Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EFG)

© Shutterstock / sirtravelalot

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EFG) is een speciaal EU-instrument dat uiting geeft aan de solidariteit van de EU met Europese werknemers of zelfstandigen die hun werk verloren als gevolg van herstructureringen, en hen te helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

Het EFG draagt bij tot een dynamischer en concurrerender Europese economie door de vaardigheden en inzetbaarheid van werkzoekenden te verbeteren en hen te helpen beter werk te vinden.

Het EFG helpt laaggeschoolde en kansarme werkzoekenden in te spelen op nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Het EFG kan in principe alleen worden geactiveerd als er meer dan 200 werknemers worden ontslagen door één bedrijf (de leveranciers en afnemers meegerekend) of door kleine en middelgrote ondernemingen van verschillende sectoren in dezelfde regio of in een specifieke sector in een of meerdere aangrenzende regio's.

Het EFG heeft een jaarlijkse begroting van 210 miljoen euro voor de periode 2021-2027. Het kan 60 tot 85 % van de kosten financieren van projecten die ontslagen werknemers helpen een nieuwe baan te vinden of een eigen onderneming op te zetten.

EFG-projecten worden beheerd en uitgevoerd door nationale en regionale autoriteiten. Ieder project heeft een looptijd van twee jaar.

Wat voor steun kan het EFG bieden?

Het EFG vult de bestaande diensten voor arbeidsmarktondersteuning aan met individuele maatregelen voor werklozen.

Het EFG kan via cofinanciering helpen bij:

  • het zoeken naar een baan
  • loopbaanadvies
  • onderwijs, opleiding en omscholing
  • begeleiding door mentors en coaches
  • bevordering van ondernemerschap en oprichting van een bedrijf

Het kan ook opleidings- of dagvergoedingen verstrekken of soortgelijke steun, zoals toelagen voor mantelzorgers, mobiliteitstoelagen en verhuisvergoedingen, en stimulansen voor de indienstneming van werkgevers.

Het EFG betaalt niet voor pensioenen, werkloosheidsuitkeringen of andere vormen van sociale zekerheid.

Wie komt ervoor in aanmerking?

Individuele ontslagen werknemers komen in aanmerking voor EFG-projecten. Dat geldt ook voor zelfstandigen, tijdelijke werknemers en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Het EFG biedt geen steun om bedrijven te helpen actief te blijven, te moderniseren of te herstructureren.

EFG-verordening voor 2021-2027

In de EFG-verordening staan de regels voor steunverleningscriteria, in aanmerking komende begunstigden en maatregelen. De belangrijkste elementen zijn:

  • Wie zijn werk verliest als gevolg van de coronacrisis, digitalisering, automatisering, de overgang naar een koolstofarme economie of andere veranderingen, komt in aanmerking voor steun, ongeacht de reden voor het ontslag.
  • De formele vereiste is dat binnen een bepaalde referentieperiode ten minste 200 werknemers hun baan hebben verloren.
  • Het medefinancieringspercentage kan variëren tussen 60 en 85%.
  • Iedere zaak heeft een looptijd van twee jaar.

Waarin verschilt het EFG van de structuur- en investeringsfondsen van de EU?

De structuur- en investeringsfondsen van de EU, met name het Europees Sociaal Fonds Plus, hanteren een strategisch, lange-termijnperspectief om te kunnen anticiperen en reageren op de sociale gevolgen van industriële veranderingen door middel van activiteiten zoals levenslang leren.

Het EFG biedt werknemers eenmalige individuele steun voor beperkte tijd.

Delen