Заетост, социални въпроси и приобщаване

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

© Shutterstock / sirtravelalot

По линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) се предоставя подкрепа за хора, които са загубили работата си вследствие на големи промени в моделите на световната търговия, породени от глобализацията (например когато голяма компания прекрати дейност или премести производството си извън ЕС), или вследствие на световната икономическа и финансова криза.

Максималният годишен бюджет на ЕФПГ е 150 млн. евро за периода 2014 — 2020 г. Със средства от него могат да се финансират до 60 % от разходите за проекти, чиято цел е да се помогне на съкратени работници да намерят друга работа или да започнат свой собствен бизнес.

Като общо правило, ЕФПГ може да се използва само при съкращения на над 500 работници от една компания (включително на служители на нейните доставчици и производители надолу по веригата), или когато голям брой работници са съкратени в определен сектор в един регион или в няколко съседни региона.

Проектите по ЕФПГ се управляват и изпълняват от национални или регионални органи. Всеки проект е с продължителност от 2 години.

Каква подкрепа се предоставя по линия на ЕФПГ?

Със средства от ЕФПГ могат да се финансират различни проекти, включително мерки като:

  • помощ при търсене на работа,
  • съвети за професионално развитие,
  • образование, обучение и преквалификация,
  • наставничество и професионални напътствия,
  • предприемачество и започване на бизнес.

Могат да се предоставят и помощи за обучение, помощи за мобилност/преместване, помощи за покриване на дневни разходи и други подобни видове помощ.

По ЕФПГ не се финансират мерки за социална закрила като пенсии или обезщетения за безработица.

Кой може да получи помощ?

Съкратени работници могат да получават помощ в рамките на проекти по ЕФПГ. За периода 2014 — 2020 г. сред тях могат да са самостоятелно заети лица и работници на временен или постоянен договор.

До края на 2017 г. млади хора, които не работят, не учат и не се обучават (NEET), в региони с висока младежка безработица могат да получават подкрепа по ЕФПГ, като техният брой не може да надвишава броя на работниците, които получават подкрепа в тези региони.

Финансиране по ЕФПГ не може да се използва, за да се поддържа функционирането на предприятия или да им се помага при модернизиране или преструктуриране.

Регламент за ЕФПГ за 2014 — 2020 г.

Правилата за критериите за намеса, критериите за получателите на средства, критериите за заявленията, за мерките и т.н. са посочени в Регламента за ЕФПГ.

По какво се различава ЕФПГ от структурните и инвестиционните фондове на ЕС?

При структурните и инвестиционните фондове на ЕС, особено при Европейския социален фонд, се подхожда от стратегическа и дългосрочна гледна точка при прогнозирането и управлението на социалните последици от индустриалните промени чрез дейности като учене през целия живот.

Помощта, която работниците получават по линия на ЕФПГ, е еднократна и ограничена във времето.

Споделете тази страница