zaposleni in se ne šolajo ali usposabljajo, v regijah z visoko stopnjo brezposelnosti mladih, in sicer do enake višine pomoči kot delavci, ki prejemajo podporo v teh regijah.

Sredstva sklada niso namenjena ohranjanju podjetij oziroma njihovi modernizaciji in prestrukturiranju.

Uredba o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji 2014–2020

Pravila v zvezi z merili za upravičenost, upravičenci, upravičenost vlog, ukrepi itd. so navedena v Uredbi o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji.

V čem se sklad razlikuje od strukturnih in investicijskih skladov EU

Strukturni in investicijski skladi EU, zlasti evropski socialni sklad, so namenjeni bolj strateški, dolgoročni obravnavi socialnih učinkov gospodarskih sprememb, denimo vseživljenjskemu učenju.

Sklad zagotavlja enkratno in časovno omejeno individualno podporo delavcem.

Povej naprej