Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (EGF)

© Shutterstock / sirtravelalot

Leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú tugtar tacaíocht do dhaoine a chailleann a bpost mar gheall ar mhórathruithe struchtúracha ar phatrúin trádála an domhain de bharr an domhandaithe, e.g. má dhruidtear cuideachta mhór nó má dhéantar cinneadh monarú táirge éigin a aistriú go tír lasmuigh den AE, nó mar gheall ar an ngéarchéim airgeadais agus eacnamaíoch dhomhanda.

Is é EUR 150 milliún uasbhuiséad bliantúil an CECD don tréimhse 2014-2020. Is féidir suas le 60% de chostas tionscadail a mhaoiniú ón gciste más tionscadal é atá ceaptha cuidiú le hoibrithe a rinneadh iomarcach post eile a aimsiú nó a ngnólacht féin a chur ar bun.

Ní féidir an CECD a úsáid, de ghnáth, ach i gcás ina ndearnadh breis agus 500 oibrí iomarcach ó chuideachta amháin (soláthraithe agus táirgeoirí iartheachtacha san áireamh), nó má scaoileadh líon mór oibrithe chun bóthair in aon earnáil amháin i réigiúin atá taobh lena chéile.

Is iad na húdaráis náisiúnta nó réigiúnacha a dhéanann cásanna an CECD a bhainistiú agus a chur chun feidhme. Maireann gach tionscadal dhá bhliain.

Cad é an tacaíocht is féidir a thabhairt leis an CECD?

Leis an CECD is féidir tionscadail a chómhaoiniú, mar shampla:

  • cuidiú chun post a chuardach
  • gairmthreoir
  • oideachas, oiliúint agus athoiliúint
  • meantóireacht agus cóitseáil
  • fiontraíocht agus cruthú gnó

Is féidir tacaíocht a thabhairt freisin chun liúntais oiliúna, liúntais so-aistritheachta/athlonnaithe, liúntais chothabhála nó tacaíocht eile den chineál sin a sholáthar.

Maoineofar faoin CECD bearta cosanta sóisialta amhail pinsin nó sochair dhífhostaíochta.

Cé dó an tairbhe?

Is féidir le hoibrithe aonair a rinneadh iomarcach leas a bhaint as tionscadail a mhaoinítear faoin CECD. Sa tréimhse 2014-2020, is féidir a áireamh i measc na n-oibrithe sin oibrithe féinfhostaithe, oibrithe sealadacha agus oibrithe ar théarma seasta.

Go deireadh na bliana 2017, beidh líon na ndaoine óga nach bhfuil fostaithe ná i mbun oideachais nó oiliúna (NEETanna) i réigiúin ina bhfuil ráta ard dífhostaíochta i measc na n-óg atá in ann leas a bhaint as tacaíocht ón CECD ar comhchéim le líon na n-oibrithe a fhaigheann tacaíocht sna réigiúin sin.

Ní féidir maoiniú ón CECD a úsáid chun gnólachtaí a choimeád i mbun gnó nó chun cuidiú leo nuachóiriú nó coigeartú struchtúrach a dhéanamh.

An Rialachán maidir leis an CECD, 2014-2020

Tá na rialacha maidir le critéir idirghabhála, tairbhithe incháilithe, iarratais incháilithe, bearta, agus araile, leagtha amach sa Rialachán maidir leis an CECD.

Cén difríocht idir an CECD agus Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta an AE?

I gcás Cistí Structúracha agus Infheistíochta an AE, go háirithe Ciste Sóisialta na hEorpa, is dearcadh straitéiseach fadtéarmach atá acu chun an tionchar sóisialta a bhíonn ag athruithe tionsclaíocha a thuar agus a bhainistiú trí ghníomhaíochtaí amhail foghlaim ar feadh an tsaoil.

Soláthraíonn an CECD tacaíocht d'oibrithe ar tacaíocht indibhidiúil aonuaire í atá teoranta ó thaobh ama de.

An leathanach seo a chomhroinnt: