Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)

Fundusz ten pomaga pracownikom dotkniętym zwolnieniami grupowymi w wyniku procesu restrukturyzacji związanego ze zmianami w strukturze światowego handlu, na przykład gdy duże firmy zamykają zakłady lub przenoszą produkcję poza UE, lub w następstwie światowego kryzysu gospodarczego i finansowego.

Łączny budżet programu na lata 2014-2020 wynosi 150 mln euro. Może on być wykorzystywany na pokrycie 60 proc. kosztów projektów, które pomogą zwolnionym pracownikom znaleźć nową pracę lub otworzyć własną firmę.

Fundusz interweniuje z reguły tam, gdzie mamy do czynienia ze zwolnieniem ponad 500 osób przez jedną firmę (w tym u jej dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw) lub jeśli zwolnienia obejmują dużą liczbę pracowników konkretnego sektora w jednym lub w kilku sąsiadujących ze sobą regionach.

Projektami realizowanymi w ramach EGF zarządzają władze krajowe lub regionalne. Każdy projekt trwa dwa lata.

Jakiego rodzaju wsparcie udzielane jest z funduszu?

Z EGF współfinansowane są projekty obejmujące następujące działania:

  • pomoc w znalezieniu pracy
  • poradnictwo zawodowe
  • kształcenie, szkolenie i przekwalifikowywanie
  • mentoring i coaching
  • przedsiębiorczość i rozpoczynanie działalności gospodarczej.

Fundusz udziela też pomocy w formie dopłat do szkoleń lub przeprowadzki, diet dziennych lub podobnego wsparcia finansowego.

EFG nie finansuje środków ochrony socjalnej, takich jak emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych.

Kto może skorzystać z pomocy EGF?

Do otrzymania pomocy z funduszy kwalifikują się indywidualni pracownicy, którzy zostali zwolnieni. W okresie 2014-2020 mogą to być osoby zatrudnione na własny rachunek, pracownicy tymczasowi i pracownicy zatrudnieni na czas określony.

Do końca 2017 roku w regionach o wysokim bezrobociu wśród młodzieży ze wsparcia EGF może skorzystać taka sama liczba młodych ludzi bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu zawodowym, jak liczba otrzymujących pomoc pracowników.

Za pośrednictwem EFG nie można finansować kosztów działalności przedsiębiorstw albo ich modernizacji czy dostosowania strukturalnego.

Rozporządzenie dotyczące EGF na lata 2014–2020

Rozporządzenie zawiera kryteria dotyczące interwencji funduszu i określa możliwych beneficjentów, warunki składania wniosków oraz kryteria dotyczące projektów.

Czym EFG różni się od funduszy strukturalnych UE?

Unijne fundusze strukturalne i inwestycyjne, przede wszystkim Europejski Fundusz Społeczny, są strategicznym narzędziem długoterminowym służącym do przewidywania społecznych skutków zmian dokonujących się w przemyśle oraz do zarządzania nimi poprzez działania takie jak uczenie się przez całe życie.

Pomoc EGF ma charakter jednorazowy i jest ograniczona w czasie.

Udostępnij tę stronę