Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas atleistiems darbuotojams (EGF)

© Shutterstock / sirtravelalot

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas atleistiems darbuotojams (EGF) yra speciali ES priemonė, kuria išreiškiamas ES solidarumas su Europos darbuotojais arba savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurie neteko darbo dėl restruktūrizavimo, ir padedama jiems rasti naują darbą.

EGF padeda gerinti atleistų asmenų įgūdžius ir įsidarbinimo galimybes, kad jiems būtų lengviau rasti geresnį darbą, ir taip prisideda prie dinamiškesnės ir konkurencingesnės Europos ekonomikos kūrimo.

EGF padeda žemos kvalifikacijos ir palankių sąlygų neturintiems darbo ieškantiems asmenims įveikti naujus sunkumus darbo rinkoje.

Paprastai EGF lėšomis gali būti naudojamasi tuomet, kai viena bendrovė (įskaitant jos tiekėjus ir tolesnės gamybos grandies įmones) atleidžia daugiau kaip 200 darbuotojų, taip pat tuomet, kai paveikiamos įvairių to paties regiono sektorių arba vieno regiono arba daugiau kaimyninių regionų tam tikro sektoriaus mažosios ir vidutinės įmonės.

2021–2027 m. EGF metinis biudžetas – 210 mln. EUR. Iš jo gali būti dengiama nuo 60 iki 85 proc. išlaidų projektų, kurių paskirtis – padėti atleistiems darbuotojams rasti kitą darbą arba steigti savo verslą.

EGF paramos projektus administruoja ir įgyvendina nacionalinės arba regionų valdžios institucijos. Kiekvienas projektas vykdomas dvejus metus.

Kokia parama gali būti teikiama iš EGF?

EGF papildo esamas su darbo rinka susijusias pagalbos paslaugas teikdamas bedarbių individualiems poreikiams pritaikytas priemones.

Iš EGF gali būti bendrai finansuojamos tokios priemonės kaip:

  • pagalba ieškant darbo,
  • profesinio orientavimo pagalba,
  • švietimas, mokymas ir perkvalifikavimas,
  • kuravimas ir ugdomasis vadovavimas,
  • verslumas ir verslo steigimas.

Be to, iš jo gali būti teikiamos mokymosi išmokos, išmokos pragyvenimui arba panaši parama, įskaitant išmokas slaugytojams, judumo arba perkėlimo išmokas ir darbdaviams skirtas įdarbinimo paskatas.

Iš EGF bendrai nefinansuojamos socialinės apsaugos priemonės, tokios kaip pensijos arba bedarbio pašalpos.

Kas gali pasinaudoti fondo lėšomis?

EGF projektais gali pasinaudoti atleisti pavieniai darbuotojai. Tai gali būti savarankiškai dirbantys arba pagal terminuotas darbo sutartis dirbantys asmenys ir laikinieji darbuotojai.

EGF lėšų neskiriama tam, kad bendrovėms būtų padedama tęsti verslą, modernizuotis arba atlikti restruktūrizavimą.

2021–2027 m. EGF reglamentas

Intervencijos kriterijų, reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų taisyklės ir priemonės nustatytos EGF reglamente. Pagrindiniai aspektai:

  • Asmenys, kurie netenka darbo dėl koronaviruso krizės, skaitmenizacijos, automatizavimo, perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ar kitų pokyčių, gali gauti paramą, kokia bebūtų atleidimo priežastis.
  • Formalus reikalavimas – kad per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį darbo būtų netekę ne mažiau kaip 200 darbuotojų.
  • Bendro finansavimo dalis gali būti nuo 60 iki 85 proc.
  • Kiekvienas projektas vykdomas 2 metus.

Kuo EGF skiriasi nuo ES struktūrinių ir investicijų fondų?

ES struktūrinių ir investicijų fondų, visų pirma Europos socialinio fondo +, strategija ilgalaikė: pramonės pokyčių socialinis poveikis numatomas ir valdomas vykdant tokią veiklą kaip mokymasis visą gyvenimą.

Iš EGF darbuotojams teikiama individuali parama yra laikina ir vienkartinė.

Bendrinti šį puslapį