Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen støtter personer, der mister deres job som følge af den globale økonomiske og finansielle krise eller som følge af større ændringer i verdens handelsmønstre pga. af globaliseringen, f.eks. når en stor virksomhed lukker eller produktion flyttes ud af EU.

Globaliseringsfonden har et maksimalt budget på 150 mio. euro for perioden 2014-2020. Den kan finansiere op til 60 % af omkostningerne til projekter, der har til formål at hjælpe arbejdstagere med at finde et andet job eller starte egen virksomhed, når de er blevet fyret.

Som hovedregel kan Globaliseringsfonden kun yde støtte, når mindst 500 arbejdstagere bliver afskediget af en enkelt virksomhed (herunder dens leverandører og producenterne i efterfølgende led), eller hvis et stort antal arbejdstagere bliver arbejdsløse inden for en bestemt sektor i en region eller flere naboregioner.

Globaliseringsfondens sager gennemføres og forvaltes af nationale og regionale myndigheder. Hvert projekt løber i 2 år.

Hvilken støtte kan Globaliseringsfonden give?

Globaliseringsfonden kan medfinansiere projekter, bl.a. tiltag som:

  • hjælp til jobsøgning
  • karriererådgivning
  • uddannelse, efteruddannelse og omskoling
  • mentorordninger og coaching
  • iværksætteri og oprettelse af virksomhed

Der gives også uddannelsestillæg, mobilitets- eller flyttetillæg, underholdstillæg eller lignende støtte.

Globaliseringsfonden medfinansierer ikke socialsikringstiltag såsom pensioner eller arbejdsløshedsunderstøttelse.

Hvem kan få støtte?

Individuelle arbejdstagere, som har mistet deres job, kan få støtte fra Globaliseringsfondens projekter. I perioden 2014-2020 gælder dette også selvstændige, vikarer og tidsbegrænset ansatte.

Indtil slutningen af 2017 vil unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som bor i regioner med høj ungdomsarbejdsløshed, kunne få støtte fra Globaliseringsfonden i et antal svarende til de arbejdstagere, der modtager støtte i de pågældende regioner.

Globaliseringsfonden må ikke anvendes til at holde virksomheder i live eller til at hjælpe dem med omstrukturering.

EGF-forordningen for 2014-2020

Reglerne vedrørende interventionskriterier, støtteberettigede personer, støtteberettiget anvendelse, foranstaltninger osv. er fastlagt i EGF-forordningen.

Hvad adskiller Globaliseringsfonden fra EU's struktur- og investeringsfonde?

EU's strukturfonde, særligt Den Europæiske Socialfond, har et strategisk og langsigtet perspektiv, idet de søger at foregribe og håndtere forandringer gennem aktiviteter som f.eks. livslang læring.

Globaliseringsfonden yder tidsbegrænset engangsstøtte til arbejdstagere.

Del denne side