Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za presežne delavce (ESPG)

© Shutterstock / sirtravelalot

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je poseben instrument, s katerim želi EU izraziti solidarnost z evropskimi delavci ali samozaposlenimi, ki so zaradi prestrukturiranja izgubili zaposlitev in jim pomagati pri iskanju nove.

Sklad prispeva k ustvarjanju bolj dinamičnega in konkurenčnega evropskega gospodarstva, saj presežnim delavcem omogoča pridobivanje novih znanj in spretnosti ter krepi njihove možnosti pri iskanju boljše zaposlitve.

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za presežne delavce pomaga nizko kvalificiranim in prikrajšanim iskalcem zaposlitve pri spopadanju z novimi izzivi na trgu dela.

Sredstva iz sklada se praviloma lahko aktivirajo, kadar podjetje (vključno z dobavitelji in proizvajalci v poproizvodni fazi) odpusti več kot 500 delavcev v različnih panogah v eni regiji ali v eni panogi v večih regijah.

Letni proračun sklada za obdobje 2021–2027 znaša 210 milijonov evrov. Sklad lahko financira od 60 % do 85 % stroškov projektov, namenjenih pomoči odpuščenim delavcem pri iskanju nove zaposlitve ali ustanovitvi lastnega podjetja.

Za izvajanje in upravljanje projektov sklada so pristojni nacionalni ali regionalni organi. Projekti trajajo dve leti.

Kakšno podporo zagotavlja sklad

Sklad dopolnjuje obstoječe storitve pomoči na trgu dela z zagotavljanjem prilagojenih ukrepov za brezposelne.

Sklad lahko sofinancira različne ukrepe, denimo:

  • pomoč pri iskanju zaposlitve,
  • svetovanje o poklicni poti,
  • izobraževanje, usposabljanje in preusposabljanje,
  • mentorstvo in osebno usposabljanje,
  • spodbujanje podjetništva in pomoč pri ustanavljanju podjetij.

Zagotovi lahko tudi nadomestila za usposabljanje, nadomestila za življenjske stroške ter podobno podporo, vključno s pomočjo za negovalce, nadomestili za mobilnost in preselitev, ter delodajalcem namenjene spodbude za zaposlovanje.

Sklad ne financira ukrepov socialnega varstva, denimo pokojnin ali nadomestil za brezposelnost.

Kdo je upravičen do sredstev iz sklada

Do sredstev sklada so upravičeni presežni delavci, vključno s samozaposlenimi, začasnimi delavci in delavci, zaposlenimi za določen čas.

Sklad ne zagotavlja podpore za nadaljnje poslovanje, modernizacijo ali prestrukturiranje podjetij.

Uredba o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji za presežne delavce 2021–2027

Pravila v zvezi z merili za upravičenost, upravičenci in ukrepi itd. so navedena v Uredbi o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji za presežne delavce. Glavni vidiki uredbe:

  • Do podpore so upravičeni tisti delavci, ki izgubijo zaposlitev zaradi koronavirusne krize, digitalizacije, avtomatizacije, prehoda na nizkoogljično gospodarstvo ali drugih sprememb ne glede na to, kaj je povzročilo presežek delovnega mesta.
  • Formalni pogoj je, da najmanj 200 delavcev izgubi zaposlitev v določenem referenčnem obdobju.
  • Stopnja sofinanciranja lahko znaša od 60 % do 85 %.
  • Posamezni projekt traja dve leti.

V čem se sklad razlikuje od strukturnih in investicijskih skladov EU

Strukturni in investicijski skladi EU, zlasti evropski socialni sklad plus, so namenjeni bolj strateški, dolgoročni obravnavi socialnih učinkov gospodarskih sprememb, denimo vseživljenjskemu učenju.

Sklad zagotavlja enkratno in časovno omejeno individualno podporo delavcem.

Povej naprej