Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Euroopan globalisaatiorahasto työttömäksi jääneille työntekijöille (EGR)

© Shutterstock / sirtravelalot

Euroopan globalisaatiorahasto työttömäksi jääneille työntekijöille (EGR) on EU:n erityisväline, josta tuetaan rakenneuudistusten vuoksi työnsä menettäneitä eurooppalaisia työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia ja autetaan heitä työllistymään uudestaan.

Globalisaatiorahasto vahvistaa EU:n talouden dynaamisuutta ja kilpailukykyä parantamalla työttömäksi jääneiden työntekijöiden osaamista ja työllistyvyyttä.

Globalisaatiorahastosta tarjotaan apua vähän koulutetuille tai muuten heikossa asemassa oleville työntekijöille, jotta he pystyvät vastaamaan työmarkkinoiden uusiin haasteisiin.

Globalisaatiorahastoa voidaan hyödyntää silloin, kun työttömäksi jää yli 200 saman yrityksen työntekijää (mukaan lasketaan myös yrityksen alihankkijoiden ja jatkojalostajien työntekijät), yli 200 eri toimialojen pk-yritysten työntekijää yhdellä alueella tai yli 200 saman toimialan pk-yritysten työntekijää yhdellä tai useammalla lähialueella.

Globalisaatiorahaston vuotuinen budjetti on 210 miljoonaa euroa kaudella 2021–2027. Rahastosta tuetaan hankkeita, jotka auttavat irtisanottuja saamaan työtä tai perustamaan oman yrityksen. Rahaston tuki voi kattaa 60–85 % hankkeen kustannuksista.

Globaalirahastosta tukea saavia hankkeita toteuttavat ja hallinnoivat kansalliset tai alueelliset viranomaiset. Hankkeiden kesto on 2 vuotta.

Millaisia toimia rahoitetaan?

Globalisaatiorahastolla täydennetään muita työmarkkinatukipalveluja tarjoamalla yksilöllisiä tukitoimia työttömille.

Globalisaatiorahastosta osarahoitetaan esimerkiksi seuraavanlaisia toimia:

  • työnhakuneuvonta
  • ammatinvalintapalvelut
  • koulutus ja uudelleenkoulutus
  • mentorointi ja valmennus
  • itsenäinen ammatinharjoittaminen ja yrityksen perustaminen.

Rahastosta voidaan rahoittaa myös koulutus- tai toimeentuloavustuksia tai muita vastaavia tukia, kuten hoitajien avustuksia, liikkuvuus- ja muuttoavustuksia sekä työnantajien työllistämiskannustimia.

Rahaston tukea ei voi käyttää sosiaaliturvaan, kuten eläkkeisiin tai työttömyyskorvauksiin.

Ketkä voivat saada tukea?

Yksittäiset työntekijät, jotka ovat jääneet työttömiksi, voivat saada tukea globalisaatiorahastosta rahoitettavien hankkeiden kautta. Tukikelpoisia ovat myös työttömiksi jääneet itsenäiset ammatinharjoittajat, tilapäistyötekijät ja määräaikaisilla työsopimuksilla työskennelleet.

Globalisaatiorahaston tukea ei voi käyttää yritysten liiketoimintaan eikä niiden uudistamiseen tai rakenneuudistuksiin.

Globalisaatiorahastoasetus kaudella 2021–2027

Globalisaatiorahastosta annetussa asetuksessa säädetään muun muassa tukiperusteista, tuensaajista ja tuettavista toimenpiteistä. Asetuksen pääperiaatteet ovat seuraavat:

  • Tukea voivat saada työntekijät, jotka ovat jääneet työttömiksi koronaviruskriisin, digitalisaation, automaation, vähähiiliseen talouteen siirtymisen tai muiden muutosten vuoksi työpaikan menetyksen syystä riippumatta.
  • Tukea voi hakea, kun vähintään 200 työntekijää on menettänyt työpaikkansa tietyn viiteajanjakson aikana.
  • Osarahoitusosuus voi olla 60–85 %.
  • Hankkeiden kesto on 2 vuotta.

Miten globalisaatiorahasto eroaa EU:n rakenne- ja investointirahastoista?

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ja muut EU:n rakenne- ja investointirahastot toimivat strategisen pitkän aikavälin toimintamallin mukaan. Ne pyrkivät ennakoimaan ja hallitsemaan teollisuuden muutosten aiheuttamia yhteiskunnallisia vaikutuksia esimerkiksi elinikäiseen oppimiseen kuuluvilla toimilla.

Globalisaatiorahastosta puolestaan annetaan kertaluonteista, kestoltaan rajattua yksilöllistä tukea.

Jaa tämä sivu