Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ)

© Shutterstock / sirtravelalot

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση παρέχει στήριξη σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω παγκοσμιοποίησης, π.χ. όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφέρεται η παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ, είτε εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Το ταμείο αυτό μπορεί να χρηματοδοτεί έως και το 60% του κόστους σχεδίων παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύονται, ώστε να βρουν νέα θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.

Κατά κανόνα, το ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον στις περιπτώσεις απόλυσης άνω των 500 εργαζομένων από μία μεμονωμένη εταιρεία (περιλαμβανομένων των προμηθευτών και των παραγωγών επόμενων σταδίων) ή απόλυσης μεγάλου αριθμού εργαζομένων από έναν συγκεκριμένο κλάδο σε μία ή περισσότερες γειτονικές περιοχές.

Υπεύθυνες για τη διαχείριση και την εφαρμογή των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ είναι οι εθνικές και περιφερειακές αρχές των κρατών μελών. Κάθε σχέδιο διαρκεί 2 χρόνια.

Τι είδους στήριξη μπορεί να παρέχει το ΕΤΠ;

Το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μέτρα, όπως:

  • βοήθεια για αναζήτηση εργασίας
  • συμβουλές σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας
  • εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση
  • υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης
  • επιχειρηματικότητα και σύσταση επιχείρησης.

Μπορεί ακόμη να παρέχει επιδόματα κατάρτισης και κινητικότητας/μετεγκατάστασης, ημερήσια αποζημίωση, ή παρόμοιες μορφές στήριξης.

Το ΕΤΠ δεν συγχρηματοδοτεί μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως συντάξεις ή παροχές ανεργίας.

Ποιοι είναι δικαιούχοι;

Δικαιούχοι των σχεδίων του ΕΤΠ είναι εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί. Κατά την περίοδο 2014-2020, δικαιούχοι μπορεί να είναι αυτοαπασχολούμενοι, έκτακτοι υπάλληλοι και εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου.

Μέχρι τα τέλη του 2017, νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης σε περιοχές με υψηλή ανεργία νέων μπορούν να λάβουν στήριξη από το ΕΤΠ σε αριθμό ισοδύναμο με αυτόν των εργαζομένων που λαμβάνουν στήριξη στις περιοχές αυτές.

Τα κονδύλια του ΕΤΠ δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για να παραμείνει σε λειτουργία μια επιχείρηση ή για τον εκσυγχρονισμό ή τη διαρθρωτική προσαρμογή της.

Κανονισμός ΕΤΠ για την περίοδο 2014-2020

Οι κανόνες που διέπουν τα κριτήρια παρέμβασης, τους επιλέξιμους δικαιούχους, τις επιλέξιμες αιτήσεις, μέτρα κ.λπ. περιλαμβάνονται στον κανονισμό του ΕΤΠ.

Σε τι διαφέρει το ΕΤΠ από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ;

Τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ, και ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ακολουθούν μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση στρατηγικού χαρακτήρα. Στόχος είναι η πρόβλεψη και διαχείριση του κοινωνικού αντικτύπου των βιομηχανικών αλλαγών, μέσα από δραστηριότητες όπως η διά βίου μάθηση.

Το ΕΤΠ παρέχει στους εργαζομένους μεμονωμένη στήριξη με περιορισμένη χρονική διάρκεια και μόνο για μία φορά.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα