Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)

© Shutterstock / sirtravelalot

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) on ELi erivahend, millega väljendatakse ELi solidaarsust Euroopa töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjatega, kes on kaotanud töö ümberkorralduse tagajärjel, ning aidatakse neil leida uued töökohad.

EGFi kaudu aidatakse otseselt kaasa dünaamilisema ja konkurentsivõimelisema Euroopa majanduse väljaarendamisele, täiustades koondatud isikute oskusi ja tööalast konkurentsivõimet, et aidata neil paremini tööd leida.

EGF aitab väheste oskustega isikutel ja ebasoodsas olukorras tööotsijatel tulla toime uute väljakutsetega tööturul.

Üldiselt on EGFi vahendeid võimalik kasutada juhul, kui ühes ettevõttes (kaasaarvatud tarnijad ja tootmisahela järgmise etapi tootjad) on koondatud üle 200 töötaja või kui seda tehakse VKEdes sama piirkonna erinevates sektorites või kõrvuti asuvate piirkondade konkreetses sektoris.

EGFi aastaeelarve ajavahemikus 2021–2027 on 210 miljonit eurot. Fondi abil võib rahastada 60–85 % selliste projektide kuludest, mille eesmärk on aidata koondatud töötajatel leida uus töö või asutada oma ettevõte.

EGF vahendeid haldavad ja rakendavad riiklikud või piirkondlikud ametiasutused. Projektid kestavad kaks aastat.

Millist toetust võib EGF anda?

Lisaks olemasolevatele tööturu abiteenustele pakub EGF töötutele individuaalseid meetmeid.

EGF võib kaasrahastada järgmisi meetmeid:

  • abi tööotsinguil;
  • karjäärinõustamine;
  • haridus, koolitus ja ümberõpe;
  • mentorlus ja juhendamine;
  • ettevõtlus ja ettevõtte loomine.

Fond võib anda ka koolitustoetust või toimetulekutoetust või sarnast toetust, sealhulgas toetust hooldajatele, liikuvus-/ümberasumistoetust ja töölevõtmise stiimuleid tööandjatele.

EGFi raames ei kaasrahastata sotsiaalkaitse meetmeid, nagu pensionid või töötushüvitised.

Kes saavad selle kaudu rahastust taotleda?

EGFi projektide raames saavad abi koondatud töötajad. See hõlmab FIEsid, ajutisi töötajaid ja tähtajalise lepinguga töötajaid.

EGF ei paku toetust ettevõtetele majandustegevuse jätkamiseks, kaasajastamiseks ega restruktureerimiseks.

EGFi määrus ajavahemikuks 2021–2027

EGFi määruses on esitatud sekkumise kriteeriumid, kes on kõlblikud abisaajad ja millised on abikõlblikud meetmed. Peamised aspektid on järgmised.

  • Toetust saada on õigus isikutel, kes kaotavad oma töö koroonaviiruse kriisi, digitaliseerimise, automatiseerimise, vähese CO2-heitega majandusele ülemineku või teiste muutuste tõttu; olenemata sellest, mis on töökoha kaotamise põhjus.
  • Ametlikuks kriteeriumiks on, et konkreetse võrdlusperioodi jooksul on vähemalt 200 töötajat oma töö kaotanud.
  • Kaasrahastamise määr võib ulatuda 60 %-lt 85 %-ni.
  • Iga juhtumi puhul kestab see kaks aastat.

Mille poolest erineb EGF ELi struktuuri- ja investeerimisfondidest?

ELi struktuuri- ja investeerimisfondid, eelkõige Euroopa Sotsiaalfond+, on strateegilise iseloomu ning pikaajaliste perspektiividega, hinnates ette ja hallates tööstuse muutustest tingitud sotsiaalseid mõjusid (näiteks elukestva õppe abil).

EGF annab töötajatele ühekordset konkreetset ajaliselt piiratud abi.

Jaga seda lehte