Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds darbu zaudējušiem darba ņēmējiem (EGF)

© Shutterstock / sirtravelalot

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds darbu zaudējušiem darba ņēmējiem (EGF) ir īpašs ES instruments, kura uzdevums ir paust ES solidaritāti ar Eiropas darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kas zaudējuši darbu pārstrukturēšanas dēļ, un viņiem palīdzēt atrast jaunu darbu.

EGF sniedz ieguldījumu dinamiskākas un konkurētspējīgākas Eiropas ekonomikas veidošanā, uzlabojot darbu zaudējušu cilvēku prasmes un piemērotību darba tirgum un tādējādi palīdzot viņiem atrast labāku darbu.

EGF palīdz zemas kvalifikācijas un nelabvēlīgā stāvoklī esošiem darba ņēmējiem tikt galā ar jauniem izaicinājumiem darba tirgū.

Parasti EGF var izmantot tad, ja vienā un tajā pašā uzņēmumā bez darba paliek vairāk nekā 200 cilvēki (ieskaitot piegādātājus un pakārtotās ražošanas uzņēmumu darbiniekus); runa ir par dažādās nozarēs strādājošiem MVU vienā reģionā vai par MVU, kas strādā vienā konkrētā nozarē vienā vai vairākos kaimiņreģionos.

EGF gada budžets laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ir 210 miljoni eiro. Tas var finansēt no 60–85 % izmaksu, ja projektu mērķis ir bez darba palikušajiem palīdzēt atrast darbu vai izveidot pašiem savus uzņēmumus.

EGF lietas īsteno un vada valsts iestādes un reģionālās pašvaldības. Visi projekti turpinās divus gadus.

Kādu palīdzību var sniegt EGF?

EGF papildina jau esošos darba tirgus atbalsta pakalpojumus, bezdarbniekiem nodrošinot individuāli pielāgotus pasākumus.

Fonds var līdzfinansēt pasākumus, piemēram:

  • palīdzību darba meklētājiem;
  • konsultācijas karjeras izvēlē;
  • izglītošanu, apmācību un pārkvalifikāciju;
  • pieredzes nodošanu (mentorings) un darbaudzināšanu (coaching);
  • uzņēmējdarbības apgūšanu un uzņēmumu dibināšanu.

Tas var arī nodrošināt stipendijas, pabalstus un tamlīdzīgu palīdzību, tostarp pabalstus karjeras veidošanai, mobilitātei un pārcelšanās pabalstus, kā arī darba devēju iniciatīvas, kas saistītas ar darbinieku meklēšanu.

EGF nefinansē sociālās aizsardzības pasākumus, piemēram, pensijas un bezdarbnieku pabalstus.

Kas var saņemt palīdzību?

EGF atbalstīto projektu ietvaros palīdzību var saņemt bez darba palikuši darba ņēmēji. Par šajā kategorijā ietilpstošiem uzskata arī pašnodarbinātos, pagaidu darbiniekus un darbiniekus, kas bijuši pieņemti darbā uz noteiktu laiku.

EGF nepalīdz uzņēmumiem turpināt darbu, modernizēties vai pārstrukturēties.

EGF regula 2021.–2027. gadam

EGF regulā ir izklāstīti palīdzības piešķiršanas pasākumi, kritēriji un tas, kādiem saņēmējiem ir tiesības uz šādu palīdzību. Galvenie aspekti:

  • atbalstu var saņemt tie, kas darbu pazaudējuši koronavīrusa krīzes, digitalizācijas, automatizācijas dēļ vai tādēļ, ka notiek pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, vai citu pārmaiņu dēļ; nav būtiski, kāda iemesla dēļ darbvieta likvidēta;
  • oficiālā prasībā ir tāda, ka konkrētā atsauces periodā darbu jābūt pazaudējušiem vismaz 200 darba ņēmējiem;
  • līdzfinansējuma apjoms ir 60–85 %;
  • katra lieta turpinās divus gadus.

Ar ko EGF atšķiras no ES struktūrfondiem un investīciju fondiem?

ES struktūrfondiem un investīciju fondiem, jo īpaši Eiropas Sociālajam fondam, raksturīga stratēģiska un ilgtermiņa pieeja, kā sagatavoties rūpniecībā notiekošo pārmaiņu sociālajām sekām un tās mazināt ar tādām metodēm kā mūžizglītība.

Savukārt EGF darba ņēmējiem sniedz vienreizēju un individuālu palīdzību, kas ir laika ziņā ierobežota.

Ieteikt šo lapu: