Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ)

© Shutterstock / sirtravelalot

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) είναι ένα ειδικό μέσο της ΕΕ που έχει ως στόχο την έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ προς τους ευρωπαίους εργαζόμενους ή τους αυτοαπασχολούμενους που απολύθηκαν λόγω αναδιάρθρωσης, καθώς και τη διευκόλυνση της αναζήτησης νέων θέσεων εργασίας για τους απολυμένους εργαζόμενους.

Το ΕΤΠ συμβάλλει στη δημιουργία μιας περισσότερο δυναμικής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας, βελτιώνοντας τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητα των απολυμένων εργαζομένων, με σκοπό να τους βοηθήσει να βρουν καλύτερη εργασία.

Το ΕΤΠ βοηθά τα ανειδίκευτα και μειονεκτούντα άτομα που αναζητούν εργασία να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις στην αγορά εργασίας.

Κατά κανόνα, το ΕΤΠ μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν μια μεμονωμένη εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και των παραγωγών επόμενων σταδίων) απολύσει πάνω από 200 εργαζόμενους. Καλύπτει μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς εντός της ίδιας περιφέρειας ή σε έναν συγκεκριμένο τομέα σε μία ή περισσότερες γειτονικές περιφέρειες.

Το ΕΤΠ διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 210 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Μπορεί να χρηματοδοτεί από 60 % έως 85 % του κόστους σχεδίων παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύονται, ώστε να βρουν νέα θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις.

Οι εθνικές ή περιφερειακές αρχές υλοποιούν και διαχειρίζονται τα σχέδια του ΕΤΠ. Κάθε σχέδιο διαρκεί δύο χρόνια.

Τι είδους στήριξη μπορεί να παρέχει το ΕΤΠ;

Το ΕΤΠ συμπληρώνει τις υφιστάμενες υπηρεσίες στήριξης της αγοράς εργασίας παρέχοντας εξατομικευμένα μέτρα για τους ανέργους.

Το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μέτρα, όπως:

  • βοήθεια για αναζήτηση εργασίας
  • συμβουλές σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας
  • εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση
  • υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης
  • επιχειρηματικότητα και σύσταση επιχείρησης.

Μπορεί επίσης να παρέχει επιδόματα κατάρτισης, ημερήσια αποζημίωση ή παρόμοιες μορφές στήριξης, συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων για άτομα που παρέχουν φροντίδα, επιδομάτων κινητικότητας και μετεγκατάστασης, καθώς και κίνητρα πρόσληψης για τους εργοδότες.

Το ΕΤΠ δεν συγχρηματοδοτεί μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως συντάξεις ή επιδόματα ανεργίας.

Ποιοι είναι δικαιούχοι;

Δικαιούχοι των σχεδίων του ΕΤΠ είναι εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί. Περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι, οι έκτακτοι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου.

Το ΕΤΠ δεν παρέχει στήριξη με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να παραμείνουν σε λειτουργία, να εκσυγχρονιστούν ή να αναδιαρθρωθούν.

Κανονισμός ΕΤΠ για την περίοδο 2021-2027

Οι κανόνες που διέπουν τα κριτήρια παρέμβασης, τους επιλέξιμους δικαιούχους και τα μέτρα περιλαμβάνονται στον κανονισμό ΕΤΠ. Οι κύριες πτυχές είναι οι εξής:

  • Όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της κρίσης του κορονοϊού, της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης, της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή άλλων αλλαγών, είναι επιλέξιμοι για στήριξη, ανεξάρτητα από το τι προκάλεσε τη μετατόπιση της θέσης εργασίας.
  • Η τυπική προϋπόθεση είναι τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι να έχουν χάσει την εργασία τους εντός συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς.
  • Το ποσοστό συγχρηματοδότησης μπορεί να κυμαίνεται από 60 % έως 85 %.
  • Κάθε σχέδιο διαρκεί 2 χρόνια.

Σε τι διαφέρει το ΕΤΠ από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ;

Τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ, και ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, ακολουθούν μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση στρατηγικού χαρακτήρα. Στόχος είναι η πρόβλεψη και διαχείριση του κοινωνικού αντικτύπου των βιομηχανικών αλλαγών, μέσα από δραστηριότητες όπως η διά βίου μάθηση.

Το ΕΤΠ παρέχει στους εργαζομένους μεμονωμένη στήριξη με περιορισμένη χρονική διάρκεια και μόνο για μία φορά.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα