Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)

© Shutterstock / sirtravelalot

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond annab abi inimestele, kes on kaotanud töö üleilmastumisest tulenevate maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tõttu, näiteks üleilmse majandus- ja finantskriisi tõttu või juhul, kui suurettevõte suletakse või tootmine viiakse EList välja.

Fondi maksimaalne aastaeelarve ajavahemikus 2014–2020 on 150 miljonit eurot. Fondi abil võib rahastada kuni 60% selliste projektide kuludest, mille eesmärk on aidata koondatud töötajatel leida uus töö või asutada oma ettevõte.

Üldiselt on fondi vahendeid võimalik kasutada ainult juhul, kui ühes ettevõttes (kaasaarvatud tarnijad ja tootmisahela järgmise etapi tootjad) on koondatud üle 500 töötaja või kui ühes piirkonnas või kõrvutiasuvates piirkondades kaotab konkreetses sektoris töö suur hulk inimesi.

EGF vahendeid haldavad ja rakendavad riiklikud või piirkondlikud ametiasutused. Projektid kestavad kaks aastat.

Millist toetust võib EGF anda?

EGF võib kaasrahastada projekte, mis hõlmavad järgmisi meetmeid:

  • abi tööotsinguil;
  • karjäärinõustamine;
  • haridus, koolitus ja ümberõpe;
  • mentorlus ja juhendamine;
  • ettevõtlus ja ettevõtte loomine.

Fond võib anda ka koolitustoetust, liikuvus-/ümberasumistoetust, toimetulekutoetust või muud sarnast.

EGFi raames ei kaasrahastata sotsiaalkaitse meetmeid, nagu vanaduspensionid või töötushüvitised.

Kes saavad fondist abi?

EGFi projektide raames saavad abi koondatud töötajad. Ajavahemikus 2014–2020 võib see hõlmata FIEsid, ajutisi töötajaid ja tähtajalise lepinguga töötajaid.

Kuni 2017. aasta lõpuni saavad kõrge tööpuudusega piirkondades elavad noored, kes ei tööta ega õpi, EGFi toetust võrdselt asjaomases piirkonnas abi saavate töötajatega.

EGFi rahastamist ei saa kasutada ettevõtete majandustegevuse toetamiseks, nende kaasajastamiseks ega restruktureerimiseks.

EGF määrus ajavahemikuks 2014–2020

EGF määrusega määratakse kindlaks sekkumise kriteeriumid, kes on kõlblikud abisaajad, millised on kõlblikud avaldused, meetmed jne.

Mille poolest erineb EGF ELi struktuuri- ja investeerimisfondidest?

ELi struktuuri- ja investeerimisfondid, eelkõige Euroopa Sotsiaalfond, on strateegilise iseloomu ning pikaajaliste perspektiividega, hinnates ette ja hallates tööstuse muutustest tingitud sotsiaalseid mõjusid (näiteks elukestva õppe abil).

EGF annab töötajatele ühekordset konkreetset ajaliselt piiratud abi.

Jaga seda lehte