Заетост, социални въпроси и приобщаване

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници (ЕФПГ)

© Shutterstock / sirtravelalot

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници (ЕФПГ) е специален инструмент на ЕС за солидарност с европейските работници или самостоятелно заети лица, които са загубили работата си поради преструктуриране. Той има за цел да им се помогне да намерят нова работа.

ЕФПГ допринася за създаването на по-динамична и конкурентоспособна европейска икономика, като се подобряват уменията и пригодността за заетост на съкратените работници, за да им се помогне да намерят по-добра работа.

ЕФПГ помага на търсещите работа лица, които са с ниска квалификация или са в неравностойно положение, да се справят с новите предизвикателства на пазара на труда.

Като общо правило ЕФПГ може да бъде задействан, когато едно предприятие (включително неговите доставчици и производители надолу по веригата) съкрати над 200 работници или когато са засегнати МСП в различни сектори в един и същ регион или в конкретен сектор в един или повече съседни региони.

ЕФПГ разполага с годишен бюджет от 210 милиона евро за периода 2021—2027 г. Със средства от него могат да се финансират от 60 % до 85 % от разходите за проекти, чиято цел е да се помогне на съкратени работници да намерят друга работа или да започнат свой собствен бизнес.

Проектите по ЕФПГ се администрират от националните или регионалните органи. Всеки проект е с продължителност от две години.

Каква подкрепа се предоставя по линия на ЕФПГ?

ЕФПГ допълва съществуващите услуги за подкрепа на пазара на труда, като финансира предоставянето на персонализирани мерки за безработните.

Със средства от ЕФПГ могат да се финансират различни мерки, като например:

  • помощ при търсене на работа,
  • съвети за професионално развитие,
  • образование, обучение и преквалификация,
  • наставничество и професионални напътствия,
  • предприемачество и започване на бизнес.

Също така могат да се предоставят помощи за покриване на разходи за обучение и на дневни разходи или сходна подкрепа, включително помощи за лица, които полагат грижи, помощи за мобилност и преместване и стимули за наемане на работа, предназначени за работодателите.

По ЕФПГ не се финансират мерки за социална закрила, като например пенсии или обезщетения за безработица.

Кой може да получи помощ?

Съкратени работници могат да получават помощ в рамките на проекти по ЕФПГ. Това включва самостоятелно заетите лица, временните служители и работниците на срочен трудов договор.

ЕФПГ не предоставя подкрепа на предприятия, за да продължат стопанската си дейност, да се модернизират или да се преструктурират.

Регламент за ЕФПГ за 2021—2027 г.

Правилата за критериите за намеса, допустимите бенефициери и мерките са посочени в регламента за ЕФПГ. Основните аспекти са:

  • Тези, които са загубили работата си поради кризата с коронавируса, цифровизацията, автоматизацията, прехода към нисковъглеродна икономика или други промени, отговарят на условията за получаване на подкрепа, независимо от причината за загубата на работното място.
  • Формалното изискване е минимум 200 работници да са загубили работата си в рамките на определен референтен период.
  • Процентът на съфинансиране може да е от 60 % до 85 %.
  • Всеки проект е с продължителност от 2 години.

По какво се различава ЕФПГ от структурните и инвестиционните фондове на ЕС?

При структурните и инвестиционните фондове на ЕС, особено при Европейския социален фонд плюс, се подхожда от стратегическа и дългосрочна гледна точка при прогнозирането и управлението на социалните последици от индустриалните промени чрез дейности като учене през целия живот.

Помощта, която работниците получават по линия на ЕФПГ, е еднократна и ограничена във времето.

Споделете тази страница