Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF)

© Shutterstock / sirtravelalot

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF) palīdz cilvēkiem, kas pazaudējuši darbu, jo globalizācijas dēļ būtiski izmainījusies pasaules tirdzniecības struktūra. Piemēram, ja liels uzņēmums beidz darbību vai pārceļ ražošanu ārpus ES vai ja darbvietas zaudētas pasaules ekonomikas un finanšu krīzes dēļ.

EGF maksimālais budžets laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ir 150 miljoni eiro. Tas var finansēt līdz 60 % izmaksu, ja projektu mērķis ir bez darba palikušajiem palīdzēt atrast darbu vai izveidot pašiem savu uzņēmumu.

Parasti EGF var izmantot tikai tad, ja vienā un tajā pašā uzņēmumā bez darba paliek vairāk nekā 500 cilvēki (ieskaitot piegādātājus un pakārtotās ražošanas uzņēmumu darbiniekus) vai ja atlaiž daudz darbinieku kādā nozarē vienā reģionā vai vairākos kaimiņreģionos.

EGF atbalstītos projektus vada un īsteno valsts iestādes un reģionālās pašvaldības. Visi projekti turpinās divus gadus.

Kādu palīdzību var sniegt EGF?

Fonds var līdzfinansēt projektus. Piemēram, šādus pasākumus:

  • palīdzību darba meklētājiem;
  • palīdzību karjeras izvēlē;
  • izglītošanu, apmācību un pārkvalifikāciju;
  • pieredzes nodošanu (mentorings) un darbaudzināšanu (coaching);
  • uzņēmējdarbības apgūšanu un uzņēmumu dibināšanu.

EGF var nodrošināt arī stipendijas mācībām, mobilitātes (pārcelšanās) pabalstus, iztikas pabalstus un tamlīdzīgu palīdzību.

EGF nefinansē sociālās aizsardzības pasākumus, piemēram, pensijas un bezdarbnieku pabalstus.

Kas var saņemt palīdzību?

EGF atbalstīto projektu ietvaros palīdzību var saņemt bez darba palikuši darba ņēmēji. Laikā no 2014. gada līdz 2020. gadam par šajā kategorijā ietilpstošiem var uzskatīt arī pašnodarbinātos, pagaidu darbiniekus un darbiniekus, kas bijuši pieņemti darbā uz noteiktu laiku.

Līdz 2017. gada beigām reģionos, kur ir augsts jaunatnes bezdarba līmenis, EGF atbalstu gluži tāpat kā parasti šādu reģionu bezdarbnieki var saņemt arī jaunieši, kas ne strādā, ne mācās.

EGF līdzekļus nevar izmantot, lai atbalstītu uzņēmumus vai palīdzētu tiem modernizēties vai pārstrukturēties.

EGF regula 2014.–2020. gadam

Jaunajā EGF regulā ir izklāstīti gan pasākumi, gan palīdzības piešķiršanas kritēriji un tas, kādiem saņēmējiem ir tiesības uz šādu palīdzību un kādiem jābūt pieteikumiem.

Ar ko EGF atšķiras no ES struktūrfondiem un investīciju fondiem?

ES struktūrfondiem un investīciju fondiem, jo īpaši Eiropas Sociālajam fondam, raksturīga stratēģiska un ilgtermiņa pieeja, kā sagatavoties rūpniecībā notiekošo pārmaiņu sociālajām sekām un tās mazināt ar tādām metodēm kā mūžizglītība.

Savukārt EGF darba ņēmējiem sniedz vienreizēju un individuālu palīdzību, kas ir laika ziņā ierobežota.

Ieteikt šo lapu: