Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED) d'Oibrithe Iomarcacha

© Shutterstock / sirtravelalot

Is ionstraim ar leith de chuid an Aontais é an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED) d'Oibrithe Iomarcacha chun dlúthpháirtíocht a chur in iúl le hoibrithe na hEorpa nó le daoine féinfhostaithe a easáitíodh i ngeall ar athstruchtúrú, agus chun cabhrú leo poist nua a aimsiú.

Cuireann an CED le geilleagar Eorpach a chruthú atá níos dinimiciúla agus níos iomaíche trí scileanna agus infhostaitheacht daoine easáitithe a fheabhsú, rud a chuideoidh leo obair níos fearr a aimsiú.

Cuidíonn an CED le cuardaitheoirí poist atá ar bheagán oiliúna agus atá faoi mhíbhuntáiste déileáil le dúshláin nua an mhargaidh saothair.

Go ginearálta, is féidir le FBManna in earnálacha éagsúla sa réigiún céanna nó in earnáil ar leith i réigiún amháin nó i réigiúin chomharsanacha an CED a ghníomhachtú nuair a dhéanann cuideachta amháin (a soláthróirí agus a táirgeoirí iartheachtacha san áireamh) níos mó ná 200 oibrí a leagan as.

Is é €210 milliún buiséad bliantúil an CED don tréimhse 2021-2027. Is féidir idir 60% agus 85% de chostas tionscadail a mhaoiniú ón gciste más tionscadal é atá ceaptha chun cuidiú le hoibrithe a rinneadh iomarcach post eile a aimsiú nó a ngnólacht féin a chur ar bun.

Is iad na húdaráis náisiúnta nó réigiúnacha a dhéanann cásanna an CED a bhainistiú agus a chur chun feidhme. Maireann gach tionscadal dhá bhliain.

Cad é an tacaíocht is féidir a thabhairt leis an CED?

Cuireann an CED le seirbhísí cúnaimh an mhargaidh post atá ann cheana trí bhearta saincheaptha a chur ar fáil do dhaoine dífhostaithe.

Leis an CED is féidir bearta den chineál seo a leanas a chómhaoiniú:

  • cuidiú chun post a chuardach
  • gairmthreoir
  • oideachas, oiliúint agus athoiliúint
  • meantóireacht agus cóitseáil
  • fiontraíocht agus cruthú gnó

Is féidir leis liúntais oiliúna nó tacaíocht eile den chineál sin a sholáthar freisin, liúntais do chúramóirí, liúntais soghluaisteachta agus athlonnaithe, agus dreasachtaí earcaíochta d’fhostóirí ina measc.

chómhaoinítear faoin CED bearta cosanta sóisialta amhail pinsin nó sochair dhífhostaíochta.

Cé dó an tairbhe?

Is féidir le hoibrithe aonair a rinneadh iomarcach leas a bhaint as tionscadail a mhaoinítear faoin CED. Áirítear orthu sin oibrithe féinfhostaithe, oibrithe sealadacha agus oibrithe ar théarma seasta.

Ní chuireann an CED tacaíocht ar fáil chun gnólachtaí a choimeád i mbun gnó nó chun cuidiú leo nuachóiriú nó coigeartú struchtúrach a dhéanamh.

An Rialachán maidir leis an CED, 2021-2027

Tá na rialacha maidir le critéir idirghabhála, tairbhithe incháilithe agus bearta leagtha amach sa Rialachán maidir leis an CED. Is iad seo a leanas na príomhghnéithe a bhaineann leis:

  • Daoine a chailleann a bpost i ngeall ar ghéarchéim an choróinvíris, digitiú, uathoibriú, an t-aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin, nó athruithe eile, tá siad incháilithe le tacaíocht a fháil; is cuma cad ba chúis leis an easáitiú poist.
  • Is é an ceanglas foirmeálta go mbeidh 200 oibrí ar a laghad tar éis a bpost a chailleadh le linn tréimhse tagartha sonrach.
  • Féadfaidh ráta cómhaoinithe idir 60% agus 85% a bheith i gceist.
  • Maireann gach cás dhá bhliain.

Cén difríocht idir an CED agus Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta an Aontais?

I gcás Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta an Aontais, go háirithe Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, is dearcadh straitéiseach fadtéarmach atá acu chun an tionchar sóisialta a bhíonn ag athruithe tionsclaíocha a thuar agus a bhainistiú trí ghníomhaíochtaí amhail foghlaim ar feadh an tsaoil.

Soláthraíonn an CED tacaíocht d'oibrithe ar tacaíocht indibhidiúil aonuaire í atá teoranta ó thaobh ama de.

An leathanach seo a chomhroinnt: