Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF)

© Shutterstock / sirtravelalot

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci poskytuje pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku velkých strukturálních změn v celosvětovém obchodu souvisejících s globalizací. Může se jednat například o situaci, kdy musí velký podnik v důsledku globální hospodářské a finanční krize ukončit svou činnost nebo svůj provoz přesunout mimo EU.

V období 2014–2020 je v rámci tohoto programu ročně k dispozici maximálně 150 milionů EUR. Může z něho být financováno až 60 % nákladů na projekty, které mají propuštěným pracovníkům pomoci při hledání zaměstnání nebo se založením vlastní firmy.

Prostředky z EGF mohou být zpravidla použity pouze v případech, kdy jediný podnik propustil více než 500 pracovníků (včetně zaměstnanců dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku) nebo pokud došlo v určitém odvětví k masivnímu propouštění, a to v jednom či několika sousedících regionech.

Financování z EGF je spravováno a realizováno na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Doba trvání jednotlivých projektů je 2 roky.

Jakou pomoc EGF nabízí?

Z prostředků fondu lze spolufinancovat projekty zaměřené například na:

  • pomoc při hledání práce
  • poradenství v oblasti profesionálního rozvoje
  • vzdělávání, odbornou přípravu a rekvalifikaci
  • coaching a mentoring (odborné zaškolení služebně staršími kolegy)
  • podnikání a zakládání podniku.

Rovněž lze z něho poskytnout prostředky na školení, přestěhování se a jiné příspěvky.

Z fondu se nefinancují opatření sociálního zabezpečení, jako jsou například důchody či dávky v nezaměstnanosti.

Komu je pomoc určena?

Pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku strukturálních změn. Z rozpočtu na období 2014–2020 se mohou prostředky poskytnout osobám samostatně výdělečně činným, pracovníkům s dočasnou smlouvou i se smlouvou na dobu neurčitou.

Do konce roku 2017 se o prostředky z fondu mohou v regionech s vysokou nezaměstnaností ucházet rovněž mladí nezaměstnaní, kteří nenavštěvují žádný rekvalifikační kurz ani se neúčastní odborné přípravy. Počet těchto uchazečů, kteří podporu z EGF dostanou, může v daném regionu dosahovat počtu propuštěných pracovníků, kteří získali prostředky z EGF.

EGF nemůže poskytovat pomoc podnikům, které mají finanční problémy, ani jim nemůže přispět na modernizaci či restrukturalizaci.

Pravidla čerpání z fondu v období 2014–2020

Pravidla týkající se kritérií pro čerpání prostředků z fondu jsou obsažena v nařízení o EGF.

Jak se EGF liší od strukturálních a investičních fondů EU?

Evropské strukturální a investiční fondy, zvláště pak Evropský sociální fond, se zaměřují na strategické, dlouhodobé cíle, jelikož se podporou projektů například v oblasti celoživotního vzdělávání snaží předvídat a řešit sociální dopad průmyslových změn.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci nabízí jednotlivým pracovníkům jednorázovou podporu, která je časově omezená.

Sdílet tuto stránku